RÓM̀ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e m dú gyóòlo Kráìst Jíìzọ̀s. Bàrì beè kolím̄ vaá túm̄ naamá nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà, vaá à kpòòlàm̄ sẹlẹ kele kọ ḿ veelìè a Lé Kpẹa. 2Lé Kpẹaí dú nu e Bàrì beè zìgà tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì dee kéléá vaá ba è émí m Kpá Káí. 3À kil ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst e a dú Sã́áná Bàrì. M a ge mèà dú nen, a beè mea m kúúlí Dévìd. 4Sõò a beè dú gè naáe tẹlẹ bàlà kẽ kọ ẹ̀ẹ̀ Sã́áná Bàrì e kpóó dìe bá vaá à di káí belí Bàrì, tení domá ló a gè kẽ̀èà aa ke mà ú. 5Ẹlẹ ní e beele ténì dú ló vaá sàn nyíe Bàrì à naa kọ é dú gbò e ẹlẹ, Jíìzọ̀s, lẹẹlà e. È gé kólí ból nyíe gbò e bà aa dénè ke tõ̀ò kọ bà á dẹlẹ́e nyíe boo vaá gbànìe tṍ ló, naa ní e a é nvèè ka ló a bée. 6Vaá boolo e o dii Róm̀ dṹùnànàì gé gbò e bà ni gban tṍ ló Lé Kpẹaí, boo bée kọ Jíìzọ̀s a kolíi vaá sài naamá pá ńlẹ gbò. 7M̀ gé lẹẹlà kpáí má dénè boolo e o dii Róm̀, e Bàrì vulèi vaá sài naamá pá ńlẹ gbò: M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 8Túá ke tõ̀ò, m̀ ténì domá ló Jíìzọ̀s Kráìst vaá õá ńda Bàrì zaa boo dénè bọ̀ì, boo bée kọ kpẹa e a kil ló bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Jíìzọ̀s naa a zaala dénè bàlà boo. 9Bàrì e m gé tú dénè nà nyíe simá tóm nè, m ge vee Lé Kpẹa e a kil ló a Sã́áná, é sí nen di tõ̀ò nèm̄, kọ ním̄ ólò aa ló gè kẽ̀èàí boo lee 10kọ̀láá tṍó e m gé tãagaé ló. M̀ ólò bii bá ló banie bá kọ, be à dú a bùlà, á naa kọ á valím̄ ló gè láá dù gé kãái. 11Boo bée kọ à palà ge tànim̄ gè dù gé kãái, vaá tú dõ̀ò nu e a aa bá Nyómá Káí nèi, kọ bé à agẹlẹi ló. 12Nu e m gé kọ́ kọlà kọ, be m̀ dìí ló, mè bé e boolo dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst naa é agẹlẹ ló nda, vaá bé e nda dẹlẹ̀e nyíe boo naa é agẹlẹna gé ló boolo. 13M̀ gé gbĩ́ kọ ó nyimai, e pá vígà, kọ kà gã́ bug tṍó e m ni noo kọ ḿ dúè gé kãanìèi, sõò à iégi nu e a gbanàm̄ sĩ́ kọ ḿ gá láá dú dọ̀ kátogóí. M beè gbĩ́ gè dù gé kolí ból nyíe gbò e bà di zẹ̀ẹ̀ boolo má Kráìst, vaá naa kọ a bõ̀òna ló á sìm kil sĩ́, belí bé e m beè naana gé naa zẹ̀ẹ̀ na gbòa. 14Boo bée kọ m̀ síì kom bá dénè gbò nen: M̀ síì kom bá gbò e bà di kpá dó e dẽéva ni muuà nè bá gbò e bà di kpá dó e dẽeva gáà mùùà, bá gbò e bà ni tavẹ nu nè gbò e bà gáà tavẹ. 15Vó ní e a naa vaá à palà ge tànim̄ gè vee Lé Kpẹaí nènà gé boolo e o dii Róm̀ e. 16Kẹ́ẹ náa siím̄ ló gè vee Lé Kpẹaí, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ ní e a dú nu e Bàrì ólò tú a kpóó tẹlẹ bàlà kẽ tenmá ló vaá dùùmà kọ̀láá nen e a zìgà ló é. A beè zẹ́ẹ́ dì nè pá Júù, sõò kátogóí à dì nè dénè nen. 17Boo bée kọ Lé Kpẹaí tú bé e Bàrì ólò leevè bel gbò nen naa tẹlẹ bàlà kẽ nèva, e a kọlà kọ bà é dẹlẹ nyíe boo Kráìst domá dàà togó tẹlẹ kùbmà. À dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ “Nen e a dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Bàrì à gboó leevèe bel é di dùm.” 18Boo bée kọ Bàrì élá káála vaá tú a sṹg tẹlẹ bàlà kẽ nyòòmà gbò e bà náa fã́e, nè gbò e bà tú pọ́lọ́ láb e a dìvá m uumá bá boo kà kà belí, 19tã́gíní bé e Bàrì beè zogèva kọ̀láá kà nu e nen é láá nyimá e a kil ló ẹlẹ, Bàrì, vaá naa kọ dénè ẹ̀ẹ̀ á dọ bàlà kẽ nèvaá. 