KÙÙÀ NU 21

1M beè gboó mòn ãa káála nè ãa kunu kẽ. Túá kà káála nè túá kà kunu kẽ e a beè dìa beè tení tà, vaá pene náa è dìnà. 2M̀ gboó mòn Bon Káí, e a dú ãa Jerúsàlẹ̀m, e Bàrì gé lẹẹlà lọl káála domá. A beè síe tóm ló vaá kọ̀lie belí bé e bà kọl pá bia e a é gé iá dóm. 3M beè dã́ ene kà gbele mon e a silà aa ló kpò té méné, kọ, “Ẹ̀b, mè Bàrì a tú a tõ̀ò sẹlẹ zẹ̀ẹ̀ gbò nen! À é tõová zẹ̀ẹ̀, vaá bà é dú pá a gbò. Kà lèlà bá ẹlẹ, Bàrì, é tõová zẹ̀ẹ̀ vaá dú ba Bàrì. 4À é fãanà dénè ba gĩ́i tó lọ̀l. Ú náa é dinà, bãàgà náa é dinà, tó náa é dinà, nyaa ló náa é dinà, boo bée kọ dénè nómá nu e a è dì a téní tà.” 5Nen e a di ĩ́i tẽ́ boo kpò té ménéá beè gboó kọ, “Kátogóí, m̀ nyáànà dénè nu naamá ãa!” A beè kọna gé nèm̄ kọ, “Emí níí, boo bée kọ gbò mon belí dú kà kà vaá bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo.” 6À gboó kọ, “Dénè nu a lée! Nda ní túá túá nè kùbmà nvée é, dàlà togó nè ke kùbmà e. M̀ é tú múú e a bú aa m bànà múú dùm nè gbò e òòva kã́a kọ bà á ṍ pọ́ì. 7M̀ é tú dénè gbò nuí nè gbò e bà bé èl bá. Nda é dú baála Bàrì vaá baala dú pá ńda nvín. 8Sõò ló gbò e bà íe pègè pègè nyíe, gbò e bà náa élá àgàlà, gbò e pọ́lọ́ ni kyọ̀, gbò fẹ̀ nen, gbò kùnà kúnà, gbò e bà ólò bó biè, gbò e bà tãaga ló gbò ńbàlì e bà náàmà bá, nè dénè gbò kpọ̀ kyáá bel, à é dú gè túva tẹlẹ bànà e sã́ nè sã́ dem di m e a gé bẹ́. Níé ní e a égè bàà tóm ú é.” 9Ene kà gbàà àlàbà kà nyómá tóm Bàrì, e ba è faalá àlàbà kà bù̃ e dee dee nvée àlàbà kà kpọ̀ té Bàrì beè di m̄á, beè gboó dúm̄ ló, kọ, “Dù, mè ḿ zógèni Pá Bia e Nvín Naanà Bólá é gé Ilí.” 10Nyómá Bàrì beè kọ̀lim̄, vaá nyómá tóm Bàrìa à gboó dàlàm̄ tãamà boo gbele gã boo gù. A beè zogèm̄ Jerúsàlẹ̀m, e a dú Bon Káíá, boo tṍó e Bàrì gé lẹẹlà boná lọl káála domá kunu kẽ. 11Dù̃ùnè Bàrì beè mo boo boná, vaá boná beè nyagí belí ene íb gbele ĩa dem, vaá belí ene íb dem e ki di ló, e a kọlà jáspà, e a dú dem e a íe kele kele íb s̃ẽ̀. A beè ẹẹ õoà belí ẹ́ẹ́ múú. 12Gbele gã boo gònò dem e òb nè bàà kà gbàn sĩ́ di ló bééá tení ló boná. Òb nè bàà kà gbàn sĩ́á íe òb nè bàà kà nyómá tóm Bàrì e a gé ku dẽe ló. Bà émí bée òb nè bàà tẽ́ gã Ízràẹ̀l boo òb nè bàà kà gbàn sĩ́á. 13Taa kà gbàn sĩ́á beè kpèèà deè báà nàànì, taa kà à kpèèà deè nvée bàlà boo, taa kà à kpèèà deè sĩ́ bàlà boo, taa kà à kpèèà dọ̀mà tẽ́ nàànì. 