RÓM̀ 8

1Vóá à naa, kátogóí bel náa bẽ́è gbò e bà gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s. 2Boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Nyómá Káí e a náa kọ é di dùm m Kráìst, a náa kọ ḿ di pọ́ì aa bá log e a man pọ́lọ́ nè ú. 3Boo bée kọ nu e Log náa beè láá naaá, tení domá ló gè kọ nom kpá ló nen beè naa kọ á gá ié kóiá, Bàrì náa tení domá ló gè lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná kọ á dú m belá nom kpá ló nen, e a ólò sí pọ́lọ́á, gé vaaá gyọ́ọ boo pọ́lọ́ gbò nen. 4Bàrì beè naa vóí kọ bé beéle e e náa nu e Nyómá Káí kọ́, e bè níì nu e nom kpá ló kọ́ nì, láá naa lèlà nu e Log bĩ́íná kọ é naa. 5Gbò e bà tõo dùm nyòòmà bé e ba nom kpá ló túlèva naa, ólò bugi togó boo áá nu e a léé ló nom kpá ló. Gbò e bà tõo dùm nyòòmà bé e Nyómá Káí túlèva naa, ólò bugi togó boo áá nu e a léé ló Nyómá Káí. 6Ge bugi togó boo áá nu e a léé ló nom kpá ló ólò màn ú, vaá gè bugi togó boo áá nu e a léé ló Nyómá Káí ólò màn dùm nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 7Boo bée vó, ge bugi togó boo áá nu e a léé ló nom kpá ló náa kọ nen á dú nen ọ́b Bàrì, boo bée kọ nená náa sẹlẹ log Bàrì, vaá náa é láá sẹlẹna gé. 8Gbò e bà náa nu e a dú tàn ba nom kpá ló náa gé láá naa lèèma Bàrì. 9Be Nyómá Bàrì dìí m, nóo gé náanai nu e a dú tàn bọọ nom kpá ló gè naa. Tãa vó, ò gé náanii nu e a dú tàn Nyómá Káí gè kọ ó naanii. Kọ̀láá nen e bè náa íe Nyómá Kráìst, náa kuu Kráìst. 10Sõò be Kráìst dìí m, náa kal ló bée kọ bọọ nom kpá ló é beè ù boo bée pọ́lọ́, Nyómá Bàrì é náa kọ ó dií dùm boo bée kọ Bàrì beè leevèi bel. 11Be Nyómá Bàrì, e a beè kẽee Jíìzọ̀s lọl ke mà úá, dìí m, ẹlẹ, e a beè kẽee Kráìst lọl ke mà úá, é náana gé kọ bọọ nom kpá ló e a é beè ùa, á di dùm tení domá ló a Nyómá e a dìí m̄á. 12Vóá à naa, e pá nà vígà m Kráìst, née síi kom bá bẹẹ nom kpá ló e a é naa kọ é tõo dùm nyòòmà bé e a tulei naa. 13Boo bée kọ be ò tõonii dùm nyòòmà bé e nom kpá ló tulei naa, ò gé úi. Sõò be ò tenii dúi ló Nyómá Káí vaá kuvii ge síi pọ́lọ́, ò é dii dùm. 14Boo bée kọ kọ̀láá gbò e Nyómá Bàrì gé tuleva ní e bà dú gbò nvín Bàrì é. 15Boo bée kọ Nyómá e Bàrì beè nèiá náa beè tú boolo naamá gyóòlo vaá naa kọ ó kpáá siiai pọ̀. Tãa vó, a beè túi naamá gbò nvín Bàrì, vaá à naa kọ é kolí Bàrì “Bẹẹ Tẹ̀!” 16Nyómáá élá nen di tõ̀ò nè beéle nyómá kọ beele dú gbò nvín Bàrì. 17Tã́gíní bé e beele dú pá a nvíná, è é dõonà a gyọ́, vaá è zọnà gé Kráìst dõ̀ònà gyọ́ e Bàrì beè kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀e. Boo bée kọ be è zọ Kráìst dõ̀ònà a tãàga, è é zọnàe gé dõ̀ònà a ka. 18Nda monì kọ bà náa é láá tú tãàga e e gé mon kátogóí doolé ló ka e Bàrì é beè tẹlẹ bàlà kẽ nèi. 19Dénè nu e Bàrì beè dèm dì e bà gé élá vaá ẹ̀b dẽe sĩ́ kọ Bàrì á gboó tú pá a nvín tẹlẹ bàlà kẽ. 20Boo bée kọ a beè dú gè naa kọ dénè nu e Bàrì beè dèm á di kè bá bẹẹ ló, níì ge kọ a beè dú bùlà gbò nuá nì, sõò Bàrì ní e a beè naa kọ á dì naa vó é. Bàrì beè ié ból dẽe sĩ́í, 21kọ mè ẹlẹ é beè naanìè kọ gbò nu e a beè demìè á di pọ́ì ene dee aa bá gè bèm, vaá zọ̀ gbò nvín Bàrì ié dì pọ́ì e a di dù̃ùnèa. 22Boo bée kọ è nyímà kọ, tẹlẹ̀ kátogóí, dénè gbò nu e Bàrì beè dèm dì e bà gé num belí pá bia e a gé num nvín tṍó màn nvín. 23Sõò níì áá kóló gbò nu e Bàrì beè dèm ní e a gé num é nì. Beele e Nyómá Káí dìí m̄í, naamá túá kà nu e Bàrì neí, dì e e gé numna gé. È dì e e gé élá bànà Bàrì kọ á gboó túi naamá pá a nvín vaá naa kọ kọ̀láá ke tõ̀ò e a dìí ló á di pọ́ì. 24Bàrì beè dùùlài tení domá ló ból dẽe sĩ́ e e íè. Sõò be è mon nu e e íè ból dẽe sĩ́ kilma lóá, náa dúna ból dẽe sĩ́. Boo bée kọ nen náa ólò ié ból dẽe sĩ́ kilma ló nu e a mon. 25Sõò be e íè ból dẽe sĩ́ kilma ló nu e bè née monmà dẽe, è é gboó ì̃ìmà vaá elá bànà. 26T̃ẽ̀ènè báá bé e Nyómá Káí nveènà gé bá nèi m bẹẹ ọ́ọ́ ọọ̀ ló naa é. Boo bée kọ née nyímà bé e e gá tãàgà ló Bàrì naa. Nyómá Káíá tú a ló bànmà Bàrì tenmáí boo, m ge nuúmi gbò mon bel e nen náa é láá kọ̀. 27Vaá Bàrì, e a ólò mòn m nyíe nen, nyímá ló nu e a di bùlà Nyómá Káíá. Boo bée kọ Nyómá Káí bàn Bàrì tenmá boo gbò nvín Bàrì, m sĩ́ deè e a dú bùlà Bàrì. 28Beele nyímà kọ Bàrì ólò tú kọ̀láá kà nu e a lẹẹà ló gbò e bà vulee simá tóm e a é náa kọ nu á leevá ló, gbò e ẹlẹ beè kolíva m ge mmè a nòò nu. 29Boo bée kọ gbò e Bàrì beè nyímáva ló lọl dààmà togó ní e a è gyànà gé sĩ́ noo kọ bà é diè m bela ńlẹ Sã́áná é, kọ bé a Sã́áná dúè túá túá zẹ̀ẹ̀ gã́ bug pá vígà. 30Bàrì beè gboó kolí gbò e a beè gyà sĩ́ noo nuá kilmàvá lóá, vaá gbò e a kolí, à léèvèva bel. Gbò e a léèvè bel, à náa kọ bà á zọ̀e dõonàè a ka. 31Éé ní e e é gboó láá kọ́ kilma ló dénè gbò nuí é? Be Bàrì dìí ló, mée ní e a é láá béi é? 32Bàrì náa beè kpèg a Sã́áná lọl ló gè kọ á mòn tãàga. Tãa vó, a beè túe vaamá gyọ́ọ boo dénè bẹ̀ì. Be à tú a Sã́áná vaamá gyọ́ọ boói à, é kọ náa é nenài gé kọ̀láá kà nu pọ́ì? 33Mée ní e a é láá bẽgè bel gbò e Bàrì beè sà e? Ẹlẹ, Bàrì, kọ bel léèva! 34É kọ dõòna nen é gboó láá bẽ́gèva bel? Kráìst Jíìzọ̀s ní e a è ù e, vaá ẹlẹ ní e Bàrì beè kẽee lọl ke mà ú é. Kátogóí, à di boo bá lè Bàrì e a ólò bàn Bàrì boói. 35Éé ní e a é gboó láá kpòòlài lọl ló vulà súú dẽe ló Kráìst e? É kọ tãàgà, sẹ̀ tavàlà di tõ̀ò, sẹ̀ bíígá ló, sẹ̀ tá kói, sẹ̀ nání bá, sẹ̀ àà zib bã́, sẹ̀ be gé è ú ní e a é láá kpòòlài lọl ló é? 36Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Boo o bée, beele dì m àà zib bã́ bá ú dénè deeí; gbò nen sẹlẹi belí naanà ból e bà é gé kèl.” 37Ẽ́èe, m kọ̀láá kà di tõ̀òi è íè bé fẹ̀ tení dú ló ẹlẹ e a beè vulèi. 38Boo bée kọ nda palà ge àgàlà boo kọ tọ́ọ̀ kà nu náa é láá kpòòlà beele lọl ló a vulà súú dẽe ló: Kà bè ú à bè dùm, kà bè gbò nyómá tóm Bàrì à bè gbò kpóó e bà gé bẹl, kà bè gbò nu e a di kátogóí à bè gbò nu e a é dú deè sĩ́, 39kà bè gbò nu e a di sĩ́ káála à bè gbò nu e a di m kunu kẽ, náa íe tọ́ọ̀ kà nu e Bàrì beè dèm e a é láá kpòòlà beele lọl ló vulà súú dẽe ló Bàrì e beele íè tení domá ló bẹẹ Dõò Kráìst Jíìzọ̀s.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\