RÓM̀ 5

1Kátogóí e Bàrì ni léèvèi bel tení dú ló bẹẹ gè dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀si, è gboó zọ̀ Bàrì naaá fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló tení dú ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst. 2Tení dú ló bẹẹ gè dẹlẹ nyíe boo, a náa kọ é nyímá ló nu e sàn nyíe Bàrì kọlà, e a dú nu e e di m kátogóí é. È gboó ṍ kààgà, boo bée kọ è íè ból dẽe sĩ́ kọ è é zọ̀ Bàrì dõ̀ònà a ka. 3È ṍ kààgà na gé m bẹẹ tãàgà, boo bée kọ è nyímà kọ tãàgà ólò màn ì̃ìmà, 4ge ì̃ìmà à domà lab dògò e a gbõoma, vaá lab dògò e a gbõoma à màn ból dẽe sĩ́. 5Ból dẽe sĩ́í náa é kẹ̀lẹ̀i, boo bée kọ Bàrì tú vulà súú dẽe ló e a íeí ló nvee m bẹẹ nyíe tení dómá ló Nyómá Káí e a néi. 6Boo bée kọ, tṍó e bè née beè ié kói gè láá nvèè bá nè bẹẹ bá, tṍó e tṍó égá, Kráìst beè ú boo beele, gbò pọ́lọ́. 7À é palà ge tavàlà kọ bé nen kálá ú boo nen lé lab dògò, náa kal ló bée kọ mè nen é láá ie tàn ge ú boo nen e a náa lé nu. 8Sõò Bàrì zógèi bé e a vulèi naa m ge kọ, tṍó e e di di e e géè sí pọ́lọ́á ní e Kráìst beè úí boo é! 9Tã́gíní bé e Bàrì léèvèi bel kátogóí tení dú ló mii e Jíìzọ̀s eèlài booá, Bàrì é dùùlài lọl bá ńlẹ sṹg tení dúé ló. 10Be à dú gè kọ mè Bàrì beè tení dú ló ú a Sã́áná vaá nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ beele nè ẹlẹ, tṍó e e beè dì e e géè ọvíeá, kátogóí e fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló ni di gbàà beele nè ẹ̀ẹ̀i, à é duulài tení dú ló a dùm. 11Sõò níì áá vó nì, è ṍnà gé kààgà m Bàrì tení dú ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, e a náa kọ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á di èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ Bàrì nè bẹ̀ì kátogóí. 12Pọ́lọ́ beè bã̀ bàlà booí tení dú ló ene nen, vaá a pọ́lọ́ à faalá ú domá. Tení dú ló vó, ú à gboó tùlà dénè nen, boo bée kọ dénè nen beè sí pọ́lọ́. 13Pọ́lọ́ beè di bàlà booí be sĩ́ Bàrì à kalá nè Log. Sõò Bàrì náa bugi pọ́lọ́ ló nen kĩ e log á gé. 14Sõò gbò nen géè úgági lọl tṍó Ádàm tẹlẹ tṍó Mózìs, bãànà gbò e bà náa è sí t̃ẽ̀ènè íb pọ́lọ́ gè lọl togó kè kẽ log e Ádàm beè sìa. Ádàm beè dì belí bela nen e a é beè dùa. 15Sõò kele di zẹ̀ẹ̀ pálàa ọ̀và, boo bée kọ nu e Bàrì dõo pọ́ì náa belí pọ́lọ́ e Ádàm beè sì. À dú kà kà kọ gã́ bug gbò nen beè ú boo bée pọ́lọ́ e ene nená beè sìa. Sõò sàn nyíe Bàrì nè a pọ́ì dõ̀ò nu e a nè gã́ bug gbò nen tení domá ló sàn nyíe ene nená, naamá Jíìzọ̀s Kráìst, palà ge bọọ èl. 16Vaá kele di zẹ̀ẹ̀ nu e dõo nu Bàrì man nè nu e pọ́lọ́ e ene nen beè sìa man. Boo bée kọ, tṍó e ene nená beè sí pọ́lọ́, Bàrì beè beelá kọ, “Bel bẽée.” Sõò tṍó e gã́ bug gbò nen ni sí pọ́lọ́, Bàrì à ieva sàn nyíe ló vaá kọ, “Bel léèi!” 17À dú kà kà kọ ú beè ie kói ló dénè nen tení domá ló pọ́lọ́ e ene nen beè sì. Sõò nu e ene nen, naamá Jíìzọ̀s Kráìst, beè naa palà ge ie kói èl. Kọ̀láá gbò e Bàrì ni iéva a sàn nyíe e a bọọ zoogáá ló vaá leèvèva bel naamá nu e a dõ̀ò nèva, é lẹẹlà bel vaá ié dùm e bè náa tá tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst. 18Vóá à naa, dì belí bé e bẽge bel tùlà dénè nen tení dú ló pọ́lọ́ e ene nen beè si naaá, vóá bé e Bàrì léèvè bel dénè nen vaá nèva dùm tení domá ló lé e ene nen beè naa naa é. 19Vaá t̃ẽ̀ènè bé e dénè nen dú gbò pọ́lọ́ tení domá ló lọl togó kẽ e ene nen beè lọl naaá, vóá bé e Bàrì léèvè bel dénè nen tení dú ló gbàn tṍ ló e ene nen beè ie naa é. 20Log beè nèa kọ bé pọ́lọ́ bọọ. Sõò kĩ e pọ́lọ́ bọọ, sàn nyíe Bàrì palà ge bọọ èl boo. 21Vóá à naa, dì belí bé e pọ́lọ́ beè ie kói tení dú ló ú naaá, vóá bé e sàn nyíe Bàrì iená gé kói tení dú ló lé lab dògò vaá naa ní e e íè dùm e bè náa tá tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst naa é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\