KÙÙÀ NU 22

1Nyómá tóm Bàrìa beè gboó zogèm̄ pene múú dùm, e a mo belí ẹ́ẹ́ múú vaá ọví aa ló kpò té méné e Bàrì nè Nvín Naanà Bólá di booá. 2A beè ọví tení èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ èèlè boná. Té dùm e a ólò mumí òb nè bàà tóm ló gbáá, naamá ene tóm m bu ẽ́, beè di pálàa bá peneá. Pà sã téá beè dì nè ge bomá dénè bàlà boo. 3Tọ́ọ̀ nu e Bàrì beè tumí pọ́lọ́ múú kyáá nè náa é dí boná. Kpò té méné e Bàrì nè Nvín Naanà Bólá é dí boo é dí boná, vaá pá a gbò tóm é kúmí sĩ́ kẽ nèe. 4Bà é moníe sĩ́, vaá bà é tú a bée emivá boo gbọ̀ sĩ́. 5Dee náa é bíláná, vaá bíi té sã́ à bè nàànì náa é dinàvá ló, boo bée kọ Dõò Bàrì é dú ba ẹ́ẹ́ dee. Bà é lẹẹlà bel dọ̀mà dee e bè náa tá. 6Nyómá tóm Bàrìa beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Gbò mon belí dú kà kà bel e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. Vaá Dõò Bàrì, e a ólò tú a Nyómá nè gbò kọ́ bùlà Bàrìa, beè lẹ̀ẹ̀là a nyómá tóm kọ á tú nu e a é gé íè ge naaá zogè a nen tóm.” 7Jíìzọ̀s kọ́, “Ẹvii, mè m̀ gé dú boo gbala gbala! Léé sĩ́ di ból gbò e bà gban tṍ ló bùlà Bàrì e a ẽ́á m kpáí!” 8Nda, Jọ́ọ̀n, ní e m beè dã̀ vaá mòn dénè nuí é. Vaá tṍó e m ni dã́ vaá mòn lọ̀l, m beè tooá dọ ke gbàà nyómá tóm Bàrì e a beè zogèm̄ dénè nuí vaá gbĩ́ gè kumí sĩ́ kẽ nèe. 9Sõò a beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Ó gá naa vó! Nda nen tóm belina gé olo nè gbò kọ́ bùlà Bàrì, e a dúná gé pá o vígàa, vaá è gé zọ dénè gbò e bà gbàn tṍ ló nu e a ẽ́á m kpáí siá tóm. Bàrì ní e o é kúmí sĩ́ kẽ nè e.” 10A beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Ó gá tú bùlà Bàrì e a ẽ́á m kpáí gṍ ló gbò nen, boo bée kọ dénè nuí é gé naaá. 11Nen pọ́lọ́ á kil sĩ́ ló a pọ́lọ́, nen dĩ́ á kil sĩ́ gè dú dĩ́, nen lé á kil sĩ́ gè naa lé, vaá nen e a di káí á kil sĩ́ ló ge tõo káí.” 12Jíìzọ̀s kọ́, “Ẹvii, mè m̀ gé dú boo gbala gbala! M̀ é fáálá kpẽ́ e a kuu bu nen domá, vaá m̀ é ne bu nen dì belí bé e tóm e a beè sì tóólá naa. 13Nda ní túá túá nè kùbmà nvée é. Nda ní dàlà togó nè ke kùbmà e. 14“Léé sĩ́ di ból gbò e bà lógí ba kọ̀là ló õ̀ònà vaá naa ní e bà gboó ié deè ge dé ból e a dú boo té dùma vaá kyãà tení ke gbàn sĩ́á bã boná. 15Sõò gbò e bà tõó dùm belí gbógó nè gbò e bà bó biè nè gbò kùnà kúnà nè gbò fẹ̀ nen nè gbò e bà tãaga ló gbò ńbàlì e bà náàmà bá, nè dénè gbò e bà vulè dẽe ló kyáá bel vaá kpọ́ kyáá bel é gbẹ́á ke dẹi boná. 16“Nda, Jíìzọ̀s, beè lẹ̀ẹ̀là nà nyómá tóm kọ á gé vee gbò nuí nèi m bọọ gbò bõ̀òna ló. Nda mée e m pómè aa tọ Dévìd, vaá m̀ dú a mana mana. Nda ní zàìì gyã́à káála bòm dee é.” 17Nyómá Káí nè Pá Bia e a gé Íá Dómá kọ́ ó dù. Kọ̀láá nen e a dã́ naa vó á kọna gé kọ ó dù. Nen e òòe kã́a á dù. Kọ̀láá nen e múú dùm dìe bíi ló á dù gé ṍ pọ́ì. 18Nda, Jọ́ọ̀n, gé nè dùùlà bá deè tṍ kọ̀láá nen e a dã́ bùlà Bàrì e a ẽ́á m kpáí kọ: Be nen tẹ́lẹ̀ nu ló, Bàrì é tú gbò kpọ̀ té e a ẽ́á m kpáí tẹlẹ̀é boo. 19Vaá nen e a lọl nu ló bùlà Bàrì e a ẽ́á m kpáí, Bàrì é tú gbò tã́áná dee bá e a beè ziga m kpáí lọlie bá! Bàrì é kub bé e na kà nen gá è dé ból e a dú boo té dùm nè bé e a gá è ié deè ge tõó Bon Káíá naa. 20Nen e a élá nen di tõ̀ò ló dénè nuí kọ́, “Kà kà kọ m̀ gé dú boo gbala gbala!” Á dì naa vó. Dù, e Dõò Jíìzọ̀s! 21Sàn nyíe e a aa bá bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\