KÙÙÀ NU 8

1Tṍó e Nvín Naanà Bólá beè kaalá ní e a égè àlàbà kà kpĩ́iá, káála beè gboó ọ̀b m nu e a é láá toolá tub nè òb kà mínìt. 2M beè gboó mòn àlàbà kà nyómá tóm Bàrì, e bà ólò di élaé kè sĩ́á, e bà néva àlàbà kà koò. 3Dõòna kà nyómá tóm Bàrì, e nu ge mùn ínsẹ̀ns m e bà demmà nóò kpé beè dìé bá, beè dù gé elá ló gbani vààla gyọ́ọá. Ba beè nèe gbele tõ̀ò ínsẹ̀ns kọ á tú sẹ̀ẹ̀mà tãàga ló dénè gbò nvín Bàrì vaá vaamá gyọ́ọ gbẹá boo gbani vààla gyọ́ọ e bà demmà nóò kpé, e a di lèlà sĩ́ kpò té ménéá. 4Kéi e a aa ló ínsẹ̀ns e a di bá nyómá tóm e a di kè sĩ́ Bàrìa beè zọ̀ tãàga ló gbò nvín Bàrì luu kil gbàn deè. 5Nyómá tómá beè tú sã́ e a aa boo gbani vààla gyọ́ọá nvee m nu ge mùn ínsẹ̀ns m̄á vaá gboó toví tẹlẹ boo bàlà boo. Kòvà náa káála, nè kòvà kpã́, nè éném dee, nè zùgà kunu kẽ beè gboó dì. 6Àlàbà kà nyómá tóm Bàrì e àlàbà kà koò dìvá báá beè gboó kpènà ló gè uuli ba koò. 7Túá kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò vaá à gboó dú gè toví pììà mii, nè báa báà múú, nè sã́ eela boo bàlà boo. Kunu kẽ, nè té, nè víl beè dõ̀òà taa ke tõ̀ò vaá sã́ à taa ene ke tõ̀ò lọl ló. 8Ní e a égè bàà kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò vaá à gboó dú gè toví nu e a bélí gbele gù e sã́ gé bẹ́ ló tẹlẹ pene. Pene beè gboó dõ̀òà taa tõ̀ò vaá ene tõ̀ò e a di ló à gboó kììà dú mii, 9dénè nu e a di dùm e a di pene beè dõ̀òà taa tõ̀ò vaá ene tõ̀ò e a di ló à ú tà, dénè mìàló beè dõ̀òànà gé taa tõ̀ò vaá ene tõ̀ò à kyọ̀ànà gé aa ló. 10Ní e a égè taa kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò vaá gbele kà gyã́à káála e a bẹ́ belí dũ sã́ à gboó fiiá aa sĩ́ káála dọ. Gyã́à káálaá beè tú pene tọ́ọ múú dõ̀òmà taa tõ̀ò vaá dọ boo ene tõ̀ò e a di ló nè boo múú gè õ̀ e a gbálá aa m kunu kẽ. 11(Bée gyã́à káálaá kọlà “Non.”) A beè kììlà múú e ẹlẹ dọ́ booí naamá non, vaá naa ní e a gboó fẹ́ gbele tõ̀ò nen, boo tṍó e bà ṍ. 12Ní e a égè ténì kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò. Nàànì, nè ẽ́, nè gyã́à káála beè gboó dõ̀òàgì taa tõ̀ò, vaá ene tõ̀ò e a diga ló à gboó kyọ̀à vaá kuu gín, naa ní e be bà tú ẹ́ẹ́ èlà nè bílá dee dõ̀òmàgì taa ke tõ̀ò, ẹ́ẹ́ dee náa è mo ló ene ke tõ̀ò e a di gbàà. 13M beè ẹ̀b, vaá m̀ gboó dã́ mon gò e a gé pẹ́ẹ tení kà gbàn deè vaá vúlí kpã́ kọ, “Tãàgà! Tãàgà! É tãàgà e a é dọ́ boo gbò e a di bàlà boo, boo tṍó e taàa kà nyómá tóm Bàrì e a sígáí é uuli baála koò!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\