RÓM̀ 7

1Ò é palà ge tavẹi nu e m é gé kọí, e pá nà vígà m Kráìst, boo bée kọ dénè bọ̀ì nyímàì nu e a kil ló log. Log íe kói ló nen áá tṍó e nená di dùm. 2Tú pá bia e a ni iá dóm naamá nu dòmà bá. Log kọ pá bia e a ni iá dóm é íè ge tõo kẽ lẹ̀ẹ̀là a dóm boo tṍó e a dóm di di dùm. Sõò be a dóm ú, log kọ pá biaá á géná kẽ lẹ̀ẹ̀là a dómá. 3Vóá à naa, be pá biaá tú a dóm gbẹẹ dùm vaá iá dõòna kà pá gbálà, bà é kolíe nen kùnà kúnà. Sõò be a dóm ú, log náa sííánáe, vaá bà náa é bugináe ló kọ à kúnà gã̀ be à iá dõòna kà pá gbálà. 4Níí bé e a dì naa ló boolo, e pá nà vígà m Kráìst e. Tení domá ló nom kpá ló Kráìst, o beè ui kilmai kĩ e Log dì, kọ bé ò íái dõòna kà nen, e Bàrì beè kẽee lọl ke mà úá, naa ní e é sí lé tóm nè Bàrì. 5Boo bée kọ tṍó e nom kpá ló géè lẹẹlài belá, Log géè naa kọ pọ́lọ́ tàn e a dìí m á tú gbò ke tõ̀ò e a di ló bẹẹ nom kpá ló símági tóm e a man ú. 6Sõò kátogóí, é géná kẽ lẹ̀ẹ̀là Log, boo bée kọ e beè ú kilma kĩ e Log e a beè bọvii ene tṍóá dì, kọ bé née kpáá síná tóm nè Bàrì m nómá sĩ́ deè e ba è émí m Logá, tãa vó m ãa sĩ́ deè e Nyómá Káí do bá nèi. 7É kọ è é gboó kọ mè Log dú pọ́lọ́ lẹí? Níì vó nì! Tãa vó, Log ní e a è naa kọ ḿ nyímá ló nu e a dú pọ́lọ́ é. Ním̄ gá è beè nyímá ló nu e a kọ̀là ge ié bẹẹ súú dẽe ló nu dõòna kà nen be Log náa beè kọ, “Ó gá ié bẹẹ súú dẽe ló nu dõòna kà nen.” 8Log náa kọ pọ́lọ́ á mòn èèlè ge tõom̄ m, naa ní e m é íe bẹẹ súú dẽe ló dénè íb nu. Boo bée kọ, be log á gé, pọ́lọ́ náa é íe kói. 9M beè di dùm tṍó e bè m̀ gáà beè nyima ló nu e Log kọ́á, sõò tṍó e m gbóò nyimá ló nu e Log kọ́, pọ́lọ́ e a dìm̄ m à gboó tẹlẹ̀ a ló bàlà kẽ, vaá m̀ gboó ù. 10Vaá Log e a gá è beè naa kọ ḿ di dùma, beè gboó òòà kẽ màn ú nèm̄. 11Boo bée kọ pọ́lọ́ tení dú ló Log mòn èèlè vaá kẹlẹ́m̄. À fẹ́m̄ tení domá ló Log. 12Vóá à naa, dénè Log aa bá Bàrì, vaá bu kà nu e Log kọ́ à aa bá Bàrì, di lèlà, vaá dú lé. 13É kọ nu e a dú léá ní e a gboó màn ú nèm̄ é? Níì vó nì! Tãa vó, pọ́lọ́ ní e a náa vó é. À man vó tení dú ló nu e a dú léá, kọ bé gbò nen nyímá ló kà lèlà nu e pọ́lọ́ dú. Vaá vó à gboó naa kọ Log á tú bé e pọ́lọ́ dú kà pọ́lọ́ naa tẹlẹ bàlà kẽ. 14È nyímà kọ Log dú bá Bàrì. Sõò nda nen e m di m nom kpá ló, e pọ́lọ́ gé lẹ̀ẹ̀làm̄ bel ló belí a gyóòlo. 15Ním̄ dã́ tẽ́ nu e m gé náa. Boo bée kọ ním̄ náà nu e a léémám̄ gè naa. Tãa vó, nu e a bẽ́émám̄ ní e m naà e. 16Be m̀ náa nu e bè náa léémám̄ gè naa, níí tẹlẹ bàlà kẽ kọ mè nda zigà kọ Log dú lé. 17Boo bée vó, níì nda ní e m náà nuí é nì. Tãa vó, pọ́lọ́ e a dìm̄ m̄á ní e a náa é. 18M̀ nyímà kọ kpóó gè naamá lé nu á gém̄ m--naamá m ńda nom kpá lóí. Boo bée kọ kà bè m̀ gbĩ́ ge naa lé nu, ním̄ íè kói gè naamá. 19Lé nu e m gbĩ́ ge naaá, ním̄ náà. Tãa vó, pọ́lọ́ nu e bè ním̄ gbĩ́ ge naaá, ní e m náà e. 20Be m̀ náa nu e bè ním̄ gbĩ́ ge naa, à náa kọ níì nda ní e m náa é nì. Tãa vó, pọ́lọ́ e a dìm̄ m̄á ní e a náa é. 21Vóá à naa, m̀ gbóò mòn kọ níí nu e a gé olòó lẹ̀ẹ̀àm̄ m é: Tṍó e m gbĩ́ ge naa lé nu, áá pọ́lọ́ nu ní e m láá sà e. 22Nyíem̄ di boo gè sẹlẹ log Bàrì. 23Sõò dõòna kà log ní e m monì e a gé tõom̄ m bé log Bàrì e nyíem̄ di booá é. À nveèm̄ kpọ́gọ́lọ́ kè bá lẹ̀ẹ̀là bel e a aa bá pọ́lọ́ e a dìm̄ m̄á. 24Nda dú kà ńsàn! Mée ní e a é áálám̄ lọl bá na kà nom kpá ló e a man ú nèm̄ é? 25Bàrì á zaa, kọ à áálám̄ tení dú ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst! Níí bé e nda dì naa é: Nda nè ńda ló fã̀ log Bàrì m nà nyíe, boo tṍó e nà nom kpá ló fã̀ lẹ̀ẹ̀là bel e a aa bá pọ́lọ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\