TÁÍTỌ̀S 3

1Kẽeé nyíe gbò nen kọ bà á tõo kè kẽ gbò e bà di boo kpò té lẹ̀ẹ̀là bel nè gbò e kpóó di bá; kọ bà á gbànva tṍ ló, vaá bà dí kpènà ló nyòòmà kọ̀láá kà lé tóm. 2Kọ́ nèva kọ bà á gá ló pọ́lọ́ bel ló tọ́ọ̀ nen à bè ge kaná kana. Tãa vó, bà á naa fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló vaá palà ge ié gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló kilma kĩ e kọ̀láá nen dì. 3Boo bée kọ à íe tṍó e beele beè duna gé ból, vaá dú gbò lọl togó kẽ, e e beè lọ̀ èèlè. Kele kele íb ból zẹẹà ló nè kpéè ló géè lẹ̀ẹ̀lài bel ló. E beè tú dénè tṍó e e íè tõoma m pọ́lọ́ dùm nè ge ié bẹẹ súú dẽe. E beè bẽemá dõòna gbò vaá beéle beè dì e e gé ọ́ví ene. 4Sõò tṍó e Bàrì, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, tú a lé bùlà nè a sàn nyíe e a íe ló gbò nen tẹlẹ bàlà kẽ, 5a beè gboó dùùlài. Níí náa dú boo bée tọ́ọ̀ kà lé nu e beele beè zẹẹ́ naa, sõò a beè dùùlài boo bée bé e ẹlẹ tói sàn naa, tení dú ló ge logíi, e a náámá sĩ́ deè e Nyómá Káí náa kọ é kpáá mèà vaá ié ãa dùm. 6Bàrì aa dee tãa bá a Nyómá Káíí èèlàí boo tenmá bá Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, 7kọ bé è íe lee léé bel m a sàn nyíe, vaá ié ból dẽe sĩ́ kọ è é dõ̀ònà dùm e bè náa tá. 8Níá kà kà bel. M̀ gbĩ́ kọ ó palà ge ló bel boo gbò nuí, kọ bé gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Bàrì bulà ge tú ba tṍó nè ge sí lé tóm, e a dú nu e a é dú lé vaá dọ̀ bélè nè kọ̀láá nen. 9Sõò kpòòlà ló lọl ló dàgì bá tàlà bel nè dò bá nu e a kil ló pá nyómá, nè kana, nè dùlà bel e a kil boo Log. Na gbò nu náa dọ bélè vaá tọ́ọ̀ kà lé á gé m. 10Ãane nen e a dómà zààlà kẽ kọ á gá naana vó. Be ò ãanée egè bàà tóm vaá náa dã́, ó gá zọ̀nàe naaáná tọ́ọ̀ nu, 11boo bée kọ ò nyímà kọ nen e a dì belí vó a kyọà lọ̀l vaá sí pọ́lọ́. Áá ẹ̀ẹ̀ bẽ́gè bel a bá. 12Kọ̀láá tṍó e m lẹẹlà Átèmàs à bè Tékèkọ̀s máni, ò piigà, naa ní e o é dú gé zọ̀m̄ nyòònà gbẹá Nikápọ̀lès, boo bée kọ m beè béèla fùl gè tú tṍó tọ́ọ gbááí tõoma kĩé. 13Palà ge pììgà vaá nvèè bá kọ Zínàs, e a dú nen kpó log, nè Apọ́lọ̀s á dàlà togó ba kyẽè. Pììgà mòn kọ bà íé kọ̀láá kà nu e a dúva bíí ló. 14Kọ́ nè pá bẹẹ gbò nen kọ bà á nó gè tú tṍó e bà íe naamá lé nu, kọ bé báva láá tùlà ge nvèè bá boo tṍó e gbala gbala bíi dọ́ kẽ. Bà á gá tõo dùm e bà náa é dọ bélè. 15Dénè gbò e bà dìm̄ ló kĩí kanàni mon. Kànà mon pá bẹẹ lé kóò m zìgà belí. Bàrì á ié sàn nyíe ló dénè bọ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\