RÓM̀ 4

1Éé ní e è é gboó láá kọ́ kilma ló bẹẹ nómá tẹ̀ Ébràhàm e? Éé ní e a beè gbĩ́ mòn e? 2Be à dú gè kọ Bàrì beè leevè bel Ébràhàm tení domá ló tóm e a beè sì, à gá è beè ié nu gè ẽegá boo, sõò náa íe tọ́ọ̀ nu e a láá elá boo ẽegá kè sĩ́ Bàrì. 3Kpá Káí kọ́, “Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì. Boo bée vó, Bàrì à gboó bugíe naamá nen lé lab dògò.” 4Nen e a sí tóm vaá bà kpẽ́ kpègè ló tómá nèe, kpègè e bà kpẽ́ nèeá níì dõ̀ò nu nì. Tãa vó, níá kpẽ́ e bà née ló tóm e a beè sìa. 5Sõò kilma ló nen e bè náa élá boo tóm e a beè sì, vaá à dẹlẹ nyíe boo Bàrì e a ólò leevè bel nen e bel beè bẽè, a dẹlẹ̀ nyíe boo Bàrìa ní e Bàrì bugmàe ló naamá lé lab dògò e. 6Níí nu e Dévìd géè ló nu e a kil ló é, tṍó e a kọ́ léé sĩ́ e a di ból nen e Bàrì bugíe naamá nen lé lab dògò, e bè níì boo bée tóm e a beè sì nì: 7“Léé sĩ́ di ból gbò e Bàrì ia ló ba lọ̀ nu nèva, vaá náa ẹbna ba pọ́lọ́. 8Léé sĩ́ di ból nen e Bàrì náa bugi a pọ́lọ́.” 9É kọ na kà léé sĩ́ e Dévìd kọ́ nu e a kil lóí dì nè áá gbò e ba beè kooà? Á gé nè áá na gbò. À dìnà gé nè gbò e bà náa kooà dì belí kĩ e e beè bugi m Kpá Káíá kọ́ naa kọ, “Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì. Boo bée vó, Bàrì à gboó bugíe naamá nen lé lab dògò.” 10É kọ níí beè lẹ̀ẹ̀à be sĩ́ Ébràhàm à kálá kòòà sẹ̀ tṍó e a ni kooà? A beè lẹ̀ẹ̀à be sĩ́ à kálá kòòà. 11Tṍó e níá nááá lọ̀l ní e a beè gboó kòòà e, gé naa zogè kọ Bàrì beè bugíe naamá nen lé lab dògò tení dú ló bé e a beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì naa tṍó e bè à gáà beè kòòà. Níí à naa kọ Ébràhàm á dú tẹ̀ m nyómá dénè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Bàrì, e Bàrì bugíva naamá gbò lé lab dògò, náa kal ló bée kọ bà náa kooà. 12Vaá à dúná gé tẹ̀ gbò e ba è kòòà, e bè níì áá gè kọ bà kooà nì, sõò ge kọ bà dẹlẹ nyíe boo Bàrì tõ̀òma dùm dì belí bé e bẹẹ tẹ̀ Ébràhàm beè tõo naa be sĩ́ à kalá kòòàa. 13Tṍó e Bàrì beè zìgà zìgà nè Ébràhàm nè pá a mana mana kọ bà é íe zivè kà bàlà booíá, náa beè zìgà zìgàa nèe boo bée kọ Ébràhàm beè sẹlẹ Log, sõò boo bée kọ a beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá Bàrì à gboó bugíe naamá nen lé lab dògò. 14Boo bée kọ be à dú gè kọ gbò e bà sẹlẹ Log ní e Bàrì é nè nu e a beè zigà e, ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì náa dọ̀ tọ́ọ̀ kà bélè, vaá zìgà e Bàrì beè zigàa dú kóló kẽ. 15Log ní e a man sṹg Bàrì tẹlẹ̀í boo é, boo bée kọ kĩ e log á gé, ge kọ nen lọl togó kè kẽ log á géná gé. 16Vóá à naa, ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì ní e a dú sĩ́ deè ge ié zìgà nu e Bàrì beè zìgà e, kọ bé tení dú ló sàn nyíe Bàrì à tulà kọ̀láá gbò e bà aa m mana mana Ébràhàm--níì áá kóló gbò e bà sẹlẹ Log nì, sõò gbò e bà dẹlẹna gé nyíe boo Bàrì tõ̀òma dùm dì belí bé e Ébràhàm beè naaá. Boo bée kọ Ébràhàm dú tẹ̀ m nyómá dénè bẹ̀ì. 17Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “M̀ túni naamá tẹ̀ gbò e bà aa gã́ bug kpá dó.” À dú bẹẹ tẹ̀ kè sĩ́ Bàrì e ẹlẹ dẹlẹ́e nyíe booá, e a náámá Bàrì e a ólò kẽee gbò e ba è ù lọl ke mà ú, vaá à lẹ̀ẹ̀là bel kọ gbò nu e bè náa beè dì á dì. 18Ébràhàm beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá ié ból dẽe sĩ́, boo tṍó e nu e a gá è ból dẽe sĩ́ boo náa è dì, vaá à gboó tení dú ló vó dú “tẹ̀ gbò e bà aa gã́ bug kpá dó.” Dì belí bé e Kpá Káí beè kọ́ naa kọ, “Pá o mana mana é bọọ gã́ bug naa vóí.” 19Sigà ńkem à gá dú vòò tub gbáá. Sõò lóe náa è ọọ e a kil ló gè dẹlẹ nyíe boo Bàrì bãànà tṍó e a è bugi togó e a kil ló a nom kpá ló, e kói á beè géná lóá, à bè ge kọ mè Sẹ́rà náa é láá niináná gbàà. 20Ébràhàm náa beè ié bàà bàà bùlà kilma ló nu e Bàrì beè zigàa. Tãa vó, a beè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá vó beè gboó agẹlẹe ló, naa ní e a gboó lèèlà Bàrì. 21A beè palà ge agala boo kọ mè Bàrì é láá naa nu e a beè zìgàa. 22Vó ní e Bàrì beè gboó bugmàe ló naamá lé lab dògò e. 23Gbò mon bel e ba è émí kọ “Bàrì beè gboó bugmàe ló naamá lé lab dògò” náa beè ẽá nè áá ẹlẹ. 24A beè ẽáná gé nè beele, e Bàrì é bugii naamá gbò lé lab dògòi, e e dẹlẹ̀ nyíe boo nen e a beè kẽee bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s lọl ke mà úá. 25Bàrì beè nè Kráìst kọ á ú boo beéle pọ́lọ́, vaá à kẽée kọ bé à naa kọ bel á leèi kè sĩ́ Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\