RÓM̀ 16

1M̀ tú bẹẹ vígà pá bia m Kráìst, e a kọlà Fíbì, tẹlẹ bàlà kẽ nèi kọ ó nyímáie ló. À ólò nvèè bá tóm nè bõòna ló Kráìst e a di Sẹnkríà. 2Tuíe dì belí nen e a dì nè Dõò belí bé e a bọ́ ló kọ gbò nvín Bàrì á tú ene naa, vaá ò neíe kọ̀láá íb nvèè bá e a bĩ́íná lọlii bá, boo bée kọ ẹlẹ boo a ló a náa lé gã́ bug gbò nen, nè nda na gé. 3Kanai mon Presélà nè Akílà, gbò e nda nè ọ̀và ólò gbá sí tóm nè Kráìst Jíìzọ̀s. 4Ba beè di kpènà ló gè tú ba dùm peém̄ boo. Nda nè dénè bõ̀òna ló Kráìst e bà digàgi bálá sĩ́ gbò e bè níì pá Júù nì palà ge õáva zaa. 5Kanai mon bõ̀òna ló Kráìst e a ólò sẹ̀ẹ̀à ba tọá. Kanai mon ńda lé kóò Ẹpainítọ̀s, e a dú túá nen bálá sĩ́ Ésìà e a beè dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 6Kanai mon Mérì, e a dú nen e a ni sí kà agẹ tóm m ge nvèè bá nè boolo. 7Kanai mon Andrọ́nikọ̀s nè Júnìàs, e nda nè ọ̀và gbáà dú Júù vaá e beè gbá di tọ kpọ́gọ́lọ́. Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà palà ge nyímáva ló, vaá pálàa ọ̀và beè gyà sĩ́ kẽ nda dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 8Kanai mon Ampliátọ̀s, e a náámá ńda lé kóò m Dõò. 9Kanai mon Abánọ̀s, e a dú nen e beele nè ẹ̀ẹ̀ ólò gbá sí tóm nè Kráìst, nè Stákès, e a náámá ńda lé kóò. 10Kanai mon Apẹ́lìz, e a dú nen e a ni palà ge tẹlẹ bàlà kẽ kọ à diè nèe Kráìst. Kanai mon dénè pá tọ Aristọ́bùlọ̀s. 11Kanai mon Hẹródìàn, e nda nè ẹ̀ẹ̀ gbáà dú Júù. Kanai mon pá tọ Naasésọ̀s e bà gbaa ló Dõò. 12Kanai mon Trefínà nè Trefósà, e bà dú gbò pá bia e bà ólò sí tóm nè Dõò. Kanai mon nà lé kóò Páásès, e a dú pá bia e a ni sí kà tõ̀ò tóm nè Dõò. 13Kanai mon Rúfọ̀s, e a dú nen e a tóm e a ni sí nè Dõò a dọ bàlà kẽ, nè a kà, e a ólò sẹlẹm̄ dì belí a nvíná. 14Kanai mon Asínkrìtọ̀s, nè Flẹ́gọ̀n, nè Hámìz, nè Pátròbàs, nè Hámàs, bii ló dénè gbò nvín Bàrì e bà dìva ló. 15Kanai mon Felọ́lọ̀gọ̀s nè Júlìà nè Nírìọ̀s nè a vígà pá bia nè Olémpàs bii ló dénè gbò nvín Bàrì e bà dìva ló. 16Kanai mon ene m bá bé e a bọ́ ló kọ gbò nvín Bàrì á kànà mon ene naa. Dénè bõ̀òna ló Kráìst lẹẹlà ba kànà mon kól má dénè bọ̀ì. 17M̀ bànii, e pá vígà, kọ ó ọẹi dẽéi kilmai ló gbò e bà ólò tãa pòòà nvee gbàà gbò nen vaá tãage zìgà bel gbò nen tení domá ló dò bá nu e a dú kele aa ló ní e ba è noomàiá. Kpoolai ló lọliiva ló. 18Boo bée kọ gbò e ba dò bá nu dú keleí náa gé sí tóm nè bẹẹ Dõò Kráìst. Tãa vó, bà gé sí tóm nè ba gbàà. Bà tú kpéè mon bel nè légélé dém kẹ̀ẹ̀mà ból nyíe gbò e bà gáà aga ló m dò bá nu Kráìst. 19Kọ̀láá nen a dã́ bé e o tui bọọ ló nèi Lé Kpẹaí naa. Vóá à naa, nyíem̄ ẹ́ẹí ló. M̀ gbĩ́ ge kọ ó nyimai nu e a kil ló lé nu, sõò ó gá nyimai nu e a kil ló pọ́lọ́ nu. 20Vaá Bàrì e a ólò nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló nen, é valẹ bá tú Sétàn nvèèí kè ká tọ. Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s á zọ̀i tõ̀òà. 21Témọ̀tì, e nda nè ẹ̀ẹ̀ gé gbá sí tóm, kọ́ ḿ kanai mon. Lúsìọ̀s, nè Jésọ̀n, nè Sosépàtà, e nda nè ọ̀và gbáà dú Júù, à lẹ̀ẹ̀lànà gé baála kànà mon kól mái. 22Nda, Tátìọ̀s, nen e m beè emí kpáí, kanài mon dì belí nen Kráìst. 23Gáíọ̀s, nen e nda nè zivè kà bõ̀òna ló Kráìst dì a tọ, lẹẹlà a kànà mon kól mái. Irástọ̀s, nen fáàlà kpègè bon, bii ló bẹẹ vígà Kọ́ọ́tọ̀s kanài mon. (( 24Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà. Á dì naa vó.)) 25Lèèlà á dì nè Bàrì! Ẹlẹ é láá naa kọ ó elaí àgàlài, dì belí bé e Lé Kpẹa e nda vee kilma ló Jíìzọ̀s Kráìsti kọ́ naa, nè dì belí bé e kà kà bel e a è gũa ló gbò nen tã́gíní bel kéléá tẹlẹ bàlà kẽ naa. 26Kátogóí, nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè émí a tú kà kà belá tẹlẹ bàlà kẽ. Vaá Bàrì e a dì dọ̀ dèdè a lẹ̀ẹ̀là kọ bà á naa ní e dénè kpá dó é nyímá ló kà kà belá, kọ bé dénè nen ziga ló vaá tõo kè kẽ. 27Tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst, lèèlà e a dì dọ̀ dèdè á dì nè Bàrì e áá ẹlẹ ní e a nyímá dénè nu é! Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\