KÙÙÀ NU 5

1M̀ monì kpá e ba è emí nu sĩ́ nè nvée vaá ulí, e a di bá lè nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéá. Ba è tú àlàbà kà kpĩ́i siimá kpáá. 2M beè gboó mòn ene kà zivè kẽ́é nyómá tóm Bàrì, e a tú gbele agẹ mon vèèmà kọ, “Mée ní e a bọ́ ló, e a é láá kaalá kpĩ́i lọl ló kpáí vaá ẹ̀ẹ̀là e?” 3Sõò tọ́ọ̀ nen e a láá ẹ̀ẹ̀là kpáá vaá ẹ̀b dẽe náa beè di káála, à bè boo bàlà boo, à bè m kunu kẽ nyómá. 4M beè gboó palà ge tò, boo bée kọ náa è dú gè mòn tọ́ọ̀ nen e a láá bọ́ ló gè ẹ̀ẹ̀là kpáá, à bè ge ẹ̀b dẽe. 5Ene kà pá kàbáàlìa beè gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Ó gá tò. Ẹ̀b mè Kpẹẹ̀ e a aa gã Júdà, e a dúná gé nen lẹ̀ẹ̀là bel e a aa mana mana Dévìd, beè bé èl bá, vaá ẹlẹ é láá kaalá àlàbà kà kpĩ́iá lọl ló kpáá vaá à ẹ̀ẹ̀là.” 6M beè gboó mòn ene kà Nvín Naanà Ból, e a bélí bé e ba è kèlie ene tóm, e a di élá èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ kpò té ménéá, vaá ténì kà nu e a di dùma nè pá kàbáàlìa beè kpẽá beeáé ló. Àlàbà kà koò nè àlàbà kà súú dẽe beè dìé ból, e a náámá àlàbà kà nyómá Bàrì e a lẹẹlà tẹlẹ dénè bàlà booá. 7Nvín Naanà Bólá beè sì gé tú kpáá lọl bá lè nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéá. 8Tṍó e a ni náa vó lọ̀l, ténì kà nu e a di dùma nè tub nè ténì kà pá kàbáàlìa beè gboó kumí sĩ́ kẽ nè Nvín Naanà Bólá. Bu ọ̀và beè faalá gòmà nè bù̃ e bà demmà nóò kpé e ínsẹ̀ns, e a náámá tãàga ló gbò nvín Bàrì, beè mmá m. 9Vaá bà géè ọlí ãa sọ́l, kọ: “Olo bọ́ ló ge tú kpá e bà úlíá vaá kaalá kpĩ́i lọl ló. Boo bée kọ ba beè kèlni, vaá ò tú o mii zalmá gbò e bà aa dénè kpá dó bàlà boo má Bàrì-- gbò e bà aa kele kele gã, e bà ólò ló kele kele dém bel, vaá ié kele kele mèà. 10Ò túva naamá gbò e bà é zọ́ni lẹ̀ẹ̀là bel, vaá vaalá gyọ́ọ nè bẹẹ Bàrì, vaá bà é lẹẹlà bel boo bàlà boo.” 11M beè kpáá ẹ̀b, vaá m̀ gboó dã́ mon gbele tõ̀ò gbò nyómá tóm Bàrì, e nen náa é láá bugi! Ba beè elá beeá ló kpò té ménéá, nè ténì kà nu e a di dùma, nè pá kàbáàlìa, 12vaá tú agẹ mon ọlmá sọ́l kọ: “Nvín Naanà Ból e ba è kèl bọ́ ló gè ié kpóó, nè gyọ́, nè nyìmà nu, nè kói, nè ka, nè dù̃ùnè, nè lèèlà!” 13M̀ gboó dã́ mon dénè nu e ba è dèm e a di káála, nè boo bàlà boo, nè m kunu kẽ nyómá, nè m pene. Kọ̀láá nu e a dìva gé m beè dì e bà gé ọ́lí kọ: “Lèèlà, nè ka, nè dù̃ùnè, nè kpóó, á dì nè nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té méné, vaá à di nè Nvín Naanà Ból, lọl náa tá tẹlẹ náa tá!” 14Ténì kà nu e a di dùma beè gboó aalá tẹlẹ dẽe kọ, “Á dì naa vó!” Pá kàbáàlìa à gboó kumi sĩ́ kẽ vaá nè ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\