KÙÙÀ NU 9

1Ní e a égè vòò kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò vaá m̀ gboó mòn gyã́à káála e a beè aa sĩ́ káála dọ̀, vaá bà gboó tú ííla kè tẽ́ bàlì nèe. 2Gyã́à káálaá kuulà bànàa vaá kéi e a belí kéi e a luu aa ló gbele bẹẹ sã́ à gboó tùmà aa m. Kéiá beè bọọ́ kpo vaá kọ̀l sĩ́ dee, naa ní e dénè kẽ bílá. 3Ńgùlù bèè beè pẹẹgi aa gbàà kéiá vaá mmá boo bàlà boo. Ba beè nèva íb kpóó e pèèlè ólò ié. 4Ba beè kọ́ nèva kọ bà á gá nvèè kom ló víl, à bè té, à bè nu e ba è fò. Áá gbò e kpĩ́i Bàrì á gévá boo gbọ̀ sĩ́ ní e bà á nvèè kom ló é. 5Ba beè kọ́ nè gbò ńgùlù bèèa kọ bà á gá fẹ́ gbòi. Tãa vó, bà á tú vòò ẽ́ bomàva bàg. Gbõ̀ònà bé e nu ólò zọ̀ nen e pèèlè ĩ́i naa, ní e nu zọ nen e gbò ńgùlù bèèi bómà bàg naa é. 6Gbò nen é gbĩ́mà dẽe ú m gbò deeá vaá bà náa é mon. Bà é kólmà bá ú vaá à téáva. 7Gbò ńgùlù bèèa beè mèà belí gbò nom tee e bà é gé simá sĩ́ bé. Nu e a bélí pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e bà demmà nóò kpé beè dìvá ból, vaá sĩ́va beè mèà belí sĩ́ nen. 8Gyáa e a dìvá togó beè belí gyáa e a di togó pá bia, vaá dáava à belí dáa kpẹẹ̀. 9Kpá e a kọ́lva nu báná nyíe beè mèà bélí báà kpọ́gọ́lọ́ e gbò e a di sĩ́ bé ólò kọ̀lmà nu báná nyíeva. Pãà e a dìvá ló beè kòvà bélí mon gbele tõ̀ò faà bé e nom tee gé ọ́ví vaá kònà kil dẽe bé. 10Bà íe dù̃ nè nu e bà ĩ́ímá nen belí pèèlè, vaá m dù̃va ní e kpóó ge nvèèmà kom ló nen m vòò ẽ́ dì e. 11Nyómá tóm e a di togó gbò e a di kè tẽ́ bàlìa ní méné e a gé bẹlva é. A bée kọlà Abádòn m dém bel Híbrù, vaá à kọ̀là Apọ́lìọ̀n m dém bel Gríìk, (e a gè tàb kọlà “Nen e a Kyọ Sĩ́”). 12Túá kpãa tãàgà a tá. Bàà kpãa tãàgà di dí deè e a gé dú. 13Ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà nyómá tóm Bàrì beè uuli a koò vaá m̀ gboó dã́ mon e a silà aa ló ténìva kà koò e a di ból gbani vààla gyọ́ọ e bà demmà nóò kpé, e a di kè sĩ́ Bàrìa. 14Moná beè kọ́ nè ní e a égè ọ̀ọ̀lẹ̀ kà nyómá tóm Bàrì e koò dìé báá kọ, “Taalá ténì kà gbò nyómá tóm e ba è bọví gbẹẹ́ gbele pene Ufrétìza!” 15Ba beè gboó taalá ténìva kà gbò nyómá tómá. Boo bée kọ ba è sẹlẹ́va nyòòmà kà lèlà bá tṍóá, nè kà lèlà bá deeá, nè kà lèlà bá ẽ́á, nè kà lèlà bá gbááá, kọ bé bà tú gã́ bug nen e a di bàlà boo dõ̀òmà taa gbò vaá fẹ́ ene gbò lọl ló. 16Ba beè kòl bée gã́ bug gbò bé e bà fáálá nom tee nèm̄: Ba è toolá taa bóó nè bàà tub nè òb bóó tóm bóó (200,000,000). 17Tṍó e dẽém̄ kuuà vaá m̀ mòn gbò nom teeá nè gbò e bà dìvá boo, kpá ló báà kpọ́gọ́lọ́ e a úuavá nu báná nyíe beè sẹlẹ dẽe belí sã́, vaá belí kpá ló kpẽ nè kpá ló sìvè. Togó gbò nom teeá beè mèà belí togó kpẹẹ̀, vaá bà géè kpè sã́, nè kéi, nè bẹ̀à sã́ dem, lọa gã́va. 18Taàa kà dònò kpọ̀ té, e a náámá sã́, nè kéi, nè bẹ̀à sã́ dem, e a aa gã́ nom teeí beè tú dénè nen e a di bàlà boo dõ̀òmà taa gbò vaá fẹ́ ene gbò lọl ló. 19Kpóó e gbò nom teeá íe dìvá gã́ nè dù̃. Dù̃va beè belí naanà e togó di men, vaá ba è gboó tú dù̃a nvèèmà kom ló nen. 20Gbò nen e a sígá, e taàa kà dònò nuí náa beè fẹ́va, náa beè gboó ọgá aa ló nu e ba è tú ba bá naamá. Bà náa beè aa ló gè tãaga ló zọ à bè ge kumí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà dèmmà nóò kpé, ẹ́ẹ́ kpé, kele kele íb kpọ́gọ́lọ́, kpò dem, nè kélè té, e a dú gbò nu e bà náa é láá mòn nu, à bè ge dã́ nu, à bè ge kyãà. 21Bà náa ọ́gáná gé aa ló gè fẹ́ nen, nè ge bó biè nè tã́a, nè ge kuná gã̀, nè ge zìb nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\