RÓM̀ 12

1Vóá à naa, e pá vígà, boo bée bé e sàn nyíe e Bàrì íeí ló bọọ naa, m̀ palà ge bànii kọ ó túi bọọ ló nèi Bàrì dì belí nu e a di dùm e bà váámá gyọ́ọ nè Bàrì. Tõonii káí vaá ò náanii nu e a é léémáe. Níí lèlà sĩ́ deè ge fã̀ Bàrì e. 2Ó gá naanii nu m sĩ́ deè e pá bàlà booí ólò náa nu, sõò sọi tọ deè kọ Bàrì á nyaanàè bọọ dùm tení domá ló gè naa kọ bọọ bug togó á dú ãa. Na tṍó sõò, ò é gboó láá nyimai bùlà Bàrì, nu e a dú lé vaá léémá Bàrì nè nu e a bọ́ ló. 3Vaá boo bée dõ̀ò nu e Bàrì beè nèm̄ tení dú ló a sàn nyíe, m̀ kọ nè kọ̀láá bọ̀ì kọ: Ó gá ẹ̀b o ló bọ̀ọ̀vẹ̀ èlmà bé e a bọ́ ló naa. Tãa vó, tú bùlà e a kil kẽ beemá bel ló o bá, nyòòmà bé e Bàrì náa kọ ó dẹlẹ́e nyíe boo naa. 4È íè gã́ bug ke tõ̀ò e a di ló nom kpá ló nen, sõò bu ke tõ̀ò ólò sí kele kele íb tóm. 5T̃ẽ̀ènè báá, dénè bẹ̀ì tení dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló. Náa kal ló bée kọ è dú gã́ bug gbò nen, dénè bẹ̀ì gbáà gbaá ló ene dì belí bé e kele kele íb ke tõ̀ò e a di ló nom kpá ló nen gbaá ló ene vaá dú t̃ẽ̀ènè kà naaá. 6Vóá à naa, naanii mè é tú kele kele íb dõ̀ò nu e Bàrì beè nè bu bẹ̀ì simá tóm e a zọ ló sàn nyíe e Bàrì beè iéí ló gbõ̀ònà. Be dõ̀ò nu ge kọ́ a bulà ní e Bàrì beè nè nen é, á kọ́ nyòòmà bé e a dẹlẹ̀ nyíe boo Bàrì naa. 7Be ge nvèè bá tóm, á kil sĩ́ gè nvèè bá. Be ge dò bá nu, á kil sĩ́ gè dò bá. 8Be ge nè agẹ nyíe dõòna gbò nen, á naa naa vó. Be ge dõo nu e a ié nè dõòna gbò, á taalẹ báe dõo. Be ge tulè gbò nen, á nvèà kpóó lóe. Be ge ié sàn nyíe ló dõòna gbò nen, á tú taaà ló bulà naamá. 9Ó gá sẹlẹi ló belí kọ ò vulèi nen, boo tṍó e bè nóo vulèie. Ọvii pọ́lọ́ nu vaá ò biilii bá ló nu e a dú lé. 10Vulèi ene dì belí bé e a bọ́ ló kọ gbò vígà m Kráìst á vùlè ene naa, vaá ò nveenii ka ló ene èlmà bé e o nveènii ka ló bọọ bá naa. 11Lói á gá ọọ e a kil ló gè sí tóm. Tui dénè bọọ nyíe simai tóm nèi Dõò. 12Ṍi kààgai m bọọ ból dẽe sĩ́, ì̃ìmai tãàga, vaá ò tãàgai ló Bàrì lee. 13Dõonii nu e o íèì nei gbò nvín Bàrì e bíí dìva ló. Kolii kyáà. 14Tãàgai ló Bàrì mái gbò e bà biigèi ló, kọ Bàrì á tãanèva dee bá, níì ge kọ á tumí pọ́lọ́ múú kyáá nèva nì. 15Zọi gbò e bà gé ṍ kààga ṍi kààgai, vaá ò zọ̀i gbò e bà gé tó toi. 16Tõonii ló ene m kù̃ùnà mòn. Ó gá dalài kpá ló boo, sõò zọi gbò e bà kil kẽ naai nu. Ó gá ẹvii bọọ bá belii kọ ò nyímài nu. 17Ó gá tui pọ́lọ́ kpẽmai pọ́lọ́ nèi nen. Naanii nu e a é lèlà kè sĩ́ dénè nen. 18Piigai gè monii kọ, kilma kĩ e boolo dì, mè ò zọ̀i dénè gbò nen tõonii m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 19Pá ńda kóò, ó gá kpẽi pọ́lọ́ e nen síi. Tãa vó, ò sọi tọ deè kọ Bàrì á kp̃ẽ̀. Boo bée kọ Kpá Káí kọ, “Nda ní e a kuu gè kpẽ́ pọ́lọ́ é, m̀ é òòmà kẽ pọ́lọ́ e nen sí dõòna nen nèe,” bé e Dõò Bàrì kọ́ é. 20Tãa vó, ò náanii dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Be tá kói tá ló o nen ọ́b, ò nèe gyã́á; be múú tànie, ò nèe múú á õ̀. Boo bée kọ tṍó e o naa vóí, ò síimàe kẹ́ẹ.” 21Ó gá tomii kọ pọ́lọ́ á èlìèi bá. Tãa vó, ò túi lé elmai bá pọ́lọ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\