RÓM̀ 11

1Nda gboó bĩiná kọ: É kọ Bàrì a kin pá ńlẹ gbò lẹí? À gáà naa vó! Bã̀ bá nda dú Ízràẹ̀l, m̀ aa kúúlí Ébràhàm vaá m̀ dú gã Bẹ́njàmìn. 2Bàrì gáà kìn pá ńlẹ gbò, e ẹlẹ beè sàva lọl gé tã́gíní dààà togó bàlà booí. Ò nyímài ló nu e Kpá Káí kọ́ kilma ló Ẹláíjà, kĩ e a è bàn Bàrì nyòòmà pá Ízràẹ̀l kọ, 3“Dõò, bà a fẹ́ gbò e bà ólò kọ́ o bùlà, vaá tãagi bá o gbani vààla gyọ́ọ uu kẽ. Bà gé gbĩ́ gè fẹ́ná gé áá nda e m ólò kọ́ o bùlà e m sigài.” 4Éé ní e Bàrì beè aalá nèe é? A è kọ, “M̀ íè òb nè àlàbà bóó nè òb tub (7,000) nen e m beè kpoogèva dee ló sẹlẹ, e bà gáà kumi sĩ́ kẽ nè ńbàlì e bà náàmà bá e bà kolíe Báàla.” 5T̃ẽ̀ènè báá bé e a dìnà gé naa kátogóí é. À ie gbálà ńgbṍ dẽe pá Ízràẹ̀l e Bàrì beè sàva, boo bée a sàn nyíe. 6A sàn nyíe ní e a è éla boo sàmàva é, níì boo bée tóm e ba è sì nì. Boo bée kọ be tóm e nen sí ní e Bàrì beè elá boo sàmà nen é, a sàn nyíe náa gá è dúná kàà sàn nyíe. 7À gboó dì naa é? Gã́ bug pá Ízràẹ̀l náa è mòn nu e bà géè gbì̃a, sõò gbálà ńgbṍ dẽe ọ̀và e Bàrì beè sàa ní e bà mon é. Na gbò e bà sígáá, Bàrì beè naa ní e bà náa gé láá dã́è a kól. 8Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Bàrì beè naa kọ bà á gá láá nyèèà, à bè ge bugà togóva; tẹlẹ̀ gé nieí, dẽeva gáà laa mòn gé nu, à bè ge kọ deè tṍva dã́ nu.” 9Vaá Dévìd à kọ: “Ba dè nu ẹ́ẹ́ nyíe á dú gyãì e bà é dọ dáa nèva. Bà á dọ̀; bà á tuá kpọ̀ té! 10Dẽeva á gímí, naa ní e bà náa é láá mòn nu, vaá bà á gbẹa bá tãàga lee.” 11Nda gboó bĩiná kọ: Tṍó e pá Júù dọ, é kọ bà dọ, naa ní e bà náa é láá àànà boo? Níì vó nì! Sõò ba gè dọ̀ naa kọ dùùà à tùlà gbò e bè níì pá Júù nì, kọ bé pá Júù iéva bẹẹ nyíe ló. 12Kátogóí be gè dọ̀ e pá Júù dọ tú zivè kà bàlà booí nvee méné, vaá ba nání bá m nyómá à tú gbò e bè níì pá Júù nì nvee méné, à é dì naa tṍó e pá Júù é di gã́ bug gbò e dùùà tulà e? 13Kátogóí m̀ gé ló bel nè boolo gbò e bè níì pá Júù nì. Tã́gíní bé e nda ní nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà má gbò e bè níì pá Júù nìa, m̀ é palà ge nvèè ka ló nà tóm. 14Be à sẹlẹ m̀ é láá naa ní e gbò e nda nè ọ̀và dúà m t̃ẽ̀ènè kà mii é iei bẹẹ nyíe ló, vaá tení dú ló vó naa ní e Bàrì é dùùlà sìgà ọ̀và. 15Boo bée kọ tṍó e Bàrì beè kìnvaá, Bàrì beè nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló zẹ̀ẹ̀ ẹlẹ nè na gbò e bà di bàlà booíá. À é di naàe, tṍó e Bàrì é túva é? À é di belí gbò e ba è ù vaá bà kpáá kẽ̀èà aa ke mà ú. 16Be nen pẹ́ẹ́lá ló kpò fétúlú tú vaamá gyọ́ọ nè Bàrì vaá à di káí, zivè kpò fétúlúá dinà gé káí. Vaá be nen tú lí té e a di elá èla vaamá gyọ́ọ nè Bàrì vaá à di káí, dénè gbónó e a di boo téá dinà gé káí. 17Ba è buní sìgà gbò gbónó lọl ló té ọ́lìv e ba è fò tẹlẹ kẽ, vaá bà gboó tú gbónó té ọ́lìv e a dú kọ̀l so dẽe kĩ e gbónó e ba è buní lọl ló beè dìa. Boolo gbò e bè níì pá Júù nì dìí belii gbónó té ọ́lìv e a dú kọ̀la, vaá kátogóí ò dõonài bélè e a dú ló pá Júù dì belí bé e gbónó té ọ́lìv e a dú kọ̀la dõònà dùm e a dú ló ní e ba è fòa naaá. 18Vóá à naa, ó gá ẹvii pá Júù, e bà dì belí gbónó té e ba è buní lọl lóá, tẹlẹí kẽ. Ó gá kaagai! Boolo dìí belii gbónó e a di boo té. Níì boolo ní e o síìlìì