20Dì belí bé e a palà ge dú kà kà naa, gbò nu e dẽe nen náa moà, e a zógè nu e Bàrì dú, beè palà ge dọ bàlà kẽ m gbò nu e Bàrì beè dèm domá tã́gíní bé e a beè dèm bàlà booí. Gbò nu e a zógè nu e Bàrì dúí kọlà a kpóó e a dì lee nè bé e a dú Bàrì e a di boo a bá naa. Boo bée vó, gbò nen náa íe tọ́ọ̀ kà nu e bà é láá gba ból vaá kọ bà náa è nyimàè. 21Boo bée kọ bà nyímá kọ Bàrì dì, sõò bà náa zigà ge tú ka e a kuúe nèe, à bè ge nèe ṍà zaa. Tãa vó, bà gboó bugi togó dìà dìà nu kilma ló nu e Bàrì dú. Vó à gboó naa kọ nyíeva á di m gín. 22Bà gboó dú ból, boo tṍó e bà dì e bà gé leelà bé e bà nyímàè nu naanìè, 23vaá tú gbò nu e nen dem m a bela, nè ní e a dem m bela nom, nè m bela ńnóm, nè m bela gbò nu e a ólò kuu doge di tõ̀ò gbele dù̃ùnè Bàrì e a dì dọ dèdè. 24Boo bée vó, Bàrì à gboó sọ̀va bá gbẹẹ m dùm e bè náa õoà, vaá kọ bà á tú pọ́lọ́ tàn e a dìva nyíeá naamá bé e a léémáva naa, vaá naa ní e áá ọ̀và tú ba kpá ló zọ̀mà ene naamá nu kẹ́ẹ. 25Bà tú kyáá kyáá ńbàlì nyaamá ló kà kà Bàrì. Bà kumí sĩ́ kẽ vaá sí tóm nè gbò nu e Bàrì beè dèm, gbẹẹ gè kumí sĩ́ kẽ vaá sí tóm nè Bàrì e a beè dèm gbò nuí, e a dú Bàrì e ka nè lèèlà dì nèe dọ̀mà dee e bè náa tá. Á dì naa vó! 26Vó ní e a naa kọ Bàrì á sọ̀va bá gbẹẹ bá pọ́lọ́ tàn e a nveemàva lẹ́í é. Ba gbò bia gbẹ́ẹ di tõ̀ò e Bàrì beè kọ á di zẹ̀ẹ̀ pá bia nè pá gbálà vaá naa íb ní e a dú kele ló bé e Bàrì beè kọ á dì naa. 27T̃ẽ̀ènè báá bé e ba gbò gbálà gbẹ́ẹ pá bia e Bàrì beè kọ bà á zọ̀ màà vaá ié gbele kpóó ló tàn ge zọ̀ áá ọ̀và ọ̀và baála pá gbálà màà naa é. Pá gbálà zọ̀ a kóò pá gbálà naaá nu kẹ́ẹ, vaá gboó dọ bá kpọ̀ té e a zọ ló ba kyọ̀à lóí gbõ̀ònà. 28Tã́gíní bé e bà náa gbĩ́ gè nyimá ló Bàrìa, Bàrì à gboó túva tẹlẹ bá dagi bá bùlà e a túva naamá nu e bè náa bọ́ ló kọ bà á naa. 29Kọ̀láá íb ból pọ́lọ́ láb di ḿmavá m: bàg, gọ̀l òò, nè ọ́b nyíe. Bà dú gbò e bà ḿmá m ge bẹ́ nyíe, fẹ́ nen, kaná kana, kẹlẹ nen, vaá noo pọ́lọ́ nyòòmà dõòna nen. Bà di m ge bã̀ pílì vaá ló pọ́lọ́ bel ló ene. 30Ọ̀và gbò ọ́b Bàrì, gbò ge nvèèmà lẹ́ nen, e bà kpẹlá vaá kpọ́ mon. Bà nyímá dẽe ge tõo tẽ́ ãa ból pọ́lọ́ e bà é sí, vaá lọl togó kẽ ba tẹ̀ nè kà. 31Bà náa íe bug. Nen náa é láá dẹlẹva nyíe boo. Bà náa ólò bùlà nen, vaá sàn nyíe á gévá gbàà. 32Baala nyímá ló beela bel e Bàrì beè tenmá, kọ kọ̀láá nen e a náa gbò nu e a dì belí vó bọ́ ló kọ á ù. Sõò bà gé náa gbò nu e a dì belí vó, vaá bà náa gbẹ́ẹ ló vó; tãa vó, bà leelà dõòna gbò e bà di m gbò láví.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\