KÙÙÀ NU 3

1“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Sádès kọ: Nen e a íe àlàbà kà nyómá Bàrì nè àlàbà kà gyã́à káálaá kọ́: M̀ nyímà dénè nu e o gé náa. Ò kólà bée ló kọ ò die dùm, sõò ọ̀ọ̀ íí. 2K̃ẽ̀èà aa boo vaá ò nveè kpóó ló kùbmà nu e a síganí bá, e a ni ínà boo ge ùa, boo bée kọ m̀ monì o tóm kọ náa gbõoma kè sĩ́ nà Bàrì. 3Ni kẽea boo nu e o ni nò nè nu e o ni dã̀. Gbàn tṍ ló vaá ò ọ́gá. Be nóo kẽea aa boo, m̀ é dúní ló boo bú ló, belí bé e nen zib ólò bú ló nen naa, vaá nóo é nyímá bãànà tṍó e m é dú. 4Sõò à íè sìgà gbò e bà di Sádès e baala gáà gbo dĩ́ dẽe ba kọ̀là ló. Na gbò é nveà ẹ́ẹ́ vọ̀b kọ̀là ló vaá zọ̀m̄ gbá tọ kyãà, boo bée kọ bà bọ́ ló. 5Nen e a bé èl bá é nveà ẹ́ẹ́ vọ̀b kọ̀là lóí, vaá ním̄ é gyu a bée lọl m kpá dùm. M̀ é dọ́ bàlà kẽ elá nèe kè sĩ́ nà Tẹ̀ nè pá a gbò nyómá tóm. 6Nen e a íe tṍ á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst! 7“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Feladẹ́lfìà kọ: Nen Káí, e a kọlà Nen Kà Kà Bel, e ííla Dévìd dìé bá, e a ólò kùùlà nu tọ vaá tọ́ọ̀ nen náa kubna, vaá à kub vaá tọ́ọ̀ nen náa kuulànà, kọ́: 8M̀ nyímà dénè nu e o gé náa. M̀ nyímà kọ gbálà ńkem kpóó e a dìní ló, sõò o sẹlẹ̀ nà mon bel vaá nóo amà sàn nà bée. Boo bée vó, m̀ kuulà nu tọ sẹlẹní sĩ́, e tọ́ọ̀ nen náa é láá kùb. 9Ẹ̀b, mè m̀ é tú bõ̀òna ló gbò e a kuu Sétàn, e bà gé kpọ́á kyáá bel ló kọ baala pá Júù sõò ọ̀và níì ẹ̀ẹ̀ nì nvèèní kè kẽ, kọ bà á dù gé tọ́ni bá ke gbàà. Dénè ọ̀và é nyímá kọ nda vulèni. 10Boo bée bé e o agẹ̀lẹ̀ ló ì̃ìmà vaá sẹlẹ nà mon bel naa, nda é sẹlẹna gé olo boo tṍó tãàgà e a é dú gé dọ boo dénè bàlà booí vaá dòà gbò nen. 11M̀ gé dú boo gbala gbala. Bii bá ló nu e a dìní bá, kọ bé tọ́ọ̀ nen náa láá tú o pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá lọlni bá. 12Nen e a bé èl bá, m̀ é túe naamá bã̀ e a é dí m tọ káí nà Bàrì, vaá náa é aàna m lee. M̀ é tú bée nà Bàrì emíé ló, vaá m̀ tú bée pọ̀b bon nà Bàrì, e a náámá ãa Jerúsàlẹ̀m, e Bàrì é lẹẹlà lọl káála domá, emíé ló. M̀ é túná gé nà ãa bée emíé ló. 13Nen e a íe tṍ, á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst! 14“Emí má nyómá tóm e a gé ku dẽe ló nà bõ̀òna ló e a di Leodesíà kọ: Nen e a kọlà Kà Kà Bel, e a dú kà kà nen di tõ̀ò e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá dú kpò kúm dénè nu e Bàrì beè dèm, kọ́: 15M̀ nyímà dénè nu e o gé náa. M̀ nyímà kọ nóo dú tọ́ọ vaá nóo dú sã́. Tãa níá, o gá è lele bá dú tọ́ọ à bè ò dú sã́! 16Sõò boo bée kọ ò dú ọ̀ọ̀vẹ̀ ọ̀ọ̀vẹ̀, vaá nóo aa deè dú tọ́ọ à bè ge dú sã́á, m̀ é túmíni lọa gã́! 17Ò kọ́ nè o ló kọ, ʻM̀m̀ nen méné! M gbo gyọ́ sẹlẹ kẽ, vaá tọ́ọ̀ nu náa bĩinám̄.’Sõò nóo nyímà kọ ọ̀ọ̀ nen dèèga zẹ̀ẹ̀ e sàn diní dẽe! Ọ̀ọ̀ nen tãa, e o kyãamà kóló kè tẽ́ vaá dẽéni à gimí. 18Boo bée vó, m̀ gé duulàni bá deè tṍ kọ ó dúm̄ ló gé zalí nóò kpé e ba è õ̀òna lú kọ bé ò bã méné. Dù gé zalina gé ẹ́ẹ́ nu ge nvèà e o é gṍmá o kóló kè tẽ́ e a dú kẹ́ẹá. Zalina gé nóo e o é gbóá boo dẽéni, kọ bé ò mon nu. 19M̀ ólò kọ́ bel vaá nè kpọ̀ té kọ̀láá gbò e m vulè. Boo bée vó, bẹ̀à sã́ vaá ò ọ́ga ló o pọ́lọ́. 20Ẹb, mè m̀ éla nu tọ e m gé kon bá ló. Be à íe nen e a dã́m̄ mon vaá kùùlà nu tọ, m̀ é bã́é ló tọ vaá zọ̀e deá nu, vaá ẹlẹ zọ nda deá nu. 21Nen e a bé èl bá, m̀ é née kpóó kọ á ĩìm̄ tẽ́ kpàn boo nà kpò té lẹ̀ẹ̀là bel, dì belí bé e nda beè bé èl bá vaá ĩì tẽ́ kpàn nà Tẹ̀ boo a kpò té lẹ̀ẹ̀là bel naa. 22Nen e a íe tṍ, á dã́ nu e Nyómá Káí gé kọ́ nè bõ̀òna ló Kráìst!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\