RÓM̀ 9

1M̀ ló kà kà bel dì belí nen e m zọ Kráìst gbaa ló. Nà nyíe, e Nyómá Káí gé lẹẹlà bel ló, élá nen di tõ̀ò nèm̄ kọ ním̄ gé kpọ́ kyáá bel, 2kọ nyíem̄ ólò palà ge bììlà kilma ló pá ńda gbò, e e gbáà dú m t̃ẽ̀ènè kà mii. 3Boo bée baala, à gá è dú nà bùlà kọ Bàrì á tumí pọ́lọ́ múú kyáá nèm̄ vaá kpòòlàm̄ lọl ló Kráìst. 4Baala pá Ízràẹ̀l e Bàrì beè túva naamá pá ńlẹ nvín vaá à tú a dù̃ùnè zogèva. A beè zilági zíl nèva vaá nèva Log. À noomàva sĩ́ deè e bà é fã̀e vaá zìgàgì zìgà nèva. 5Bà dú kúúlí túá kpãa gbò nómá tẹ̀a, vaá Kráìst beè mèà dú nen aa m ba mana mana. Lèèlà á dì nè ẹlẹ, Bàrì, e a gé lẹẹlà bel ló dénè nu, dọ̀ dèdè! Á dì naa vó. 6Ním̄ gé kọ Bàrì náa náa nu e a beè zìgà. Boo bée kọ níì dénè gbò e bà aa mana mana Ízràẹ̀l ní e bà dú pá Ízràẹ̀l e nì, 7à bè ge kọ dénè nen e a dú mana mana Ébràhàm dú gbò nvín Bàrì. Bàrì beè kọ́ nè Ébràhàm kọ, “Gbò nvín e Áízèk bon ní e bà é dú pá o nvín é.” 8Níí náa kọ níì dénè gbò pá nvín e Ébràhàm bon ní e bà dú gbò nvín Bàrì e nì. Tãa vó, gbò pá nvín e bà mèà tení aa lo zìgà e Bàrì beè zìgà nè Ébràhàma ní e bà dú gbò nvín Bàrì e. 9Nee gbò mon bel e Bàrì beè lò tṍó e a beè zigà nuáí, “Kpenà vóí nyàn, m̀ é ooà kẽ dú vaá Sẹ́rà é man nvín pá gbálà.” 10Níì áá vó nì. T̃ẽ̀ènè kà tẹ̀, e a náámá bẹẹ tẹ̀ Áízèk, ní e a è dú tẹ̀ pálàa kà nvín Rebẹ́kà e. 11Sõò be sĩ́ bà kalá mèà, be sĩ́ bà kalá naa lé à bè pọ́lọ́, Bàrì beè kọ́ nè ba kà kọ, “Ńpọ̀b é dú gyóòlo nè ńkem.” Níí zógè kọ à dú nu e Bàrì beè noo sẹlẹ́ kẽ ge sà ene nen gbàà pálàa kà nvíní--níì boo bée tóm e bà sí nì, sõò boo bée a kól. 13Dì belí bé e a ẽ́á m Kpá Káí naa kọ, “M̀ vulè Jékọ̀b, vaá m̀ ọ́vi Ísọ̀.” 14É kọ è é gboó kọ Bàrì náa náa lèlà nu lẹí? Níì vó nì! 15Boo bée kọ Bàrì beè kọ́ nè Mózìs kọ, “M̀ é ié sàn nyíe ló nen e a léémám̄ gè iée sàn nyíe ló, vaá m̀ tó sàn nen e a léémám̄ gè tóe sàn.” 16Vóá à naa, ge kọ Bàrì sa nen náa dẹẹà boo bùlà e a di m nená à bè bé e a pììgà naa; tãa vó, à dẹẹà boo sàn nyíe e Bàrì iée ló. 17Boo bée kọ Kpá Káí kọ Bàrì kọ́ nè Fẹ́rò kọ, “Ge tú nà kpóó tẹlẹ bàlà kẽ tení dúní ló vaá naa kọ dénè bàlà boo á nyímám̄ ló, níá lèlà nu e m beè nyoone vaá túni naamá méné é.” 18Vóá à naa, Bàrì ólò ié sàn nyíe ló nen e a léémáe gè iée sàn nyíe ló, vaá à agẹlẹ nyíe nen e a léémáe gè naa kọ nyíee á àgà. 19Ò é láá gboó bĩinám̄ kọ, “Be níí bé e a dì naa é, à é tení náà vaá Bàrì láá kọ bel nen kọ nen náa gbànìe tṍ ló é? Mée ní e a é láá bé bùlà Bàrì é?” 20Sõò olo mée, e nen, e o é láá bĩiná bel Bàrì é? É kọ ńbã́ sãa é láá bĩiná bel nen dèm bã́ e a è dèmìe kọ, “À náà vaá ò dèmim̄ naa vóí é?” 21Nen dèm bã́ íe kói gè tú sãa bã́ dèmmà bàà íb bã́, be à léémáe--ene kà ní gè nvèè ka ló, na kàa ní gè símá kọ̀láá íb tòm. 22T̃ẽ̀ènè báá bé e a dìnà gé naa ló Bàrì e. A beè gbĩ́ gè tú a sṹg tẹlẹ bàlà kẽ vaá naa ní e gbò nen é nyímá ló a kpóó. Boo bée vó, a beè palà ge ì̃ìmà lab dògò gbò e a é tú a sṹg beemáva bel ló, e bà bọ́ ló gè kọ Bàrì á kyọ̀va sĩ́. 23Vaá a beè gbĩ́ gè túna gé a gbele dù̃ùnè tẹlẹ bàlà kẽ. A è tú sìgà dù̃ùnèi nè beele, e e dú gbò e a iéi sàn nyíe lóí, e a è noo gbẹẹ kẽ kọ è é dõonàè a kaí. 24Boo bée kọ beele ní gbò e a è kolí lọl zẹ̀ẹ̀ pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì e. 25Nee bé e Bàrì beè kọ́ naa m Kpá Hozíài: “Gbò e bà náa beè dú pá ńda gbò, m̀ é kolíva: ʽPá ńda gbò.’ Kpá dó e nda ním beè vùlè, m̀ é kolíva: ʽPá gbò e m vulè.’ 26Vaá kà lèlà pá kĩ e Bàrì beè kọ́ nèva kọ: ʽBoolo níì pá ńda gbò nìa,’ pá kĩé ní e Bàrì, e a di dùm, é kolíva pá ńlẹ nvín é.” 27Vaá Aizáíà beè kọna gé kilma ló pá Ízràẹ̀l kọ: “Náa kal ló bée kọ pá Ízràẹ̀l bọọ gã́ bug belí ẹ́ẹ́ sãa e a di gã́ pene, gbálà ńgbṍ dẽe ọ̀và ní e bà é duuà e. 28Boo bée kọ Bàrì é valẹ bá tú agẹ bá beemá bel ló zivè kà bàlà booí.” 29À dì belí bé e Aizáíà beè zẹ́ẹ́ kọá kọ: “Be Dõò gbò bé náa beè sigè sìgà pá bẹẹ mana mana, è gá è belí pá Sọ́dàm, vaá è gá è belí pá Gọmọ́rà.” 30Nee nu e e gé kọ́í, kọ mè Bàrì léèvè bel gbò e bè níì pá Júù nì tení dú ló gè kọ bà dẹlẹ́e nyíe boo, náa kal ló bée kọ bà náa géè gbĩ́ gè naa ní e Bàrì é léèvèèva bel. 31Sõò pá Ízràẹ̀l, e bà géè gbĩ́ log e bà é láá sẹlẹ vaá Bàrì tení dú ló vó léèvèva belá, bà náa è gbĩ́ mòn. 32À náà và vaá à dì naa vó é? Boo bée kọ bà náa beè dọ̀ bẹ̀là ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst, sõò ba è dọ̀ bẹ̀là ba tóm. “Kpò dem kum tọ ló dọ̀a” beè sivèva. 33Kpá Káí ló bel kilma ló kpò demá kọ: “Ẹvii, m̀ tú ene kà kpò dem nvee kẽ gbẹá Záíọ̀n. Kpò demí é dú kúm e a é sívè gbò nen, dem e bà é ténigí boo dọ̀. Nen e a dẹlẹ́e nyíe boo náa é íe sĩ́ kẹ́ẹ tọ́ọ̀ dee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\