RÓM̀ 14

1Tui lé bá tumai nen e a zìgà bel gáà aga ló e a dìí zẹ̀ẹ̀, sõò ó gá zọíe talai bel boo gbò nu e gbò nen íe kele kele íb bùlà kilma ló. 2À ie nen e a ie zìgà kọ à é láá déè kọ̀láá íb sĩ́ nu dé e a dì, sõò nen e a zìgà bel gáà aga ló dé áá kóló sọ́gọ́ súú té. 3Nen e a dé kọ̀láá íb sĩ́ nuá á gá ẹ̀b nen e bè náa dé tẹlẹ kẽ, boo tṍó e nen e bè náa dé kọ̀láá íb sĩ́ nuá á gá beelá bel ló nen e a déá, boo bée kọ Bàrì beè túná gé nen e a dé kọ̀láá íb sĩ́ nuá. 4Olo mée e o é beelá bel ló gyóòlo dõòna nen é? A tẹ̀ tọ ní e a é beelá be a gyóòloá di lèlà à bè kọ á gé lèlà e. Vaá à é tõo lèlà boo bée kọ Dõò é láá naa kọ á tõo lèlà. 5À ie nen e a ẹb ene dee bọ̀ọ̀vẹ̀ èlmà dénè na gbò deeá, boo tṍó e dõòna nen ẹb dénè dee kune. Kọ̀láá nen á palà ge beelá fùl lọl m a bùlà nu e ẹlẹ é náa. 6Nen e a ẹb ene dee bọ̀ọ̀vẹ̀ náa vó m ge nvèèmà ka ló Dõò. Nen e a dé kọ̀láá íb sĩ́ nu dé náa vó m ge nvèèmà ka ló Dõò, boo bée kọ à ṍá Bàrì zaa boo gyã́áá. Nen e bè náa dé sìgà íb sĩ́ nu dé náa vó m ge nvèèmà ka ló Dõò, vaá à ṍá Bàrì zaa. 7Tọ́ọ̀ bẹ̀ì néé tõo dùm nèà áá bẹẹ bá, vaá tọ́ọ̀ nen náa é ú nèà áá ńlẹ bá. 8Be è di dùm, è dì nè Dõò, vaá be è ú, è ú nè Dõò. Vóá à naa, kà bè è di dùm, à bè è ú, è kuu Dõò. 9Boo bée kọ Kráìst beè ú vaá kẽ̀èà aa ke mà ú kọ bé à dúè Dõò gbò e ba di dùm nè gbò e ba è ù. 10Olo e bè nóo ólò bà nom, éé ní e a kọ ó beelá bel ló o vígà e? Vaá olo e o ólò bà nom, éé ní e a kọ ó ẹ̀b o vígà tẹlẹ kẽ é? Dénè bẹ̀ì é beè élá kè sĩ́ kpò té bèèla bel Bàrì. 11Boo bée kọ Kpá Káí kọ: “Dõò kọ, tã́gíní bé e nda dì gé dùma, kọ̀láá nen é kúm sĩ́ kẽ nèm̄; kọ̀láá nen é kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ nda ní e Dõò e.” 12Vóá à naa, bu bẹ̀ì é élá kè sĩ́ Bàrì nè kpẹa bé e beè sí bẹẹ tóm naa. 13Vóá à naa, naanii mè néé beeláná bel ló ene. Tãa vó, ò noonii kọ nóo gé náanii tọ́ọ̀ íb nu e a é dú kpègà nu nè bọọ vígà, à bè ge naa kọ á dọ̀. 14Ńda ge zọ̀ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s gbaa ló náa kọ ḿ palà ge nyímá kọ tọ́ọ̀ íb nu boo a ló náa é láá kyọ̀ nen. Sõò be nen e a zigà kọ à ié nu e a é láá kyọ̀ nen, à é láá kyọ̀ ẹlẹ. 15Be nu e olo déè tãage nyíe o vígà, nu e o gé náa zogè kọ nóo vulènàe. Ó gá zìgà kọ nu e olo déè á kyọ̀ nen e Kráìst beè úe boo. 16Ó gá zìgà kọ nu e olo ẹb naamá léá á dú nu e gbò nen é ẹb kọ à dú pọ́lọ́. 17Boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì níì ge dé nu nè ge ṍ nu nì, sõò ge tõo lelà, nè ge ié fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló nè ṍ kààgà e Nyómá Káí nè. 18Vaá kọ̀láá nen e a sí tóm nè Kráìst m na sĩ́ deèi, náa nu e a léémá Bàrì nè gbò nen. 19Vóá à naa, naanii mè é olòó naa gbò nu e a é dómà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, nè nu e a é nveè bá nè ene kọ á aga ló. 20Ó gá di boo bée gyã́á vaá kyọ̀ nu e Bàrì beè naa. Nen é láá dé kọ̀láá íb sĩ́ nu dé, sõò náa lelà kọ nen á dé nu e a é náa kọ dõòna nen á dọ̀. 21À dú lé gè kọ ó aa ló gè bà nom à bè ge ṍ míí, à bè ge naa kọ̀láá íb nu e a é náa kọ o vígà á dọ̀. 22Kọ̀láá nu e olo zigà kilma ló gbò nuí á di gbà gbá olo nè Bàrì. Ẹ́ẹ́ nyíe á di gbàà nen e bè náa bẽ́gè bel a bá tṍó e a naa nu e ẹlẹ ié bùlà kọ à lelà ge naa. 23Sõò be à íe bàà bàà bùlà kilma ló nu e a dé, Bàrì bẽ́gèe bel tṍó e a déá, boo bée kọ náa ié zìgà kọ nu e a náànìèa lelà. Vaá kọ̀láá kà nu e bè náa nááá aa m zìgà dú pọ́lọ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\