KÙÙÀ NU 15

1M beè gboó mòn dõòna kà dooà ló nu sĩ́ káála. A dú nu e a bọọ vaá dú dù̃ùnè. Àlàbà kà nyómá tóm Bàrì beè faalá àlàbà kà kpọ̀ té, e a dú kùbmà kùbmà nvée kpọ̀ té Bàrì, boo bée kọ na gbò kpọ̀ téí ní e a é ḿmè sṹg e a di gbàà Bàrì e. 2M beè gboó mòn nu e a bélí pene ẹ̀à sĩ́, e pììà sã́ nè ẹ̀ẹ̀. M beè mònnà gé gbò e ba è bé nom kọ̀la nè a belaá nè nen e bug nu doga dì tõ̀ò a béeá èl bá. Ba beè di élá kpàn pene ẹ̀à sĩ́á, vaá gòmà e Bàrì beè nèva beè dìvá bá 3e bà géè ọ́lí sọ́l Mózìs, e a dú nen tóm Bàrì, nè sọ́l Nvín Naanà Ból, kọ: “Ẹ̀b bé e o bá tóm bọọ vaá dú dù̃ùnè naa, e Dõò Bàrì e o íè dénè lẹ̀ẹ̀là bel, à! Ẹ̀b bé e o èèlè lelà vaá dú kà kà naa, e Méné bàlà boo, à! 4Mée ní e bè náa é sííáni pọ̀ ló vaá nvèè ka ló o bée, e Dõò, e? Áá olo ní e o di káí é. Dénè gbò nen é dú gé kumí sĩ́ kẽ nèni, boo bée kọ dénè nen mon kọ ò lelà.” 5Níí téní àà vaá m̀ gboó mòn nu tọ àn káí e bà kuulà seele ló Tọ Kàn Káí e a di káála. 6Àlàbà kà nyómá tóm e àlàbà kà kpọ̀ té di báá beè gboó aa àn káíá dọ bàlà kẽ. Ba beè nveà ẹ́ẹ́ nu e a õoà vaá mò. Gẹ̀vẹ̀lẹ̀ nóò kpé beè pììàgì tenívá ló nu báná nyíe. 7Ene kà gbàà ténìva kà nu e a di dùma beè gboó tú àlàbà kà bù̃, e bà tú nóo kpé dèmmà, nvee bá àlàbà kà nyómá tóm Bàrìa. Bàrì, e a di dùm dọ dèdè, beè tú a sṹg mmegi m gbò bù̃a. 8Dù̃ùnè Bàrì nè a kpóó beè tú kéi mme zivè kà àn káíá, vaá tọ́ọ̀ nen náa è láá bã àna dọ tṍó e àlàbà kà kpọ̀ té e àlàbà kà nyómá tóm Bàrì fááláí íná kùbmà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\