1 Qorontoose 10

1Ta ishato! Kase nu Aawati shaaray istafe bollara gididi kaalethidayssa malanne isti wurikka zo7o abba pinnidayssa ta intena qoppisanas koyays. 2Isti Musera gidanas giidi shaaraninne abban xammaqetida. 3Wurikka issi ayana quma mida. 4Wurikka issi ayana ushshi uyida. Isti uyidaykka bana kaalliza ayana zaallafe pultidayssafe. He zaallayka Kirstoosa. 5Gido attin Xoossi darotan ufayetibenna. Hessa gish ista ahay bazzon kundi attides. 6Isti iita miish amottidayssatho nuka amottonta mala he ista hanoy nu naagettana mala nuus leemiso gidides. 7“Derey maanassinne uyanas uttides; yexanaska dendides” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafettida mala ista garsafe issi issi asati ooththoyssatho inteka eeqa goynnizayata gidoppite. 8Ista garsafe issi issi asati laymatidi issi gallas nam7u tammanne heedzdzu shi asay dippi gi wuroyssatho wuronta mala nuka ane laymatokko. 9Ista garsafe issi issi asati Goda paacidi shooshan duketti hayqqi dhayidayssa mala nuka ane Goda paacokko. 10Ista garsafe issi issi asati zuuzumetidi dhaysiza bosha kiitanchan dhayidayssatho inteka dhayonta mala zuuzumoppite. 11Hessi wuri nuus leemiso gidana mala ista bolla gakkides. Wode wursethan diza nuus timirte gidana mala nuus xaafettides. 12Hessa gish ta minna eqqa days gizaddey diikko kundonta mala baasi naageto. 13Asa bolla gakkida paaceppe hara aadhdhiza paacey inte bolla gakkibeenna. Xoossi ammanettiza Xoosse gidida gish inte dandayonta inte wolqafe bollara inte paacetenna mala izi intena aggaggenna. Gido attin inte paacetiza wode he paaceza inte dandayana mala wolqa immidi paaceppe inte kessi ekkana oge izi intes giigissana. 14Hessa gish ta siiqoto! Eeqas goynnoppite; izappe hakkite. 15Ta intes hayssa gizay woznama gidida gishassa. Hessa gish ta yootizayssa ane inte interka pirdite. 16Nuni Xoossa galatidi ekkiza ushshay Kirstoosa suuthara gaggoteththi dizayssa gidenee? Hessathoka nu baththi baththi gishetti miza ukethay Kirstoosa ashora gaggoteththi dizayssa gidenee? 17Ukethay issino gidida mala nunikka daro gidi uttidikka wurikka issi asho. Nu wurikka issi ukethaza gishetti moos. 18Ane inte Isra7eele nayti ooththidayssa qoppite. Shiiqza yarshozappe mizaytas yarshoy shiiqzasora gagoteththi denee? 19Histin eeqas yarshetida yarsho gidin woykko eeqay ba baggara go7ara dees gazinaa? 20Gidenna! Ammanonta asay shiishshiza yarshoy Xoossas gidonta Xala7esa. Intes Xala7era issifetethi daana mala ta koyikke. 21Xala7e ushshinne Goda ushshi inte issife gaththi uyana dandayekketa. Goda maaddafenne Xala7e maaddafe gaththi maana dandayekketa. 22Nuni Goda hanqethinoo? Nu izappe minnizonii? 23Wurikka taas imettides shin wurikka tana go7izaz gidenna. Wurikka taassa shin wurikka tana maaddenna. 24Asi wurikka ba lagge go7anaz gaaththi xeello attin bana go7anaz xalala koyoppo. 25Giyan bayzettiza asho wursi sidhey baynda miite. 26Biittaynne biitta bolla dizay wurikka Godayssa. 27Ammanonta asi intena baso xeygidi shiishida kath wursi aykkokka sidhonta miite. 28Gido attin issadey “Hayssi eeqas yarshetida kaththa” giikko he kaththaa he addeza qofa gishshinne intena sidhisikko mooppite. 29Ta intes hessa gizay he yootidade qofa gish gadis attin inte qofa gish gabeyke. Ta xillo gida dishin aazas hara asa qofa geedon ta bolla pirdetizee? 30Ta Xoosse galatada mizade gida uttada aazas hara asan pirdetoo? 31Histikko inte ay miikkoka, ay uyikkoka woykko aykko ooththikko wursikka Xoossa bonchos ooththite. 32Ayhuda asas gidin Ayzaabetas gidin woykko Xoossa Woosa Keeththas oonaska dhuphe gidoppite. 33Ta as wursaka ay ogerakka ufayssana koyiza mala inteka hessatho ooththite. Daroti attana mala ta tana go7izaz gidonta ista go7izaz koyays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\