KÙÙÀ NU 7

1Tṍó e níí ni téní, m beè gboó mòn ténì kà nyómá tóm Bàrì e a élá ténìva gá bàlà boo vaá sii fọ́ọ́lọ́ e a aa ténìva sĩ́ bàlà boo kọ á gá ula ló té, à bè boo kunu kẽ, à bè boo pene. 2M beè mòn dõòna kà nyómá tóm Bàrì e a fáálá kpĩ́i Bàrì e a di dùm vaá aa bálá sĩ́ kĩ e nàànì ólò baa àà dù. A beè koolà kpã́ kolí ténìva kà nyómá tóm Bàrì e Bàrì beè nè kpóó kọ bà á kyọ̀ kunu kẽ nè peneá. 3A beè kọ́ nèva kọ, “Ó gá kyọi kunu kẽ, à bè pene, à bè té, dọ̀ tṍó e e é nveè kpĩ́i boo gbọ̀ sĩ́ gbò e a gé sí tóm nè bẹẹ Bàrì lọ̀l.” 4Ba beè gboó kọ́ nèm̄ kọ gã́ bug gbò e bà nveè kpĩ́i Bàrì boo gbọ̀ sĩ́ beè toolá òb nè aatáá tub bóó (144,000), vaá ba è aa dénè tẽ́ gã e a di Ízràẹ̀l: 5Tub nè òb bóó (12,000) nen e a aa gã Júdà, tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Rúbẹ̀n tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Gàd 6tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Ásà tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Náftàlì tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Manásà 7tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Sémìọ̀n tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Lívàì tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Ísàkà 8tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Zẹ́bùlọ̀n tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Jósẹ̀f tub nè òb bóó (12,000) e a aa gã Bẹ́njàmìn. 9Tṍó e níí ni téní, m beè gboó mòn gbele gã́ bug nen e tọ́ọ̀ nen náa é láá bugi! Gbò e bà aa dénè kpá dó bàlà boo, vaá bà aa kele kele gã, e bà meà kele kele, vaá ló kele kele dém bel, beè di élá kè sĩ́ kpò té ménéá nè kè sĩ́ Nvín Naanà Bólá. Ba beè nvèà ẹ́ẹ́ vọ̀b kọ̀là ló vaá la gyoo beè dìvá bá. 10Ba beè agẹlẹ mon vulí kọ: “Dùùà dú bá beéle Bàrì, e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té méné, nè bá Nvín Naanà Ból!” 11Dénè gbò nyómá tóm Bàrì beè elá beeá ló kpò té ménéá nè pá kàbáàlìa nè ténì kà nu e a di dùma. Ba beè kumí sĩ́ kẽ kè sĩ́ kpò té ménéá vaá nè ka Bàrì, 12kọ: “Á dì naa vó! Lèèlà, dù̃ùnè, nyìmà nu, ṍà zaa, ka, kpóó nè kói á dì nè bẹẹ Bàrì aa náa tá tẹlẹ̀ náa tá! Á dì naa vó!” 13Ene nen pá kàbáàlìa beè gboó bĩinám̄ kọ, “Níí mó gbò e bà nveà ẹ́ẹ́ vọ̀b kọ̀là lóí é, vaá ãà ní e bà aà dù e?” 14Nda à aalá nèe kọ, “Nda ním̄ nyímà, e tẹ́ẹ̀, sõò olo nyímà.” À gboó kọ́ nèm̄ kọ, “Níá gbò e ba ni ful zelí bá gbele kpóó ló tãàgà. Ba beè tú mii Nvín Naanà Ból logmá ba vọ̀b kọ̀là ló ẹẹlẹ̀. 15Vó ní e a náa kọ bà á di kè sĩ́ kpò té méné Bàrì e bà gé tú bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà simá tóm nèe gbẹá m a tọ káí é. Nen e a di ĩ́ì tẽ́ boo kpò té ménéá é sẹlẹ́va sĩ́ boo. 16Kói náa é tánavá ló, vaá òòva náa é káná kpáá. Gbei náa é tááva, vaá lóva naa é kpá sã́. 17Boo bée kọ Nvín Naanà Ból, e a di èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ kpò té ménéá, é kúva dẽe ló belí gbò naanà ból, vaá à é túlèva simá ló múú e a é néva dùm. Bàrì é fãanà dénè gĩ́i tó lọlvá dẽe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\