KÙÙÀ NU 17

1Ene kà gbàà àlàbà kà nyómá tóm Bàrì e àlàbà kà bù̃ beè dìvá báá beè dù gé kọ́ nèm̄ kọ, “Dù, mè ḿ zógèni bá e bà é kpọmá té ló gbele pá bia kyãa ól e a di ĩ́ì tẽ́ boo gbele tõ̀ò peneá. 2Gbò méné e a gé bẹl bàlà boo beè kunáe. A beè tú a kùnà kúnà tene dẽe pá bàlà boo belí míí.” 3Nyómá Bàrì beè kọ̀lim̄, vaá nyómá tóm Bàrìa à gboó dàlàm̄ tãàmà boo kpáá bàlà ól. M beè gboó mòn ene kà pá bia e a di ĩ́ì tẽ́ boo nom kọ̀l e kpá lóe kúm mii. Bée e a gbẹ́ Bàrì beè di ḿmá ló nom kọ̀la, vaá nomá beè ié àlàbà kà togó nè òb kà koò. 4Pá biaá beè nvèà kọ̀là ló e a dú mii mii nè do do, vaá a beè kẹ̀ẹ̀gà zẹ́gẹ́ e bà tú nóò kpé nè dem e ki di ló nè ból lọ́ọ̀ naamá. Báe beè di ló ene kà gbag e bà demmà nóò kpé, e dénè kẹ́ẹ nè bèm e a dú ló a kúnà gã̀ beè di m. 5Ba beè tú bée e tọ́ọ̀ nen náa nyímá nu e a kọlà emíé boo gbọ̀ sĩ́, kọ: Gbele Bábìlọ̀n, e a dú kà dénè gbò kùnà kúnà nè dénè nu kẹ́ẹ e a di boo bàlà boo. 6M beè gboó mòn pá biaí e mii gbò nvín Bàrì nè mii gbò e ba è fẹ́ boo bée kọ bà di nvée Jíìzọ̀s ni ténié dẽe. A beè palà ge bọọm̄ ló tṍó e m monìe. 7Sõò nyómá tóm Bàrìa beè gboó bĩinám̄ kọ, “Éé kọ́ á bọọní ló é? Nda é kọ́ nu e tọ́ọ̀ nen náa nyímá e a kil ló pá biaí nèni, vaá m̀ kọ́ná gé ní e a kil ló nom kọ̀l e a íe àlàbà kà togó nè òb kà koò, e pá biaí di ĩ́ì tẽ́ booí, nèi. 8Nom e o monìa beè di dùm, sõò kátogóí á géná. À é gé aa kè tẽ́ bàlìa dù, vaá à é aà gé dọ bá kyọ̀à sĩ́. Gbò e a di bàlà boo, e bà náa beè emí ba bée m kpá dùm lọl dàlà togó bàlà boo, é mon nomá vaá à palà ge bọọvá ló, boo bée kọ a beè zẹẹ́ di dùm, sõò á géná dùm kátogóí, vaá à é kpáá dù. 9“Níí bĩ́íná nyìmà nu nè tàvẹ̀ nu. Àlàbà kà togóá élá dọ̀ àlàbà kà gù e pá biaí di ĩ́ì tẽ́ boo, vaá bà elana gé dọ̀ àlàbà kà méné. 10Vòò kà ménéí a dọ, ene ọ̀và gé bẹbẹl, sõò ńna ọ̀vàa gáà dọ bàlà kẽ. Tṍó e ẹlẹ é dú, à é íè ge tú gbálà ńkpulu dẽe tṍó bẹ̀lmà. 11Nom e a beè zẹẹ́ di dùm vaá á génáá égè aatáá kà méné. Ẹlẹ e a égè aatáá kà ménéí é dú ene nen e a aa gbàà àlàbà kà ménéá, vaá ẹlẹ é aà gé dọ bá kyọ̀à sĩ́. 12“Òb kà koò e o monìa élá dọ̀ òb kà méné e bà gáà nèva kpóó kọ baala á bẹ̀l, sõò bà é beè nèva kpóó kọ bà á zọ̀ nom kọ̀la vaá tú t̃ẽ̀ènè kà ávà bẹ̀lmà. 13Dénè ọ̀và é íe t̃ẽ̀ènè kà bùlà, vaá gboó bõonè kpóó nè kói e ba è nèva kọ bà á bẹ̀lmàa lọa bá, vaá nè nom kọ̀la. 14Nom kọ̀la nè ọ̀và é bé Nvín Naanà Bólá, sõò Nvín Naanà Bólá é béva èl bá, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ Dõò gbò dõò vaá ẹ̀ẹ̀ Méné gbò méné. Nvín Naanà Bólá é fáálá gbò e bà di nvée ẹlẹ, e bà dú gbò e Bàrì beè kolí vaá sà, vaá dú gbò e bà elá àgàlà, bemáva èl bá.” 15Nyómá tóm Bàrìa beè kọna gé nèm̄ kọ, “Gbò pene e o monì, e pá bia kyãa ólá di ĩ́ì tẽ́ booá, élá dọ̀ gbò kpá dó, nè gbò nen, nè gbò e a íe kele kele mèà, nè gbò e a ló kele kele dém bel. 16Òb kà koò e o monìa, nè nom kọ̀la, é ọ́ví pá bia kyãa ólá. Bà é ṍá dénè nu lọlie bá vaá kyãàmàe kóló kè tẽ́. Bà é ba a nom zọ́ọ́ vaá tú sã́ ọbmáe lọl kẽ. 17Boo bée kọ Bàrì beè nvèèva nyíe kọ bà á naa nu e ẹlẹ beè noo, nè ge kọ bà á ié t̃ẽ̀ènè kà bùlà, vaá tú kpóó e ba è nèva kọ bà á bẹ̀lmàa lọa bá nè nom kọ̀la, dọ tṍó e mon bel Bàrì é ḿmá. 18Pá bia e o monìa élá dọ̀ gbele pọ̀b bon e lẹ̀ẹ̀là bel e a aàé m gé bẹl dénè méné e a di bàlà booá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\