KÙÙÀ NU 4

1Tṍó e níí ni téní, m beè gboó ẹ̀b vaá mòn ene kà nu tọ e a di sèèla m káála. M beè dã́ t̃ẽ̀ènè kà mon e a beè sìlà belí koò vaá ló bel nèm̄ túá bólá, e a kọ́ nèm̄ kọ, “Dú gbàn deè kĩí, mè ḿ zógèni nu e a é gé íè ge naaá tṍó e níí ni téní.” 2Nyómá Bàrì beè gbẹá boo áá tómá kọ̀lim̄, vaá m̀ gboó mòn ene kà kpò té méné e a di káála, e ene nen di ĩ́ì tẽ́ boo. 3Sĩ́ nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò téá beè mò vaá sẹlẹ dẽe ene íb dem e ki di ló, e a kọlà jáspà, nè ene íb mii mii dem e ki di ló, e a kọlà kanílìàn. Gùnùgù, e a sẹlẹ dẽe ene íb dem e a ólò dú bṹú bṹú, e a kọ̀là ẹ́màràld, beè pììà tení ló kpò té ménéá. 4Tub nè ténì kà dõòna kà kpò té méné, e tub nè ténì kà pá kàbáàlì di ĩ́ì tẽ́ boo, beè kpẽá beeá ló kpò té ménéá. Ba beè nvèà ẹ́ẹ́ nu, vaá tú pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e bà demmà nóò kpé uá ból. 5Éném dee, nè kòvà kpã́, nè kòvà náa káála beè dọọ aa ló kpò té ménéá. Àlàbà dũ sã́ géè bẹ́ lèlà sĩ́ kpò té ménéá, vaá níá àlàbà kà nyómá Bàrìa. 6Nu e a bélí pene ẹ̀à sĩ́, e a mo belí ẹ́ẹ́ múú, beè dìnà gé lèlà sĩ́ kpò té ménéá. Ténì kà nu e a di dùm, e dẽe ḿmavá sĩ́ nè nvée, beè di èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ kpò té ménéá vaá kpẽá beeá ló. 7Ńtúá kà beè belí kpẹẹ̀, ní e a égè bàà kà à belí dom láo, ní e a égè taà kà beè ié sĩ́ e a bélí sĩ́ nen, ní e a égè ténì kà à belí gò e a di boo pẹ̀ẹ̀. 8Ténìva kà nu e a di dùmi beè ié ọ̀ọ̀lẹ̀ ọ̀ọ̀lẹ̀ kà pó, vaá dẽe beè ḿmavá ló bã̀vá kè pó. Kọ̀láá tṍó, bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà, bà dì e bà gé ọ́lí kọ: Káí, Káí, Káí, ní e Dõò Bàrì e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel dì e, Bàrì e a beè dì, vaá à dì, vaá à é dú. 9Kọ̀láá tṍó e ténì kà nu e a di dùmi gé ọ́lí sọ́l vaá tú lèèlà nè ka nè ṍà zaa má nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéí, e a dú nen e a dì dùm leeí, 10tub nè ténì kà pá kàbáàlìa géè gboó tooá dọ kè gbàà nen e a dì ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéí, vaá gboó kumina gé sĩ́ kẽ nè t̃ẽ̀ènè není, e a dú nen e a di dùm leeí. Ba beè lọ̀àgì ba pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá ból sẹlẹ́ lèlà sĩ́ kpò té ménéá, vaá kọ, 11“Lèèlà nè ka nè kpóó bọ́ni ló, e beéle Dõò nè beéle Bàrì! Boo bée kọ olo ní e o beè dèm dénè nu é, vaá o bùlà ní e o beè dèmmàva vaá naa kọ bà á dì e.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\