RÓM̀ 6

1É kọ è é gboó kọ é kil sĩ́ ló gè sí pọ́lọ́ kọ bé sàn nyíe Bàrì palà ge bọọ? 2Á lọ̀! E beè ù kilma kĩ e pọ́lọ́ dì, à é tení náà vaá è gboó kpáá kil sĩ́ gè tõo m dùm ge sí pọ́lọ́ é? 3É kọ nóo nyímàì kọ, tṍó e ba è tú múú logmáiá, mè ba beè logíi kọ bé è zọ Kráìst Jíìzọ̀s gbaa ló vaá zọ̀e ù? 4Vóá à naa, tṍó e ba è tú múú logmaiá, bà gbá lì beele nè Kráìst vaá è gbá zọ̀e ù, kọ bé dì belí bé e bẹẹ Tẹ̀ beè tú a kpóó e a di dù̃ùnè kẽ̀èmàe lọl kè mà ú naaá, à naamáná gé kọ beele é tõo m ãa di dùm. 5Boo bée kọ, bé e beè gbá zọ̀e ú naaá, vóá bé e Bàrì é kẽenai gé lọl kè mà ú, dì belí bé e a è kẽe Kráìst lọl kè mà ú naa é. 6È nyímà kọ ba beè tú bẹẹ nómá sĩ́ deè di dùma ká kú té boo tṍó e ba è tú Kráìst ká boo bàà gbànà téá, kọ bé Bàrì kyọ sĩ́ gbele kpóó tàn ge sí pọ́lọ́ e a di m bẹẹ nom kpá lóá, naa ní e bè née kpáá dúná gyóòlo nè pọ́lọ́. 7Boo bée kọ tṍó e nen ú à di pọ́ì vaá pọ́lọ́ náa é láá kpáá lẹ̀ẹ̀lànàe bel ló. 8Bé e e ni zọ Kráìst ùa, è ḿmè nyíe boo kọ è é zọe dìnà gé dùm. 9Boo bée kọ è nyímà kọ Bàrì beè kẽe Kráìst lọl ke mà ú vaá náa é kpáá úná. Ú náa é kpáá iénáe kói ló. 10A beè ú kilma kĩ e pọ́lọ́ dì ene tóm vaá à lee. Vaá dùm e a gboó di kátogóí à dì nè Bàrì. 11T̃ẽ̀ènè báá bé e boolo é gboó tui bọọ ló sẹlẹi naanii é, dì belí gbò e o ni úi kilma kĩ e pọ́lọ́ dì, sõò ò dìí dùm nei Bàrì tení domá ló bọọ gè gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s. 12Ó gá zigai kọ pọ́lọ́ á kpáá lẹ̀ẹ̀là bel ló bọọ nom kpá ló, naa ní e o é naanii kọ̀láá nu e a dú bọọ tàn ge naa. 13Ó gá tui tọ́ọ̀ ke tõ̀ò e a dìí ló naamai nu ge simá pọ́lọ́. Tãa vó, ò túi bọọ ló nèi Bàrì, dì belí gbò e o beè úi vaá Bàrì à kẽéi lọl ke mà ú nvee m dùm. Túi dénè ke tõ̀ò e a dìí ló nèi Bàrì kọ á tú naamá nu e a lelà. 14Ó gá zigai kọ pọ́lọ́ á lẹ̀ẹ̀lài bel ló, boo bée kọ ó géi kè kẽ log, sõò ò dìí kè bá sàn nyíe e Bàrì íeí ló. 15É kọ è é gboó kọ, tã́gíní bé e é gé kè kẽ logá vaá è di kè bá sàn nyíe e Bàrì íeí lóá, mè é gboó sí pọ́lọ́? Á lọ̀! 16Boolo nyímài kọ tṍó e o túi bọọ ló nveenii kè kẽ ene nen vaá naanii nu e a kọ́ ó naanii, ò dúì gyóòlo nèi nen e o naanii nu e a kọ́ ó naaniiá. Ò é láá sài neai gè dúi gyóòlo nei pọ́lọ́ vaá à man ú nèi, à bè kọ ò dúi gyóòlo e o dìí nei gè gbanii tṍ ló vaá à náa kọ Bàrì á leevèi bel. 17Ene tṍó e a kil nvéeá o beè dúi gyóòlo nèi pọ́lọ́. Sõò è ṍà Bàrì zaa, boo bée kọ kátogóí o palà ge túi bọọ ló nei gè gbanii tṍ ló dò bá nu e Bàrì beè nèiá. 18Bàrì beè dùùlài lọl bá lẹ̀ẹ̀là bel pọ́lọ́, vaá túi naamá gbò gyóòlo e o dìí nèi gè naa nu e a lelà. 19M̀ tú di tõ̀ò e a di zẹ̀ẹ̀ beele gbò nen dòmà bá nèi, boo bée kọ ò ọ́ọlìì ló gè vàlẹ̀ bá tavẹi nu. Dì belí bé e o beè olòó tui gbò ke tõ̀ò e a dìí ló nei gè simai kọ̀láá kà pọ́lọ́ nè bàg naaá, vóá bé e o é gboó túnai gé gbò ke tõ̀ò e a dìí ló nei gè simai lé tóm naa é, naa ní e o é dìí káí kátogóí. 20Tṍó e o beè dúi gyóòlo nèi pọ́lọ́á, tọ́ọ̀ nen náa géè lẹ̀ẹ̀lài kọ ó naanii nu e a lelà. 21Mó kà bélè ní e o beè iei lọlii ló gbò nu e kẹ́ẹ siíi ló kátogóíá é? Gbò nuá man ú! 22Sõò Bàrì a dùùlài lọl bá pọ́lọ́ kátogóí, vaá túi naamá pá a gbò gyóòlo. Bélè e o íèì kọlà kọ ò tõonii káí, vaá nu e a man kọlà dùm e bè náa tá. 23Boo bée kọ kp̃ẽ̀ kòm e nen íe ló pọ́lọ́ kọlà ú, sõò pọ́ì dõ̀ò nu e Bàrì nè nen e a gbaa ló bẹẹ Dõò Kráìst Jíìzọ̀s kọlà dùm e bè náa tá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\