KÙÙÀ NU 18

1Níí téní lọ̀l, m̀ gboó mòn dõòna kà nyómá tóm Bàrì e a gé aa káála dù. A beè ié gbele agẹ bá kpóó, vaá dù̃ùnè ẹ́ẹ́ dee e a dúé ló beè ẹẹlẹ̀ bàlà boo. 2A beè kòòlà gbele agẹ moná kọ: “À úu sĩ́ kẽ! Gbele Bábìlọ̀n a úu sĩ́ kẽ! À dú kĩ e zọ ni tú naamá a tõ̀ò, vaá a dú kĩ e gbò nyómá e bè náa õoà ni tú naamá ba bon; kele kele ból pọ́lọ́ ńnóm e bè náa õoà a tú kĩé naamá ba tõ̀ò. 3Boo bée kọ dénè kpá dó bàlà boo a kunáe, vaá a tú a kùnà kúnà tenèvá dẽe belí míí vaá domà sṹg Bàrì. Gbò méné e a gé bẹl bàlà boo beè kunáe, vaá gbò ulà ki e a di boo bàlà boo a bã méné ààé bá tení dú ló a gbele kpóó ló tàn ge ié lé lé nu e a é née kpéè ló.” 4M beè gboó dã́ dõòna kà mon e a aa káála kọ: “Aaliié m, e pá nà gbò! Mè á di vó ò zọíe sii pọ́lọ́; mè á di vó ò zọíe dõonai a kpọ̀ té! 5Boo bée kọ a pọ́lọ́ a bọọ kũá ló káála, vaá Bàrì a kẽea boo dénè a náa kyọ̀. 6Tui nu e ẹlẹ géè naa naamaíe; tui bàà tóm gbò ní e ẹlẹ ni náa kpẽmai neíe. Tui gbag e ẹlẹ beè tõmá mííá tõmai neíe; á dú míí e a é agà bàà tóm gbò ní e ẹlẹ beè tõ̀a. 7Naanii kọ á mòn tãàgà vaá ié bãàgà e a é zọ ló bé e a géè dé kpéè vaá tuá ka naa gbõ̀ònà. Boo bée kọ à dì e a gé kaagà m a nyíe kọ́: ʽNda pá bia e m gé bẹl belí méné! Nda níì va tãa nì. Ním̄ é bãaga tọ́ọ̀ dee!’ 8Boo bée vó, kpọ̀ té é bṍóná dọ̀é boo t̃ẽ̀ènè dee: À é dọ kom, vaá ié bãàgà nè kíi gyã́á. Sã́ é ọ́víe lọl kẽ, boo bée kọ Dõò Bàrì, e a gé bééláe bel ló, bọọ kẽ́é. 9“Tṍó e gbò méné bàlà boo, e ba géè kunáé vaá zọ̀e di m kpéè ló, é monmà dẽe kéi e a gé luu aa ló sã́ e a gé zẹ́gẹ̀e, bà é gboó tó dẹ̀ẹ̀à bá ból. 10Bà é élá kpã́á ẹ̀vie, boo bée pọ̀ kọ a tãàgà é láá tuàèva. Bà é kọ́: ʻÀ dú pọ́lọ́! À dú pọ́lọ́ ló gbele pọ̀b boná! Ẹ̀b gbele bon Bábìlọ̀n à! Ẹ̀b bé e kpọ̀ té bú ló dọ̀ní boo naa à!’ 11“Gbò ulà ki e bà di dénè bàlà boo tó vaá bã̀é nyèm boo, boo bée kọ tọ́ọ̀ nen e a é zálí ba gyọ́ náa é dinà-- 12ba gyọ́ e a dì belí nóò kpé, ẹ́ẹ́ kpé, dem e ki di ló, nè lọ́ọ̀; lé kòòlò, do do kàn, ọlí ọlí kàn, nè mii mii kàn; kele kele íb ból té e a ólò simì lé nu ló, dénè nu e bà tú koò e a dú togó ni kọ̀l dèmmà, à bè ní e ba náàmà té e ki di ló, à bè nóo kpọ́gọ́lọ́ ge dèmmà nu, à bè kpọ́gọ́lọ́, à bè mábòl (ene íb ọlí ọlí dem e bà ólò gbĩmá zẹ́gẹ́ ló tọ); 13té e a kọlà sénàmọ̀n e bà ólò ié lé nu ló nóo lọl ló, nè kpéè nu ló nóo nè ínsẹ̀ns