KÙÙÀ NU 2

1“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Ẹ́fẹ̀sọ̀s kọ: Nen e a síi bá ló àlàbà kà gyã́à káála sẹ̀ẹ̀a bá lèe vaá à gé kyãa gbàà àlàbà kà nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ boo e bà tú nóo kpé dèmmàa, kọ́: 2M̀ nyímà dénè nu e o gé náa, o õ̀ònà kyẹ̀ẹ̀lẹ̀ pì̃, nè bé e o agẹ̀lẹ̀ ló ĩimà dénè nu naa. M̀ nyímà kọ nóo ólò nè deè gbò pọ́lọ́. O beè dò gbò e bà kpọ́á kyáá bel ló kọ baala gbò e nda beè lẹ̀ẹ̀là, vaá ò mòn kọ bà kpọ́ kyáá bel. 3Ò ì̃ìmà vaá mòn tãàgà boo nà bée, vaá lóni náa ọọ. 4Sõò nu e m íè kìlmàní ló kọlà vóí: Nóo vulènàm̄ belí kà túá bólá. 5Boo bée vó, kẽea boo bé e o beè dì naa bé ò kalá dọ̀! Ọgá vaá ò gé tõo belí bé e o beè dì naa túá bólá. Be níì vó nì, m̀ é dúní ló gé tú o nu ge mùn sã́ sẹlẹ́ boo lọl a dọ̀, áá be kọ ó ọ́gá. 6Sõò ene kà lé nu e m gbĩ́ mònní ló kọ̀là vóí: Ò ọ́vì nu e pá Nikaláọ̀s gé náa, belí bé e nda ọ́vì naa. 7Nen e a íe tṍ á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst! M̀ é nè kpóó nen e a bé èl bá kọ á dé ból e a dú boo té dùm e a di m gba be Bàrì. 8“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló bõ̀òna ló Kráìst e a di Smáánà kọ: Nen e a dú dàlà togó nè ke kùbmà, e a beè ù vaá à kpáá di dùm, kọ́: 9Nda nyímà o mòn tãàgà. M̀ nyímà tãa e a dìní dẽe--sõò ọ̀ọ̀ pá méné! M̀ nyímà bé e gbò e bà gé kpọ́á kyáá bel ló kọ baala pá Júù vaá ọ̀và níì ẹ̀ẹ̀ nì gé lóni pọ́lọ́ bel ló naa. Ọ̀và bõ̀òna ló gbò e a kuu Sétàn! 10Pọ̀ á gá siíni ló tãàgà e o é gé tení bá. Ẹ̀b, mè Pọ́lọ́ Nyómá é gé tú sìgà bọ̀ì nvee kpọ́gọ́lọ́ naamá ge dòài, vaá ò é túi òb dee monmai tãàgà. Kà bè à dọ bel ú ò élá àgàlà, mè nda é néni dùm naamá o pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá. 11Nen e a íe tṍ á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst! Nen e a bé èl bá náa é bãna bá tãàgà ní e a égè bàà tóm ú. 12“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Páágàmàm kọ: Nen e a íe bàà sĩ́ gẹ̀ bé e a tóvíá kọ: 13M̀ nyímà kĩ e o tõoá, kọ à dú kĩ e Sétàn tõo lẹ̀ẹ̀là bel. Ò bii bá ló nà bée, vaá nóo beè àmà sàn kọ ò ólò dẹlẹ̀em̄ nyíe boo, bãànà tṍó Ántìpàs e a dú nà nen di tõ̀ò e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo vaá ba è fẹ́e gbẹáí zẹ̀ẹ̀, kĩ e Pọ́lọ́ Nyómá tõoá. 14Sõò à íè nu e m íè kìlmàní ló: Ò íè gbò e bà síi bá ló dò bá nu Bélàm, e a dú nen e a beè noomà Bélàk kọ á dàgẹ̀ pá Ízràẹ̀l kọ bà á bà nom e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, vaá kúná gã̀. 15Vóá bé e o íènà gé gbò e bà síi bá ló dò bá nu pá Nikaláọ̀s naa é. 16Gboó ọgá! Be níì vó nì, m̀ é dú boo gbala gbala vaá tú kpóó gẹ̀ e a dúm̄ gã́ bemáva. 17Nen e a íe tṍ á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst! Nen e a bé èl bá, nda é tú gyã́á e a kọla mánà, e a beè dú gè gṍ sẹlẹá, nèe. M̀ é nenàe gé ẹ́ẹ́ báà dem e bà émí ãa bée boo, vaá áá nen e demá bã́ bá ní e a nyímá bée e a di boo é. 18“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Taiatáírà kọ: Sã́áná Bàrì, e súú dẽée sẹlẹ dẽe sã́ e a gé bẹ́, vaá ká tọe à mò belí nóo nóò kpọ́gọ́lọ́ e bà tẹ́lẹ̀ nóo ló, kọ́: 19M̀ nyímà dénè nu e o gé náa, nè bé e o íè vulà naa, nè bé e o dẹlẹ̀ nyíe boo Bàrì naa, nè bé e o láá sí tóm vaá agẹlẹ ló ì̃ìmà nu naa. M̀ nyímà kọ ò gé palà ge sí tóm kátogóí èl kà túá bólá. 20Sõò nu e m íè kìlmàní ló kọlà vóí: Ò sọ tọ deè nè pá bia e a kọlà Jẹ́zàbẹ̀la, e a kpọ́á kyáá bel ló kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrì, kọ á noomà vaá gyue pá ńda gyóòlo kọ bà á kuná gã̀ vaá dé nu e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá. 21M beè nèe tṍó kọ á ọgá, sõò náa gbĩ́ ge aa ló gè kuná gã̀. 22Ẹ̀b èé, mè m̀ é gé tovíe tẹlẹ boo vái vaá tú gbò e a géè kunáe nè ẹ̀ẹ̀ nvee m gbele agẹ bá kpọ̀ té, áá be bà á ọ́gá ló dénè pọ́lọ́ nu e ba è zọ̀e naaá. 23M̀ é fẹ́ dénè pá a nvín, vaá dénè nà bõ̀òna ló é gboó nyimá kọ nda ní e m ólò gbĩ́ nu e nen gé bugi togó boo nè nu e a dìé nyíe tẹlẹ bàlà kẽ é. M̀ é kpẽ́ nè bu nen di belí bé e a beè sí tóm naa. 24Sõò kùbmà boolo e o sígàì e o dií Taiatáírà, e bè nóo túì na kà pọ́lọ́ dò bá nuí, vaá ò gáà noi nu e na gbòa kólíe ke kùb e a di ló Sétàn, m̀ kọ́ nè boolo kọ ním nveenài tọ́ọ̀ kà tóm bá-- 25áá gè kọ ó biilii bá ló nu e a dìí bá dọ̀mà tṍó e m é dú. 26Nen e a bé èl bá vaá láá sii bá ló nà tóm inmá kùbmà, m̀ é née kpóó kọ á lẹ̀ẹ̀là bel ló bàlà boo, 27dì belí bé e nda beè ié kpóó gè lẹ̀ẹ̀mà bel lọl bá nà Tẹ̀ naa. À é tú túm e bà náàmà kpọ́gọ́lọ́ bẹ̀lmàva, vaá legèva belí kpáà bã́. 28M̀ é nenàe gé gyã́à káála bòm dee. 29Nen e a íe tṍ á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\