1 Qorontoose 1

1Xoossa shenen Yesus Kirstoosas kiitetanas xeeygetida Phawuloosappenne nu isha Sostineeseppe; 2Qorontoosen diza Xoossa Woosa Keeththas; Goda Yesus Kirstoosas dummatidaytasinne istassara nuussara Goda gidida Goda Yesus Kirstoosa suntha awan awanka xeygiza ammanizaytara gidanas xeeygetida asa ubbas. 3Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroy intes gido. 4Goda Yesus Kirstoosa baggara intes imettida Xoossa kiyatetha gish ubba wode inte gishikka tani Xoossa galatays. 5Gaasoy ay yo7onka; hessikka haasayan gidin eratetha inte ubban duretideta. 6Kirstoosa gish nu intes markattidayssi inte achchan minnides. 7Hessa gish inte Yesus Kirstoosi qoncana gallas naagishin Ayana imotethatappe aykkoykka intes paccenna. 8Goda Yesus Kirstoosi nam7antho yaana gallassan inte inte bolla boroy baynda bettana mala wurseth gakkanaas izi intena lo7eth naagana. 9Izi ba naaza nu Goda Yesus Kirstoosa issifetethako intena xeygida Xoossi izi ammanettida Xoossa. 10Ta ishato! Inte garsan shaaketethi doonta mala intes issi woznaynne issi qofay daana mala inte inte garsan issino gidana mala Goda Yesus Kirstoosa sunthan ta intena woossays. 11Ta ishato! Inte garsan palamay dizayssa ta Qaalo7e so asappe siyadis. 12Yo7ozikka hayssa mala; inte garsan issi issi asay “Ta Phawuloosa bagga” gees; baggay qasse “Ta Aphilosa bagga” gees; baggay qasse “Ta Keefa bagga” gishin haray qasse “Ta Kirstoosa bagga” gees. 13Histikko Kirstoosi shaaketi wodhdhidee? Inte gish Phawuloosi kaqettidee? Woykko Phawuloosa sunthan xammaqetidetii? 14Inte giddofe Qerisphoosappenne Gayiyoosappe attin hara oonakka ta xammaqonta gish Xoossa galatays. 15Hessa gish oonikka “Ta Phawuloosa sunthan xammaqetadis” gaana asi deenna. 16Tumukka Istifanoose so asa xammaqadis. Heytappe hara ta xammaqidakkone ta erizadey deenna. 17Kirstoosi tana kiittiday Mishiraachcho qaala yootanas attin xammaqanas gidenna. Kirstoosa masqaley hada gidonta mala ta asappe gidida cincateththan sabakikke. 18Masqaleza kiitay dhayana dizaytas eeyateththa. Gido attin attana diza nuus gidikko Xoossa wolqa. 19“Cincata cincatethi ta istafe dhayssana; eranchata eratetha ta hada ooththana” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides. 20Cincay awan dizee? Tamarida eray awan dizee? Hayssa wodeza pilgi erizay awan dizee? Xoossi ha alameza erateth, eeyateth ooththibenee? 21Xoossa eratethafe dendidayssan alamey ba eratetha gaason Xoossa eroy xoonin sabako eeyateththan ammanizayta ashshanas Xoossa shene gidides. 22Ay wodekka Ayhudati dumma malata koyettes. Girike asati qasse erateth koyettes; 23Nuni gidikko kaqettida Kirstoosa sabakoos. Hessika Ayhudatas dhuphe; Ayzaabetas qasse eeyateththa. 24Xoossi xeygidaytas isti Ayhudata gidin woykko Girike dere asa gidikkoka Kirstoosi Xoossa wolqanne Xoossa eratetha. 25Gaasoyka asa erappe Xoossa eeyateththi aadhdhida eratetha; asa minotethafe Xoossa laafatethi aadhdhees; 26Ta ishato! Kase inte xeeygetiza wode inte ay mala asakkonne ane qoppite. Asa qofa mala gidikko intefe darizayti erata gidekketa. Intefe daroti wolqay bayndayta; darotikka gita keeththa asappe yeletibekketa. 27Gido attin Xoossi erata yeelachanas deraappe eeyata doorides; Xoossi minota yeelachanas alamezappe daburanchata doorides. 28Xoossi hanko ammanonta asa achchan deettes geetetti erettiza miishata baynda miisha mala ooththana hayssa alamezan leqettidaytanne kawuyidayta laafata doorides. 29Hessakka izi ooththiday oonikka iza sinthan ceeqqettonta mala. 30Intena qasse Xoossi Yesus Kirstoosara issifetethi daana mala ooththides. Hessa gish Xoossi Yesus Kirstoosa nu erateth, nu xilloteth, nu geeshshatethinne nuna ashshizade gidana mala ooththides. 31Hessa gish kase “Ceeqqiza asi Godan ceeqo” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\