TÁÍTỌ̀S 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e m gé sí tóm nè Bàrì, vaá duna gé nen e Jíìzọ̀s Kráìst lẹẹlà gé nvèè kpóó ló gbò e Bàrì beè sà, kọ bà á palà ge dẹlẹ́e nyíe boo vaá nyimá ló kà kà bel e a kuu sĩ́ deè ge fã̀e, 2boo bée ból dẽe sĩ́ e a kuu dùm e bè náa tá. Bàrì, e bè náa ólò kpọ́ kyáá belá, beè zìgà dùm e bè náa táí nèi àà gé kélé. 3Sõò tṍó e a ni bugi ńlẹ tṍó egè, a beè gboó tú a mon belí tẹlẹ bàlà kẽ tení dú ló Kpẹa e ẹlẹ, Bàrì, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, beè nèm̄, m a lẹ̀ẹ̀là, kọ ḿ veeí. 4M̀ gé lẹẹlà kpáí má Táítọ̀s, e a aa deè dú ńda nvín m bẹẹ gè gbá dẹlẹ nyíe boo Kráìst: M̀ gé ban kọ Bàrì Tẹ̀, nè Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, á iéni sàn nyíe ló vaá à néni fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 5M beè túni gbẹẹ Kríìt kọ bé ò lele sĩ́ gbò nu e a bĩ́íná gè sí tóm ló, nè ge kọ ó í bá ló gbò e bà é túlè bõ̀òna ló Kráìst m kọ̀láá kà bon, belí bé e m beè kọ́ ó naa naa. 6Nen e a é túlè bõ̀òna ló Kráìst íe ge dú nen e kọ̀ bel á gé ló. À íe ge dú dóm t̃ẽ̀ènè kà va, vaá pá a nvín íe ge dú gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst, e bà náa é dú gbò pá nvín e gbò nen é kọ́ bà ólò bã̀ nyaa vaá ié lọl togó kẽ. 7Boo bée kọ, dì belí nen e Bàrì kọ́ á bẹ̀l, nen e a di togó bõ̀òna ló Kráìst íe ge dú nen e kọ̀ bel á gé ló. À íe ge dú nen e bè náa ólò kpẹlá, à bè ge vàlẹ̀ bá bã̀ sṹg, nen e bè náa ólò ṍ míí tẽeá dẽe, à bè ge dú gboo gboo ló, à bè ge ié gọ̀l òò kpègè. 8À íe ge dú nen e a ólò kolí kyáà vaá vùlè dẽe ló gè naa lé nu. À íe ge dú nen e a íe ọ́ẹ́ dẽe, tõo lèlà, tõo káí, vaá lẹ̀ẹ̀là bel ló a bá. 9À íe ge dú nen e a palà ge sii bá ló kà kà mon bel Bàrì belí bé e a di m dò bá nu naa, kọ bé à láá tú lèlà dò bá nuá dùùmà bá deè tṍ dõòna gbò vaá tú lọ̀ nu gbò e bà bé dò bá nuí tẹlẹ bàlà kẽ. 10Boo bée kọ à íe gbele tõ̀ò gbò e bà náa tõo kè tule, èlmà tõ̀ò gbò e bà aa bõ̀òna ló pá Júù dù, e bà olòó ló dagi bá mon bel vaá dàgẹ̀ gbò nen. 11À palà ge dú bíi gè kùbva gã́, boo bée kọ bà tãagegi zivè kà tọ lọa bá, tení dú ló ge noomà nu e bè náa bọ́ ló kọ bà á noomà, boo bée ge ié kpègè m sĩ́ deè e a dú kẹ́ẹ. 12Ene kà gbálà Kríìt, e baala pá Kríìt beè tú naamá baála nen kọ́ bùlà Bàrì beè kọ, “Pá Kríìt ólò kpọ́ kyáá bel lee. Bà bélí nom kọ̀l e a ólò sí bàg, vaá dú gbò kpọ̀lọ̀ e áá dè nu ní e bà nyímá ló é.” 13Nu e a kọ́í dú kà kà. Boo bée vó, à bọ́ ló kọ ó palà ge kọ́va bel, kọ bé bà láá dẹlẹ nyíe boo Kráìst m kà kà 14vaá aa ló gè ziga ló dagi bá lóg pá Júù, à bè ge sẹlẹ log gbò e bà kin kà kà bel. 15Ló gbò e bà õoà, dénè nu di õoà, sõò ló gbò e bà ni kyọà, e bà náa ziga ló kà kà bel, tọ́ọ̀ nu á gé õoà, boo bée kọ ba bùlà nè ba nyíe náa õoà. 16Baala kọ́ zaali kọ bà nyímàè ló Bàrì, sõò ba láb náa kọ́ vó. Bà bẽ́émá Bàrì, vaá bà dú gbò lọ̀l togó kẽ e bà náa é láá naa tọ́ọ̀ kà lé nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\