KÙÙÀ NU 6

1M̀ monì tṍó e Nvín Naanà Bólá káálá túá kà gbàà àlàbà kà kpĩ́iá, vaá m̀ dã́ mon ene kà zẹ̀ẹ̀ ténì kà nu e a di dùma, e a koolà mon e a silà belí náa káála, vaá kọ, “Dù!” 2M beè ẹ̀b, vaá gboó mòn ene kà ẹ́ẹ́ nom tee. Bò díìla beè di bá nen e a di boo nomí, vaá ba è nèe pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá. A beè gboó bã boo nomá dọ̀ma dẹi, dì belí nen bé èl bá e a é gé bé èl bá. 3Nvín Naanà Bólá káálá ní e a égè bàà kà kpĩ́iá, vaá m̀ gboó dã́ mon ní e a égè bàà kà nu e a di dùma, e a kọ́, “Dù!” 4Dõòna kà nom tee, e a dú mii mii, beè gboó dù. Ba beè nè kpóó nen e a dìé boo kọ á tẹlẹ̀ kana boo bàlà boo, naa ní e gbò nen é béá fẹá. Ba beè tú gbele beg kpóó gẹ̀ nvèèé bá. 5Nvín Naanà Bólá káálá ní e a égè taa kà kpĩ́iá, vaá m̀ gboó dã́ mon ní e a égè taa kà nu e a di dùma, e a kọ́, “Dù!” M beè ẹ̀b, vaá gboó mòn ene kà bila nom tee. Nu ge dòmà bé e nu nyèè naa beè di bá nen e a dìé boo. 6M beè dã́ nu e a belí mon e a silà aa èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ ténì kà nu e a di dùma vaá kọ, “Kpègè tóm dee á tá ló t̃ẽ̀ènè do ọ̀lọ́s, vaá kpègè tóm dee á tá ló kóló taa do kpá kyàlà, sõò ó gá kyọ̀ sĩ́ nóo nè míí!” 7Nvín Naanà Bólá beè kaalá ní e a égè ténì kà kpĩ́iá, vaá m̀ gboó dã́ mon ní e a égè ténì kà nu e a di dùma, e a kọ́, “Dù!” 8M beè ẹ̀b, vaá gboó mon ene kà nyene nyene ló nom tee. Nen e a dìé boo beè kọ̀là Ú, vaá Kunu Kẽ Nyómá beè di ĩ́ìe tẽ́ nvée. Ba beè tú gã́ bug nen e a di bàlà boo dõ̀òmà ténì gbò vaá tú ene gbò nvèèvá bá kọ bà á tú gẹ̀ bé, nè kíi, nè kom, nè nom kọ̀l fẹmáva. 9Nvín Naanà Bólá beè kaalá ní e a égè vòò kà kpĩ́iá, vaá m̀ gboó ẹ̀b ke gbani vààla gyọ́ọ vaá mòn ból nyíe gbò e ba è fẹ́ boo bée mon bel Bàrì nè boo bée ge kọ bà kọ́ kpẹa Bàrì zaali. 10Bà koolà kpã́ kọ, “Beéle Tẹ̀ Íe, e o tõo káí vaá dú kà kà! Kà mó tṍó ní e o é béélá bel ló pá bàlà boo vaá bĩináva beéle mii bá é?” 11Ba beè tú ẹ́ẹ́ vọ̀b kọ̀là ló nè bu ọ̀và, vaá kọ́ nèva kọ bà á elá gbálà ńkem tṍó, dọ̀ tṍó e gã́ bug pá ba vígà e bà gé síná gé tóm nè Bàrì, e bà é fẹ́na gé belí bé e ba è naa baála, ni égá. 12M̀ monì tṍó e Nvín Naanà Bólá beè kaalá ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà kpĩ́iá, vaá kunu kẽ à gboó zugà m bá kpóó. Nàànì beè gboó bilá belí bila tùlù, vaá dénè dẽe ẽ́ beè gboó kúm mii. 13Gyã́à káála beè kàlà dọ kẽ belí feg bẽ̀è e a kalà tṍó e gbele bá kpóó fọ́ọ́lọ́ ulàé ló. 14Káála úlá tà belí kpá e bà úlí, vaá dénè gù nè boo kpò e múú bééá téní ló beè zùgà aa dọ̀. 15Gbò méné bàlà boo, nè gbò pọ̀b nen, nè gbò tule bé, nè gbò e a bã méné, nè gbò e kpóó di ló, nè gbò e bà di kè bá gyóòlo, nè gbò e bà di pọ́ì, beè gboó gũá m kóló dem nè gbàà dem e a di boo gù. 16Bà olòó kọ́ nè gù nè dem kọ, “Dọ̀í boo vaá gṍi lọl kè dẽe nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té lẹ̀ẹ̀la belí, vaá ò gṍnái gé lọl bá sṹg Nvín Naana Ból! 17Boo bée kọ ba gbele dee sṹg a lée, vaá mée é láá elmá é?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\