1 Qorontoose 11

1Tani Kirstoosa misatada iza kaallizayssatho inteka tana misatidi kaallite. 2Inte taas wursi qoppiza gishshinne taappe ekkida timirteza lo7ethi oykkida gish ta intena galatays. 3Gido attin ta inte erana mala koyizay attumasas ubbas hu7ey Kirstoosa gididayssa mala attumasay macasas ubbas hu7e. Qasse Xoossi Kirstoosas hu7e. 4Ba hu7e gulluntidi Xoosse woossizadey woykko qaala yootizadey oonikka barka bana kawushshees. 5Ba hu7e goozonta woossiza macasiya woykko tinbite qaala yootiza ay macaska barka bana kawushshawus. Hessi iza ba hu7e bulissiddadera gina. 6Macassi ba hu7e goozonta aggikko meedetu woykko qanxisu. Izis ba hu7e meedetethi woykko qanxisethi yeelachizaz gidikko goozu. 7Addey ba hu7e gulluntanas bessenna. Attumasi Xoossa leemisonne Xoossa boncho. Macassi gidikko addes boncho. 8Gaasoyka macassi addefe medhetadus attin attumasi macasappe medhetibenna. 9Qasseka macassi addes medhetadus attin addey macasas medhetibenna. 10Hessa gish kiitanchati beyanas naagiza macasas imettida maata bessiza goosse ba hu7en goozu. 11Goda achchan gidikko macassi addey baynda, addeyka macassi baynda deyettenna. 12Macasi addefe bettidayssatho addeyka macasappe yelettes. Gido attin nam7aykka Xoossafe bettida. 13Macassi ba hu7e goozonta Xoosse woossanas bessizakone ane inte pirdite. 14Attumasi ba hu7e adussi dichchikko borso gididayssa intena medhetetha hanotethi erisuwee? 15Macay gidikko ba hu7e binana dichchikko hessi izis boncho gidenee? Izis adusa hu7e binanay imettiday seelo gidanassa. 16Hessa gish oonikka hayssa ha yo7ozan palamettana koykko nuus gidinka Xoossa Woosa Keeththatas hayssafe hara wogay deenna. 17Inte issi so shiiqetiza wode qohos attin go7as gidonta gish ta hayssa azazoza intes aaththizay intena galatashe gidenna. 18Inte Woosa Keeththan shiiqiza wode inte garsan shaakotethi dizayssa ta kaseta siyadis. Ta siyoyssafe baggay tumu gidanayssa ta ammanays. 19Inte giddofe tumanchati shaaketi erettana mala hessa mala shaakoy inte giddon daanayssi dosa gidenna. 20Inte issife shiiqetidi mizay Goda kawo gidenna. 21Inte shiiqetidi issoy issa naagonta dishe kath meeta. Intefe issadey gafan dishin hankoyssi qas mathottes. 22Histin intes uyanasoynne maanasoy baawee? Woykko Xoossa Keeththe leqqidi aykkoykka bayndayta yeelachetii? Histin ta intena ay goo? Hayssa ha hanozas intena galatoo? Mulekka galatikke. 23Ta Godappe ekkidayssa intes aaththadis. Hessika Goda Yesusi aadhdhi imettida omars uketh denthidinne Xoosse galati baththidi “Heyite! Miite! Hayssi intes gidiza ta asho. Tana qoppanas inte hayssa ooththite” gides. 25Hessathoka kawoppe guye ushsha denthidi “Hayssi ushshay ta suuthan haniza ooratha caaqo. Hessa gish ushshafe inte uyiza wode hayssa tana qoppana mala ooththite” gides. 26Hayssa uketha inte miza wodenne hayssa ushshakka uyiza ubba wode Goday yaana gakkanaas inte iza hayqo yootana. 27Hessa gish oonikka bessonta dishin hayssa uketha miikko woykko Goda ushsha uyikko izaadey Goda ashonne iza suutha kawushshida gish izi oyshettana. 28Oonikka hayssa ha uketha mannappenne ushshafe uyanappe kaseti barka bana paaco. 29Gaasoyka oonikka Goda asho baasi gelonta dishin miikkonne Goda ushsha uyikko izaadey barka ba bolla pirda ehees. 30Inte garsan daro asay daaburidaynne saketiday qasseka baggay hayqqiday hessa gaasonna. 31Nu nurka nuna paacizakko nu bolla pirdana. 32Gido attin Goday pirdiza wode nu hanko ammanonta asara pirdetonta mala izi nuna kaseti murees. 33Hessa gish ta ishato! Inte maana shiiqiza wode issoy issara naagetite. 34Inte shiiqiza shiiqoy pirdas gidonta mala intefe oonikka gafiddaddey diikko kasetidi ba soon mo. Hanko attidayssa tani hara wode he inteko baada woga wothana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\