KÙÙÀ NU 19

1Níí téní lọ̀l, m gboó dã́ nu e a bélí kpã́ e gbele tõ̀ò nen tõo káála vulí, kọ: “Lèèlà á dì nè Bàrì! Dùùà, ka, nè kpóó di bá beéle Bàrì! 2Boo bée kọ a bèèla bel lelà vaá dú kà kà! À béélá bel bẽgè pá bia kyãa ól e a beè tú a kùnà kúnà kyọ̀mà bàlà booá. Bàrì kpálí mii pá a gbò tóm báe.” 3Ba beè kpáá vulina gé kọ: “Lèèlà á dì nè Bàrì! Boo bée kọ kéi e a dú ló sã́ e a gé zẹ́gẹ̀ gbele pọ̀b boná gé luu dọ̀ dèdè!” 4Tub nè ténì kà pá kàbáàlìa, bii ló ténì kà nu e a di dùma, beè gboó tooá dọ kẽ vaá kumí sĩ́ kẽ nè Bàrì e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéá, vaá kọ: “Á dì naa vó! Lèèlà á dì nè Bàrì!” 5Ene kà mon beè gboó sìlà aa ló kpò té ménéá kọ: “Leelai bẹẹ Bàrì, e dénè boolo e o gé síi tóm neíe, ńkem nè ńpọ̀b e o síiàìe pọ̀ ló!” 6M beè gboó dã́ nu e a bélí mon gbele tõ̀ò nen, vaá belí gbele kòvà gbálá múú, vaá belina gé gbele kòvà náa káála! Ba beè kọ: “Lèèlà á dì nè Bàrì! Boo bée kọ Dõò, e a dú bẹẹ Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel, ní e a gé bẹl é! 7Naanii mè é ṍ kààgà vaá ié ẹ́ẹ́ nyíe. Naanii mè é née ka! Boo bée kọ a lée tṍó e Nvín Naanà Bólá é gé ilí a va, vaá pá bia e a é gé ilíá a kpenà ló elá bànà ba ílà dóm nè va. 8Ba beè nèe kòòlò e a ẹ́ẹ vaá mò kọ á simá.” (Kòòlòi dì belí gbò lé lé bá tóm e gbò nvín Bàrì géè sì.) 9Nyómá tóm Bàrìa beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Emí kọ: ʽLéé sĩ́ di ból gbò e bà kólíva ke zààvà ílà dóm nè va e Nvín Naanà Bólá íeí.’ ” À gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Gbò mon belí dú lèlà sĩ́ mon bel e a aa gã́ Bàrì.” 10M beè gboó tooá dọ̀é ke gbàà ló ge kumí sĩ́ kẽ nèe, sõò a beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Ó gá naa vó! Nda nen tóm belina gé olo nè pá o vígà, e a dú gbò e bà bii bá ló gè olòó kọ́ kpẹa tẹlẹ bàlà kẽ kọ bà dẹlẹ̀è nyíe boo Jíìzọ̀sa. Bàrì ní e o é kúmí sĩ́ kẽ nè e! Boo bée kọ kpẹa Jíìzọ̀s ní e a dú nyómá gè kọmá bùlà Bàrì e.” 11M beè gboó mòn káála e a kuuà, vaá ene kà ẹ́ẹ́ nom tee à di m. Bà kólí nen e a dìé boo kolíe Nen Kà Kà Bel e a Bọ́ Ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíe Boo. À ólò beelá bel vaá sí ól bé m sĩ́ deè e a lelà. 12Súú dẽée beè sẹlẹ dẽe sã́ e a gé bẹ́, vaá gbele tõ̀ò pẹ̀gẹ̀lẹ̀ méné a dìé ból. Ba beè emíe ene kà bée ló e áá ẹlẹ ní e a nyímá é. 13A beè nvèà ene kà pọ̀b kọ̀là ló e mii gyṍ dẽe. A bée kọlà “Mon Bel Bàrì.” 14Gbò bé káála beè nvèà ẹ́ẹ́ kòòlò e dẽe õoà, vaá teá ẹ́ẹ́ nom tee bììàé nvée. 15Kpóó gẹ̀ e a tóví beè mììà aaé gã́, e a dú gẹ̀ e a é bémá dénè kpá dó èl bá. À é tú agẹ bá bẹ̀lmàva. À é tú ká tọe zàgmà míí lọl gbàà gbò ból té e a di m gbele bànà sṹg Bàrì, e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel. 16Bà émí ene kà bée dẽe a pọ̀b kọ̀là ló nè boo bũ tọe kọ: Méné gbò méné nè Dõò gbò dõò. 17M beè gboó mòn ene kà nyómá tóm Bàrì e a di élá dẽe nàànì. A beè kòòlà kpã́ tẹlẹ ló dénè gbò ńnóm e a gé pẹ́ẹ sĩ́ káála vaá kọ, “Dui gé bõonaí ló gbele dè nu e Bàrì é gé nèi! 18Dui gé bai íí gbò méné e a géè bẹ̀l. Dui gé bai íí gbò tule bé nè ba gbò bé, gbò nom tee nè gbò e a dìvá boo. Dui gé bai íí dénè nen, gbò e a di kè bá gyóòlo nè gbò e a di pọ́ì, ńkem nè ńpọ̀b!” 19M beè gboó mòn nom kọ̀la nè gbò méné e a gé bẹl bàlà boo nè ba gbò bé, e bà bṍóná vaá noo gbọọ bé e bà é bémá nen e a di boo nom teeá nè pá a gbò bé. 20Ba beè gboó sii nom kọ̀la, bii ló nen e a kpọ́ kyáá kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrì, e a géè sigági tóm dù̃ùnè gbẹá kè sĩ́ nom kọ̀la. (Gbò tóm dù̃ùnèi ní e a kẹẹmà gbò e bà tú kpĩ́i nom kọ̀là nvea ló vaá kumí sĩ́ kẽ nè a bela é.) Ba beè gbẹẹ séi gbàà nom kọ̀la nè nen e a kpọ́ kyáá kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrìa vaá tovíva tẹlẹ m bànà sã́ dem e a gé bẹ́. 21Kpóó gẹ̀ e a miià aa gã́ nen e a di boo nom teeá beè fẹ́ dénè na gbò e bà sígáá. Dénè gbò ńnómá beè gboó bà ba zọ́ọ́ vaá à mmáva.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\