bá ló lí é nì; tãa vó, lí ní e a sii bá ló boolo é. 19Sìgà bọ̀ì é kọ, “Mm, sõò baala beè dọ̀ dì belí gbónó e bà buní lọl ló kà té tẹlẹ kẽ, e a naa kọ deè á dì nè beele gè soa dẽe dì belí gbónó té e bà ful so dẽe kĩ e dõòna kà gbónó e ba è buní lọl ló beè dì.” 20Níá kà kà. Ba beè dọ̀ aa ló boo bée kọ bà náa beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì, sõò boolo élài agalai boo bée kọ boolo dẹlẹ̀i nyíe boo Bàrì. Ó gá daamai kpá ló boo; tãa vó, ò siiái pọ̀. 21Be Bàrì náa beè sọ̀ bá pá Júù, e bà dì belí gbónó e a beè sí ló téá aa kẽ, gbẹẹ ló téá, be nóo ọ́ẹ̀ì dẽéi, náa é sọ̀nà gé bá boolo gbẹẹ ló? 22Ẹvii bé e Bàrì íé sàn nyíe vaá à tú agẹ bá beemá bel ló pọ́lọ́ naa. À tú agẹ bá beemá bel ló gbò e bà sí pọ́lọ́, vaá à é íe sàn nyíe ló boolo, e be ò kilii sĩ́ gè dọi bẹlai a sàn nyíe. Be níì vó nì, boolo é búnanai gé dọi aalii ló téá. 23Vaá be baala pá Júù gboó kììà kẽ vaá dẹlẹ nyíe boo Bàrì, Bàrì é túva so dẽe kĩ e ba è dì, boo bée kọ Bàrì é láá kpáá òòmàva kẽ nvee kĩ e ba è dìa. 24Boolo gbò e bè níì pá Júù nì dii belii gbónó té ọ́lìv e a dú kọ̀l e bà ful vaá so ló té ọ́lìv e nen beè fò--e a dú kele aa ló bé e nu ólò dì naa. Pá Júù à dì belí gbò gbónó té ọ́lìv e nen beè fòa, vaá à é palà gé valí ló Bàrì ge kpáá tú gbò gbónó e a è buná dọ̀ aa ló téá so ló té e bà dú ló. 25Pá nà vígà, à íe kà kà bel e a gṹá ló gbò nen e m gbĩ́ ge kọ ó nyimai, mè á kálá di ló vó ò iei bùlà kọi kọ ò nyímài nu. Kà kà belá kọ̀là kọ pá Ízràẹ̀l náa é kil sĩ́ gè lọl togó kè kẽ Bàrì lee. Bà é náa naa vó dọ̀mà tṍó e gã́ bug gbò e bè níì pá Júù nì e bà é dú ló Bàrì é ḿmá. 26Vaá níí bé e dénè pá Ízràẹ̀l é dùùà naa é. Dì belí bé e ba è émí m Kpá Káí naa kọ: “Nen Dùùlà é aa Záíọ̀n dù, vaá à é tú dénè pọ́lọ́ pá mana mana Jékọ̀b lọ̀l. 27Níí zíl e m é zọ́va zilá é tṍó e m ni tú ba pọ́lọ́ lọ̀l.” 28Lọl ló gè kọ pá Júù kin Lé Kpẹaí, bà gboó dú gbò ọ́b Bàrì, sõò vó à òòà kẽ naa kọ nvèè bá á tùlà boolo gbò e bè níì pá Júù nì. Sõò lọl ló gè kọ Bàrì beè sàvaá, bà gboó dú gbò e Bàrì vulè, boo bée zìgà e a è zìgà nè ba gbò nómá tẹ̀. 29Boo bée kọ Bàrì náa ólò nyááná bùlàe kilma ló gbò e ẹlẹ sa vaá tãanèva dee bá. 30Kilma ló boolo, gbò e bè níì pá Júù nì, tṍó e a kil nvéeá o beè lọlii togó kè kẽ Bàrì. Sõò kátogóí Bàrì a iéi sàn nyíe ló boo bée kọ pá Júù lọlie togó kè kẽ. 31T̃ẽ̀ènè báá, boo bée kọ Bàrì a ié sàn nyíe ló booloá, kátogóí pá Júù à gboó lọl togó kè kẽ Bàrì, kọ bé Bàrì iena gé sàn nyíe ló baala. 32Boo bée kọ Bàrì a naa kọ dénè gbò nen á belí gbò e bà di kpọ́gọ́lọ́ boo bée lọl togó kè kẽ, kọ bé à íèè sàn nyíe ló dénè ọ̀và. 33Ẹ̀b bé e sàn nyíe Bàrì bọọ naa à! A nyima nè a bug togó bọọ kè tẽ́! Mée ní e a é láá kpó tẽ́ a bèèla bel, à bè ge láá tavẹ bé e a náa a nu naa é? 34Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Mée ní e a nyímá bùlà Dõò e? Mée ní e a láá nèe dùùlà bá deè tṍ é? 35Mée ní e a ié nu e ẹlẹ ni nè Bàrì e, e a é náa kọ Bàrì á íè ge òòma kẽ nèe é?” 36Boo bée kọ Bàrì ní e a è dèm dénè nu é, vaá dénè nu à dì tení dúé ló vaá dì nèe. Ka á dì nè Bàrì tẹlẹ dee e bè náa tá! Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\