14Bà tib gbọọ boná boo òb nè bàà kà dem dòmà díí kẽ, vaá bà emí bée òb nè bàà nen e Nvín Naanà Ból beè lẹ̀ẹ̀làa boo òb nè bàà kà demí. 15Nyómá tóm Bàrì e a géè zọ̀m̄ lóá belá beè faalá kpọ́gọ́lọ́ ge dòmà nu, e bà demmà nóò kpé, e a é tú dòmà boná, nè gbàn sĩ́ e a diga ló, nè a gbọọ. 16Boná beè kuna bá. A begè sĩ́ nè a gbàà sĩ́ beè kùnà. Nyómá tóm Bàrìa beè tú a kpọ́gọ́lọ́ dòmà boná. A begè sĩ́ nè a gbàà sĩ́ nè a gã boo beè gbá kùnà vaá tõ̀ògì begè sĩ́ tub nè òb bóó (12,000) kélè ól. 17A beè tú báe dòmà gbọọá. A beè tú lọl túnú báe tẹlẹ bĩ́ó nvéé báe naamá ene do, dì belí bé e nen ólò dò nu naa, vaá gbọọá à toolá àlàbà tub nè ténì (144) do. 18Ba beè tú dem e a kọlà jáspàa tìbmà gbọọ boná, vaá bà tú õoa nóò kpé, e a mo belí ẹ̀à sĩ́, tìbmà dénè boná. 19Ba beè tú kele kele íb dem e ki di ló, e a nyágí, gbĩmá zẹ́gẹ́ ló gbò kpò dem e ba è dòmà díí kẽ boní: Túá kà dò díí kẽ beè jáspà, e a dú ene íb dem e a íe kele kele íb s̃ẽ̀. Ní e a égè bàà kà à dú sáfàìà, e a dú ene íb dem e a sẹlẹ bùlúù bùlúù dẽe. Ní e a égè taa kà à dú ágàt, e a dú ene íb dem e a íe kele kele íb s̃ẽ̀. Ní e a égè ténì kà à dú ẹ́màràld, e a dú ene íb dem e a sẹlẹ bṹú bṹú dẽe. 20Ní e a égè vòò kà à dú ọ́nìks, e a dú ene íb nóo nóo dem. Ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà à dú kanílìàn, e a du ene íb mii mii dem. Ní e a égè àlàbà kà à dú krísòlàìt, e a dú ene íb do do dem e a mo. Ní e a égè aatáá kà à dú bẹ́rìl, e a dú ene íb dem e a dú pììà bùlúù bùlúù nè bṹú bṹú. Ní e a égè sĩ́ìna òb kà à dú tópàz, e a dú ene íb do do dem. Ní e a égè òb kà à dú krísòpràz, e a dú ene íb dem e a dú bùùlù bùùlù dẽe vaá mò. Ní e a égè òb nè ene kà à dú jásìnt, e a dú ene íb pììà mii mii nè nóo nóo dem. Ní e a égè òb nè bàà kà à dú ámẹ̀tìst, e a dú ene íb dem e a dú do do à bè váálo váálo dẽe. 21Òb nè bàà kà gbàn sĩ́á beè duna gé òb nè bàà kà lọ́ọ̀. T̃ẽ̀ènè gbán lọ́ọ̀ e ba è naamá bu kà gbàn sĩ́. Õòà nóò kpé, e a mo belí ẹ̀à sĩ́, ní e bà náámá èèlè boná é. 22Ním̄ beè mòn tọ́ọ̀ kà tọ káí boná, boo bée kọ Dõò Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel nè Nvín Naanà Bólá ní e a dú tọ káí boná é. 23Náa dú bíí kọ nàànì à bè ẽ́ á mo boná, boo bée kọ dù̃ùnè Bàrì gé mo boo boná, vaá Nvín Naanà Bólá à dú té sã́ nè boná. 24A ẹ́ẹ́ dee ní e gbò nen é ẹb kyãàmà e, vaá gbò méné e a gé bẹl bàlà boo é ṍá ba gyọ́ nvee boná. 25A gbàn sĩ́ é dí sèèla ẹ́ẹ́ èlà. À é seelà lee boo bée kọ dee náa é bílá kĩé. 26Bà é tú dénè ka nè gyọ́ e dénè kpá dó íe nvee boná. 27Sõò tọ́ọ̀ nu e bè náa õoà náa é bã́ boná, à bè nen e a ólò naa nu kẹ́ẹ à bè ge kpọ́ kyáá bel. Áá gbò e ba è emí ba bée m kpá dùm, e Nvín Naanà Bólá íe, ní e bà é bã́ boná é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\