KÙÙÀ NU 16

1M beè gboó dã́ mon e bà élá àn káíá kòòlà vaá kọ́ nè àlàbà kà nyómá tóm Bàrìa kọ, “Aalii gé tui sṹg Bàrì e a di m àlàbà kà bù̃a eelai boo bàlà boo!” 2Túá kà nyómá tóm Bàrìa beè gboó tú ní e a di m ńlẹ bù̃ eela boo bàlà boo, vaá gẹẹ kom nè kele kele ból pọ́lọ́ kom à gboó dọ ló gbò e kpĩ́i nom kọ̀la dìvá ló, e ba è kumí sĩ́ kẽ nè a belaá. 3Ní e a égè bàà kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ eela boo pene, vaá múú à gboó kììà dú mii vaá belí mii íí nen. Kọ̀láá kà di dùm nu e a di pene beè gboó ù. 4Ní e a égè taa kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ èèla boo pene tọ́ọ múú nè boo múú ge õ̀ e a gbálá aa kunu kẽ, vaá bà gboó kììà dú mii. 5M beè gboó dã́ mon nyómá tóm Bàrì e a gé ku dẽe ló kọ̀láá kà múú, e a kọ́: “Olo Nen Káí, e o dì vaá o beè dì, bé e o béèlà bel ló gbòi naa lelà! 6Boo bée kọ ba è èèlà mii pá o gbò, nè mii gbò kọ́ bùlà Bàrì, e a dú nu e a man kọ ó nèva mii kọ bà á ṍ naamá múú. À bọ́va ló!” 7M beè gboó dã́ mon e a silà aa ló gbani vààla gyọ́ọ, kọ: “O bèèla bel lelà vaá dú kà kà, e Dõò Bàrì e o íè dénè lẹ̀ẹ̀là bel!” 8Ní e a égè ténì kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ èèla boo nàànì, vaá deè à gboó nèà kọ nàànì á tú sã́ taamá nen. 9A beè palà ge bẹ̀à sã́ vaá taa gbò nen, naa ní e bà on Bàrì, e a lẹẹlà bel ló gbò kpọ̀ téí, sõò bà náa ọgá ló ba pọ́lọ́ vaá nèe ka kọ à dú dù̃ùnè. 10Ní e a égè vòò kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ èèla boo kpò té méné e nom kọ̀la di ĩ́ì tẽ́ booá. Gín beè gboó kọ̀l zivè kà bon méné nom kọ̀la. Gbò nen beè gboó tagi démva gbẹá bá mòn tãàgà. 11Ba beè di boo bée nyaa ló e a dìvá ló nè boo bée kom e a dìvá kpá ló, vaá òn Bàrì e a di káála, sõò bà náa ọ́gá ló ba pọ́lọ́. 12Ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ èèla boo gbele pene tọ́ọ múú, e a kọlà Ufrétìz. Múú beè kãa tá peneá, kọ bé gbò méné e bà é aa kĩ e nàànì ólò bàà àà íe èèlè e bà é téní boo. 13M beè gboó mòn taa kà nyómá e bè náa õoà, e bà meà belí kálá. Ba beè aa gã́ drágọ̀na nè gã́ nom kọ̀la nè gã́ nen e a kpọ́ kyáá kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrìa. 14Gbò nyómáí ní e a dú gbò nyómá zọ e bà gé sigági tóm dù̃ùnè e. Ọ̀và ní e bà gé bãgagi ló dénè gbò méné e a gé bẹl bàlà boo, vaá gbĩ́ gè bõonèva ló nyòòmà bé gím e a é béá gbele Dee e Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel beè sẹlẹ é. 15“Ẹ̀b èé, mè m̀ gé dú belí nen zib! Léé sĩ́ di ból nen e a tõo zìle, vaá tú a nu ge nvèà sẹ̀ẹ̀a ló, naa ní e bè náa é kyãamà kóló kè tẽ́ dọ dẹi vaá ié sĩ́ kẹ́ẹ!” 16Taàa kà nyómáí beè gboó bõonè ló gbò ménéá ene ke tõ̀ò e bà kólíe Amagẹ́dọ̀n m dém bel Híbrù. 17Ní e a égè àlàbà kà nyómá tóm Bàrìa beè tú ní e a di m ńlẹ bù̃ èèla gbàà fọ́ọ́lọ́, vaá gbele mon kpã́ à gboó sìlà aa boo kpò té méné e a di àn káíá, vaá kọ, “A lée!” 18Éném dee, nè mon mon bel, nè kòvà náa káála, nè gbele zùgà kunu kẽ, beè gboó dì. Íb na kà zùgà kunu kẽí gáà beè lẹ̀ẹ̀a tọ́ọ̀ tóm, domá tã́gíní tṍó e Bàrì beè dèm nen tẹlẹ bàlà booí. Níí bẽ́e èl boo dénè bé e kunu kẽ ólò zùgà naa! 19Pọ̀b boná beè bàgà taa tõ̀ò, vaá dénè pọ̀b bon e a di bàlà boo à uu sĩ́ kẽ. Náa beè tá nyíe Bàrì ge kpọ́ té ló Gbele Bábìlọ̀n. Bàrì beè tú gbag e míí a kpóó ló sṹg di m dù̃é gã́ kọ á ṍ lọl m. 20Dénè boo kpò e múú bééá teni ló nè dénè gù beè fùlà dọ̀. 21Gbele báa báà múú, e a nyèè belí kpò dem, beè fiiági aa káála dọ boo gbò nen. Ba beè gboó òn Bàrì boo bée báà múú e Bàrì kpọ́máva té lóí, boo bée kọ a beè dú kpọ̀ té e a dono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\