nè põom nu ló nóo nè nu e a bélí ínsẹ̀ns; míí, nè nóo ọ́lìv, nè ném ném gyã́á, nè nu e a belí kpá kyàlà; láo, nè naanà ból, nè nom tee, nè faà tee, nè gbò gyóòlo, e a dúná gé gbò e bà íe ból nyíe. 14“Gbò ulà kiá é kọ́ nèe kọ, ʽDénè lé nu e o ólò gbĩ́ ge iéá a kovà tà. Dénè o gyọ́ e ki di ló, e a ólò nèni kpéè ló vaá nèni kaá, a pe tà. Nóo é láá iená tọ́ọ̀ dee!’ 15Gbò ulà ki e ba è tõó boná bã̀ méné é élá kpã́á ẹ̀vie, boo bée pọ̀ kọ a tãàgà é láá tuàèva. Bà é tó, vaá bã̀ nyèm, 16vaá kọ: ʻÀ dú pọ́lọ́! À dú pọ́lọ́ ló gbele pọ̀b boná! A beè olòó simá lé kòòlò, mii mii nè do do kàn, vaá a beè olòó kẹ̀ẹ̀gà zẹ́gẹ́ e bà tú nóo kpé nè dem e ki di ló nè lọ́ọ̀ naamá! 17Sõò dénè a gyọ́í bú ló pè táé bá!’ “Dénè gbò e bà di togó faà sĩ́ múú nè gbò e bà ólò sí kyẽè sĩ́ múú, gbò e bà ólò di m faà sĩ́ múú nè gbò e bà ólò tú pene dùmmà, é élá kpã́á ẹ̀b, 18vaá boo tṍó e bà mon kéi e a luu aa ló sã́ e a gé zẹ́gẹ̀e, bà é gboó vúlí kpã́ kọ, ʽTọ́ọ̀ kà bon e a beè bọọ tõ̀ò gbele pọ̀b boní náa è dì!’ 19Ba é gboó koo dúu mmá togóva vaá tó tó, bã̀ nyèm, vaá vulí kpã́ kọ, ʻÀ dú pọ́lọ́! À dú pọ́lọ́ ló gbele pọ̀b boná! Níá bon e kọ̀láá nen e a nveè pọ̀b faà sĩ́ múú géè bã̀ méné aa ló gyọ́ e a è dìé m! Sõò dénè nu bú ló pè táé bá! 20Káála á ṍ kààgà, boo bée kọ bà a kyọ sĩ́ boná! Gbò nvín Bàrì nè gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè gbò kọ́ bùlà Bàrì á ṍ kààgà! Boo bée kọ Bàrì a kpálíva vaá tú pọ́lọ́ e boná beè síva beemáe bel ló!’ ” 21Ene kà zivè kẽ́é nyómá tóm Bàrì beè dàlà ene kà gbele nyèè dem vaá toví tẹlẹ pene, kọ: “Vóá bé e bà é vig gbele pọ̀b bon Bábìlọ̀n magí kẽ naa é, vaá bà náa é monnáe tọ́ọ̀ dee. 22Kpa gòmà nè mon sọ́l nè mon vàì nè mon koò náa é élananí m sìlà tọ́ọ̀ dee. Bà náa é gbĩ́ná tọ́ọ̀ nen kalì mònní m tọ́ọ̀ dee. Tọ́ọ̀ kà nu e bà ólò gbẽ̀mà nu náa é sẹlẹnáni mon m tọ́ọ̀ dee. 23Sã́ e nen mun náa é bẹ́naní m tọ́ọ̀ dee. Tọ́ọ̀ kà mon pá bia nè pá gbálà e bà é gé ilá náa é dọnàní m tọ́ọ̀ dee. Boo bée kọ gbò e ba géè tõo m olo ùlà ki ní e a beè dú gbele gbele gbò nen e bàlà boo beè di bá é, vaá ò géè bó biè kẹ̀ẹ̀mà dénè kpá dó bàlà boo. 24À dú gè gbĩ́ mii gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò nvín Bàrì e ba è fẹ̀ mon m boní, bãànà mii dénè gbò e ba è fẹ́va gbẹá boo bàlà booí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\