RÓM̀ 2

1Vóá à naa, olo nóo é láá aa bá kọ̀ bel, e nen, kọ̀láá íb nen e o dú, e o ólò bẽ́gè bel dõòna nen. Tṍó e o bẽ́gè bel dõòna nená, ò gé bẽ́gè bel o bá, boo bée kọ o ólò naa gbò nu e o gé bẽ́gè bel dõòna nen booá. 2È nyímà kọ Bàrì ólò béélá bel ló gbò e bà náa gbò nuí boo bá e a lelà. 3É kọ olo, e o gé náa gbò nu e olo gé bẽ́gè bel dõòna gbò nen kọ bà náaá, íè bulà kọ olo é aalìe bá bẽge bel Bàrì? 4Sẹ̀ é kọ ò kpolmà tọ a gbele sàn nyíe nè a begè dẽe ge ì̃ìmà? Nóo nyímà kọ nu e a kọ Bàrì á íeni sàn nyíe ló, ge kọ ó ọgá vaá kiia kẽ? 5Sõò ò íè agẹ nyíe e bà náa é láá nyaaná. Vaá tṍó e bè nóo nyáànà o nyíeá, ò gé náá kọ ńlo kpọ̀ té á bọọ gè bọọ dee e Bàrì, m a sṹg, é tú a bèèla bel e a lelà tẹlẹ bàlà kẽ. 6Boo bée kọ Bàrì é nè kpẽ́ kọ̀láá nen nyòòmà nu e bu nen beè naa. 7Bàrì é náa kọ gbò e bà téní bá kọ̀láá kà di tõ̀ò olòó naa lé nu vaá gbĩ́ ka, nè fã̀, nè dùm e bè náa tá á dì dọ̀ dèdè. 8Sõò à é lẹẹlà a sṹg tẹlẹ boo gbò e bà bé ẹlẹ vaá gbẹẹ gè gbàn tṍ ló kà kà bel gé nyoone nu e bè náa lelà. 9Tãàgà nè nyaa ló é dọ boo kọ̀láá nen e a sí pọ́lọ́. À é zẹ́ẹ́ dọ boo pá Júù, be sĩ́ à kálá dọ boo gbò e bè níì pá Júù nì. 10Sõò Bàrì é tú ka, nè fã̀, nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló nè dénè gbò e bà náa nu e a lelà. À é zẹ́ẹ́ nè pá Júù, be sĩ́ à kálá nè gbò e bè níì pá Júù nì. 11Boo bée kọ Bàrì náa ólò sà sĩ́ nen. 12Vóá à naa, gbò e bà á gé kè bá Log Mózìs vaá bà sí pọ́lọ́ é pe, e bà náa é tú Log beemáva bel ló. Vaá gbò e bà di kè bá Log Mózìs vaá bà sí pọ́lọ́, Log ní e bà é béémáva bel ló é. 13Boo bée kọ níì gbò e bà nyímá nu e Log kọ́ ní e Bàrì é leevè bel nì, tãa vó gbò e bà náa nu e Log kọ́. 14Tṍó e gbò e bè níì pá Júù nì, e bà náa íe Logá, tõo m dùm e a lelà, na tóm bà dú log nèà ba bá. 15Ba láb zógè kọ Logá ẽ́á m ba nyíe. Ba nyíe elá nen di tõ̀ò kọ à dú vó, tã́gíní bé e a bẽ́gèva bel tṍó e bà lọ, vaá à leevèva bel tṍó e bà náa léá. 16Níí é náá dee e Bàrì é béélá bel, tenmá bá Kráìst, ló kọ̀láá kà bùlà e a di ke gù̃a m nyíe nen dì belí bé e Lé Kpẹa e m gé lóí kọ́ naa. 17Ò kọ́ olo pá Júù, vaá ò gboó dẹlẹ nyíe boo Log, vaá olòó kààgà kọ Bàrì nè ọ̀ọ̀ dìà. 18Ò nyímá ló nu e Bàrì gbĩ́ kọ ó naa, vaá o beè nó bé e nen é láá sà ge naa lelà nu naa lọl m Log. 19Ò agala boo kọ ò dúè nen tule e o gé tulèè gbò gímá dẽe, ẹ́ẹ́ dee neè gbò e bà di m gín, 20nen e o gé nóòmà nu gbò e bà náa nyímá nu, nè nen e o gé dòè bá nu neè gbò pá nvín, boo bée kọ ò agàlàe boo kọ mè nyìmà nu nè kà kà bel di m Log. 21Ò ólò nóòmà nu dõòna gbò. À náà vaá nóo nóòmà nu ńlo bá é? Olo, e o gé veè kọ bà á gá zìb nu, ò zìbnà nu? 22Olo, e o kọ́ bà á gá kuná gã̀, ò òòa kẽ kunáná gã̀? Olo, e o kọ́ bà á gá tãaga ló gbò ńbàlì e bà náàmà bá, ò zìbnà nu e a di tọ zọ? 23Olo, e o ólò tú Log Bàrì kààmà ka, ò lọlnàe fàà ló tení dú ló gè gbaalá a Log? 24“Gbò e bè níì pá Júù nì on Bàrì tení domá ló dùm boolo pá Júù,” dì belí bé e ba è émí m Kpá Káí naa. 25Ge kọ o beè kòòà dọ bélè be ò sẹlẹ Log, sõò be nóo sẹlẹ̀, nóo lee èl nen e bè náa è kòòà. 26Be nen e bè níì pá Júù nì, e a dú gè kọ bà náa beè koóe, sẹlẹ Log, é kọ Bàrì náa é túe belí nen e ba è koó? 27Vóá à naa, nen e bè níì pá Júù nì, e a dú gè kọ bà náa beè koóe, vaá à sẹlẹ Log, é náa kọ bel á bẽè olo e o beè kòòà vaá ò ié Log, sõò nóo sẹlẹ̀ Logá. 28Ge kọ nen beè meà gbàà kà nè tẹ̀ e a dú Júù à bè ge kọ bà koóe náa tú nen naamá kàà nen Júù. 29Sõò nen e a meà m nyómá vaá ié kòòà nyíe m nyómá, níé kàà nen Júù e. Nyómá Káí ní e a sí tómá m dùm nen é, níì Log nì. Vóá à naa, nen e a dì belí vó íe a ka lọl bá Bàrì, níì bá nen nì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\