RÓM̀ 3

1Éé ní e a dú nu e nen Júù léèmà èl nen e bè náa dú Júù e? À bè kọ mó kà bélè ní e a di m ge kòòà e? 2Gã́ bug nu nè sĩ́ deè e a dì! Túá ke tõ̀ò, Bàrì beè tú a mon bel nvee bá pá Júù kọ bà á faalá. 3Vaá be sìgà ọ̀và náa beè bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo à, é kọ vó é gboó náa kọ Bàrì á gá bọ́ná gé ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo? 4Níì vó nì! Bàrì íè gè dú nen kà kà bel lee, kà bè kọ̀láá nen dú nen kyáá bel. Dì belí bé e mon bel Bàrì kọ́ naa, kọ, “Kọ bé gbò nen nyímá kọ ò di lelà tṍó e o ló bel, vaá ò èl bá m beela bel.” 5Sõò be beéle pọ́lọ́ náa kọ á dọ bàlà kẽ kọ Bàrì lelà, beele é gboó kọ và e? É kọ è é gboó kọ Bàrì náa lelà m ge nèi kpọ̀ té? (M̀ gé ló bel belí nen.) 6Níì vó nì! Be Bàrì náa è tõo lèlà, à gá è téní náà vaá à láá beelá bel ló bàlà boo é? 7Sìgà nen é láá kọ, “Be ńda ge kpọ́ kyáá bel nvèè bá gè naa kọ kà kà bel Bàrì á dọ bàlà kẽ vaá nèe ka, à téní náà vaá bẽge bel à kpáá dì nèm̄ kọ m̀ dú nen pọ́lọ́ é?” 8Be a beè dì naa vó, éé e bè nóo kọ́ kọ, “Naanii mè é sí pọ́lọ́ kọ bé à man lé?” Dì belí bé e sìgà gbò e bà gé kyọ́m̄ bée lóm̄ ló kọ m̀ kọ́ naa. Sõò Bàrì é bẽgè bel gbò e a kọ́ vó dì belí bé e a bọ́va ló naa. 9È é gboó kọ và e, sõò? É kọ beele pá Júù léè èl na gbòa? Á gé naa vó m tọ́ọ̀ sĩ́ deè! M beè zẹẹ́ kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ dénè pá Júù nè dénè gbò e bè níì pá Júù nì, gbá di kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel pọ́lọ́ lab dògò. 10Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Tọ́ọ̀ nen lé lab dògò á gé, bãànà ene nen á gé. 11Tọ́ọ̀ nen e a tavẹ lèlà nu á gé; tọ́ọ̀ nen e a gbĩ́ sĩ́ Bàrì á gé. 12Dénè nen kyãà dagí aa ló Bàrì; bà náa dọ bélè. Tọ́ọ̀ nen e a náa lé á gé, bãànà ene nen á gé. 13M gã́va bélí sèèla gã́ bànà ú; kẹ̀lẹ̀ ḿmavá boo dém. Bàg mon bel e a ĩi nen belí naanà ààvá bũunu; 14pṍò nè pọ́lọ́ pọ́lọ́ mon bel ḿmáva gã́. 15Ba kpóó tọ gbálá nyoone gè èèlà mii; 16bà kyọ sĩ́ nen vaá nvèè tãàgà kọ̀láá kĩ e bà téní. 17Bà náa nyímá ló sĩ́ deè e a domà fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, 18à bè ge kọ bà íe fã̀ Bàrì.” 19È nyímà kọ kọ̀láá nu e bà émí m Log kuu gbò e bà di kè bá Log, gé naa ní e gbò nen náa é kọ́ bà náa beè nyimàè, kọ bé dénè nen mon kọ bel bẽ́ènìèe kè sĩ́ Bàrì. 20Boo bée kọ ge naa nu e Log kọ́ náa léevè bel tọ́ọ̀ nen kè sĩ́ Bàrì. Nu e Log náa, ge naa kọ nen á nyimá kọ mè à siè pọ́lọ́. 21Sõò kátogóí Bàrì a tú sĩ́ deè e a é léevè bel nen, e bè níì ge sẹlẹ Log nì, tẹlẹ bàlà kẽ. Log Mózìs nè Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì beè náa nen di tõ̀ò e a kil ló sĩ́ deèi. 22Bàrì léevè bel gbò nen tení dú ló ba gè dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst. À náa vó kọ̀láá nen e a dẹlẹ nyíe boo Kráìst, boo bée kọ kele á gé zẹ̀ẹ̀ pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì. 23Boo bée kọ dénè nen beè sí pọ́lọ́ vaá fùlà aa ló dù̃ùnè e a dú ló Bàrì. 24Bàrì léevèi bel tení dú ló Kráìst Jíìzọ̀s e a aalái, aa m sàn nyíe e Bàrì íeí ló pọ́ì. 25Bàrì beè túe nè kọ á tú a mii vaamá gyọ́ọ boo gbò nen, kọ bé Bàrì tení dú ló vó vaá ia ló pọ́lọ́ nè gbò nen, tṍó e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. Bàrì náa vóí m ge zogè a lé lab dògò. Tṍó e a kil nvéeá a beè ì̃ìmà vaá ẹ̀b pọ́lọ́ gbò nen lọl dẽe sĩ́. 26Sõò tṍóí à bugi pọ́lọ́ ló gbò nen m ge zogè a lé lab dògò. M na sĩ́ deeí ní e Bàrì zógè kọ ẹlẹ lelàe, vaá à léevèe bel kọ̀láá nen e a dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e. 27Be a di naa vóá, éé ní e beele é láá kaaga boo é? Tọ́ọ̀ kà nu á gé! Vaá éé ní e a man kọ á dì naa vó é? É kọ Log e e sẹlẹ̀? Níì vó nì, sõò boo bée kọ è dẹlẹ̀ nyíe boo Jíìzọ̀s. 28Vóá à naa, è é gboó kọ́ kọ Bàrì léevè bel nen tení domá ló gè kọ nen dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s, níì boo bée ge kọ nen sẹlẹ Log nì. 29É kọ Bàrì dú Bàrì áá pá Júù? É kọ náa dúna gé Bàrì gbò e bè níì pá Júù nì? À dúná gé ba Bàrì. 30T̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì, e a é léevè bel pá Júù e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá à é léevènà gé bel gbò e bè níì pá Júù nì e bà dẹlẹna gé nyíe boo Jíìzọ̀s. 31É kọ à náa dẽe kọ ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst náa kọ Log á gá dìna ló tọ́ọ̀ nu? Níì vó nì m tọ́ọ̀ sĩ́ deè. Tãa vó, à naáe àgẹ̀lẹ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\