KÙÙÀ NU 20

1M beè gboó mòn nyómá tóm Bàrì e a fáálá ííla kè tẽ́ bàlìa nè gbele nyèè gẹ́l kpọ́gọ́lọ́ vaá aa káála dù. 2A beè gboó sii drágọ̀n, e a dú nómá naanàa, e a kọlà Pọ́lọ́ Nyómá nè Sétàna, vaá bọvíe m bàà bóó nè òb tub (1,000) gbáá. 3Nyómá tómá beè tovíe tẹlẹ kè tẽ́ bàlìa, vaá tṍó e a ni muune kpa nu lọ̀l, à gboó tú kpĩ́i gyõmá, kọ bé náa láá kẹlẹna gbò nen dọ tṍó e bàà bóó nè òb tub gbááí é téní. Tṍó e bàà bóó nè òb tub gbááí ni téní ní e bà é sọ́e bá m gbálà ńkem tṍó é. 4M beè gboó mòngì kpò té méné e gbò e a di ĩ́ì tẽ́ boo dú gbò e ba è nè kpóó kọ bà á beelá bel. M beè mònnà gé ból nyíe gbò e gbò nen beè fùl togó lọl men fẹ boo bée kọ bà kọ́ kpẹa kọ bà diè neè Jíìzọ̀s nè boo bée kọ bà ló mon bel Bàrì. Na gbòi náa beè kumí sĩ́ kẽ nè nom kọ̀la à bè a belaá, à bè ge tú a kpĩ́i nvea boo gbọ̀ sĩ́ à bè kú báva. Ba beè kẽ̀èà aa ke mà ú vaá zọ̀ Kráìst lẹ̀ẹ̀là bel m bàà bóó nè òb tub gbáá. 5(Na gbò e ba è una gé, e a sígáá, náa beè kẽ̀èà dọ̀ tṍó e bàà bóó nè òb tub gbááí téní.) Níí túá tóm kẽ̀èà aa ke mà ú é. 6Gbò e bà di gbàà túá gbò e a kẽeà aa ke mà úí íe léé sĩ́ vaá di gbàà gbò e Bàrì kpoolà sẹlẹ káí. Ní e a égè bàà tóm ú náa é íeva kói ló, sõò bà é sí tóm nè Bàrì nè Kráìst belí gbò vààla gyọ́ọ, vaá bà é zọ Kráìst lẹ̀ẹ̀là bel m bàà bóó nè òb tub gbáá. 7Tṍó e bàà bóó nè òb tub (1,000) gbááí ni téní, bà é gboó lọl Sétàn kpọ́gọ́lọ́, 8vaá à é gboó àà gé kẹlẹ dénè kpá dó e a bééá ló bàlà boo, e a náámá Gọ̀g nè Mégọ̀g. Sétàn é bṍonè ló dénè ọ̀và simá ól bé, vaá bà é bọọ gã́ bug belí sãa e a di gã́ pene. 9Bà kyãamà béá tenmá ló dénè bàlà booí vaá kpẽá beeá ló bon e gbò nvín Bàrì tõo, e a náámá gbele bon e Bàrì vulè. Sõò sã́ beè gboó bẹ́ aa káála vaá gimè sĩ́ dénè ọ̀và. 10Ba beè gboó toví Pọ́lọ́ Nyómá e a géè kẹlẹ́vaá tẹlẹ m bànà sã́, e sã́ dem gé bẹ́ m, e a dú kĩ e ba è toví nom kọ̀l nè nen e a kpọ́ kyáá kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrìa tẹlẹ̀. Bà é tõó kĩé mòn tãàgà lee, bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà. 11M beè gboó mòn gbele kà ẹ́ẹ́ kpò té méné nè nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo. Káála nè kunu kẽ beè ùlà ààé kè sĩ́ vaá tọ́ọ̀ nen náa monnáva. 12M beè mòn gbò e ba è ù, ńkem nè ńpọ̀b, e bà di élá kè sĩ́ kpò té ménéá. A beè iégi kpá e bà ẹẹlà, vaá à gboó ié dõòna kà kpá e bà ẹẹlànà gé, e a dú kpá dùm. Tóm e gbò e a è ùi beè sì, vaá bà emigí m gbò kpáá, ní e ba è beemáva bel ló é. 13Pene beè tú íí e a dìé m lọa bá. Ú nè kunu kẽ nyómá beè tuna gé íí e a dìvá bá lọa bá. Ba beè gboó tú tóm e bu nen beè sì beemáe bel ló. 14Ba beè gboó toví ú nè kunu kẽ nyómá tẹlẹ m bànà sã́. (Bànà sã́í ní e a égè bàà tóm ú é.) 15Ba è tovina gé kọ̀láá nen e bà náa è emí a bée m kpá dùma tẹlẹ m bànà sã́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\