RÓM̀ 10

1Pá vígà m Kráìst, kà lèlà bá ńda bùlà nè ńda pọ̀b kà tãàga ló Bàrì kilma ló pá Júù, e a náámá pá ńda gbò, ge kọ Bàrì á dùùlàva. 2Nda é láá elá nen di tõ̀ò e a kilva ló kọ bà palà ge ié tàn ge fã̀ Bàrì, sõò bà náa ie lèlà bug e a kil ló bé e bà é tú tàna fã̀màe naa. 3Bà gáà nyima sĩ́ deè e Bàrì ólò leèvè bel gbò nen tenmá, vaá ba è gboó gbĩ́ gè naa baála sĩ́ deè e a é náanìè kọ bà á duè lé kè sĩ́ Bàrì. Vó à gboó naa kọ bà á gá tú ba ló sẹlẹ m sĩ́ deè e Bàrì ólò leèvè bel gbò nen tenmáá. 4Boo bée kọ Kráìst ní e a tú Log Mózìs ínmá kùbmà e, kọ bé Bàrì leèvè bel kọ̀láá nen e a dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 5Mózìs beè emí nu e a kil ló bé e Bàrì leèvè bel nen tení dú ló gè sẹlẹ Log naa. A beè kọ, “Kọ̀láá nen e a sẹlẹ Log é di dùm.” 6Sõò Kpá Káí kọ́ nu e a kil ló bé e Bàrì leèvè bel nen tení dú ló gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst naa, kọ, “Ó gá bĩiná o bá kọ, Mée ní e a é dẽe sí káála é?” (níá ge tú Kráìst lọl káála domá boo kunu kẽí). 7“À bè ge kọ ó bĩ́ínà o bá kọ, Mée ní e a é sí m kunu kẽ é?” (níá ge kẽee Kráìst lọl ke mà ú). 8Nee nu e Kpá Káí kọ́í, “Mon bel Bàrì dìní ku ló, à dìni gã́ nè m nyíeni,” naamá mon bel e a kọ ó dẹlẹ nyíe boo Bàrì e beele gé veeí. 9Be ò tú gã́ni kọmá kọ, “Jíìzọ̀s dú Dõò,” vaá ò zìgà lọl kè tẽ́ o nyíe kọ Bàrì beè kẽée lọl ke mà ú, Bàrì é dùùlani. 10Boo bée kọ Bàrì léèvè bel nen tṍó e nen dẹlẹ́e nyíe boo, vaá à dùùlàe tṍó e a tú gã́ kọmá. 11Kpá Káí kọ, “Kẹ́ẹ náa é sii kọ̀láá nen e a dẹlẹ́e nyíe boo.” 12Boo bée kọ kele á gé zẹ̀ẹ̀ pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì. T̃ẽ̀ènè kà Bàrì ní e a dú Dõò dénè nen é, vaá à palà ge dú lé ló kọ̀láá nen e a kolíe bée. 13Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Dõò é dùùlà kọ̀láá nen e a kolíe bée.” 14À é tení náà vaá bà gboó láá kolíe kọ á nveènìè bá neèva, e bè bà gáà dẹlẹ́e nyíe boo é? Vaá bà é tení náà láá dẹlẹ́e nyíe boo, e bè bà gáà dã́ kpẹa e a kilíe ló é? Vaá bà é tení náà láá dã́ kpẹa e a kilíe ló, e bè tọ́ọ̀ nen náa vee kpẹaá nèva é? 15Vaá gbò nen é tení náà láá vee kpẹaá nèva, e bè tọ́ọ̀ nen náa lẹ̀ẹ̀làva é? Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Ẹ̀b bé e gbò e bà faalá Lé Kpẹa domá dú lé naa à!” 16Sõò níì dénè ọ̀và ní e a ni ziga ló Lé Kpẹaí é nì. Boo bée kọ Aizáíà beè kọ, “Mée ní e a ziga ló bẹẹ kpẹa é?” 17Vóá à naa, gbò nen ie zìgà bel tení dú ló gè dã́ kpẹaá, vaá bà dã́ kpẹaá tení dú ló mon bel e a kil ló Kráìst. 18Sõò nda bĩ́ìnà kọ, é kọ à dú kà kà kọ bà náa beè dã́ kpẹaá? À dú kà kà kọ ba beè dã̀, boo bée kọ Kpá Káí kọ: “Monva a silà íná dénè ke tõ̀ò bàlà booí; ba mon bel a silà íná ke kùbmà bàlà booí.” 19Nda kpáá bĩiná kọ: É kọ pá Ízràẹ̀l náa beè nyímá? Mózìs beè dú túá nen e a è kọ́ kọ Bàrì kọ: “M̀ é náa ní e boolo, pá ńda gbò, é iei bẹẹ nyíe ló gbò e bà náa dú kà kà kpá dó; m̀ é náa ní e o é bãi sṹg ló kpá dó e bà dú gbò ból.” 20Vaá Aizáíà beè ié taaà ló vaá kọ́ kọ Bàrì kọ: “Gbò e bà náa géè gbĩ́m̄ beè mònim̄; m̀ tú nà ló tẹlẹ bàlà kẽ nè gbò e bà náa géè bĩina nu e a kilím̄ ló.” 21Sõò kilma ló pá Ízràẹ̀l, a beè kọ: “Dénè deeá m̀ géè kolmà bá gbò e bà lọlim̄ togó kẽ vaá ié agẹ togó.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\