1 Qorontoose 12

1Ta ishato! Ayanay immiza imotetha gish inte issi miish erana mala ta koyays. 2Inte ammananappe kase coo mela yaanne haanne guussan inte eronta kaalethettidi duuna duude gidida eeqatakko bidayssa inteka ereeta. 3Hessa gish oonikka Xoossa Ayanan haasayishe “Yesusi qangetidade” geenna. Hessathoka Xillo Ayanan gididi attin oonikka “Yesusi Goda” gaana asi doontayssa ta intes yootays. 4Asas imotethi dumma dumma gidishin Ayanay gidikko issino. 5Oosoykka dumma dumma gidishin Goday gidikko issino. 6Dumma dumma ooso ogeti diikkokka wursikka ooththizay issi Xoossa. 7Gido attin Xillo Ayana qonciso imotay issades imettizay issife go7ettanassa. 8Issades hiillan haasayana eratethi imetees. Hara asas qas he Ayananka eratetha qaalan haasayana qaalay imetees. 9Issades he Ayanan ammanoy imetees. Hara asas qas he Ayananikka hargizayta pathiza imotay imetees. 10Issades malalisiza ooso ooththiza imotay; qasseka hara asa buro tinbite qaala haasaya imotay; hara asa qasseka ayanata shaakki eroy; hara asas dumma dumma qaalan hasayay; qasseka hara asas hara dumma dumma qaalan haasayettidayssa birshana imotay imetees. 11Heyti wurikka he issi Ayanay immiza imota gidishin issi issi asas ba koyda mala immees. 12Issi asatetha bolla daro billiteti diikkokka asatethay issino. Gido attin billiteti daro gidikkoka asatethay issino xalala. Kirstoosikka hessa mala. 13Ayhuda asata gidinka Girike asata gidinka, aylle gidinka woykko goqa asata gidinka nu wurikka issino gidanas issi Ayanan xammaqetidos. Nu wurikka ha issi Ayanappe uyidos. 14Asatethi medhetiday daro billitetappe attin issi billiteppe xalala gidenna. 15Tohoy “Ta kushe gidonta gish asatetha giddon diikke” giikko izi hizgida gish izas asatethan duussi attanee? 16Haythi “Ta ayfe gidonta gish asatetha giddon diikke” giikko hessa gish asateth giddon duussi izas attanee? 17Asatethi wurikka ayfe xalala gididakko aazan siyanee? Asatethi wurikka haythe xalala gididakko aazan singanee? 18Gido attin Xoossi issa issa ba koyda mala asatetha giddon daanas bessizason woththides. 19Billitey wurikka issino gididakko kumeththa asatethi awappe betanee? 20Hessa gish billiteti daro shin asatethi gidikko issino xalala. 21Ayfey kushe “Nena ta koyikke” gaanas dandayenna. Hu7ey toho “Nena taas koshshenna” gaana dandayenna. 22Haray attoshin ubbafe laafa misatiza billiteti daro koshshizayta. 23Nuni laafa gi leqqiza billiteta hankoytaappe aaththi bonchos. Qasseka nu istan yeelatiza billiteta harappe aaththi naagos. 24Nu istan yeelatonta billitetas gidikko hessa mala boncho koshshenna. Xoossi gidikko asateth billiteta issi bolla oythethidi bonchoy paacizaytas aadhdhetha boncho immides. 25Izi hessa ooththiday asatetha billiteta garsan shaakotethi doonta isti ba garsan issoy issa banara gina gi qoppanassa. 26Issi billitey saketikko hanko billiteti wurikka izara issife saketetes. Issi billitey bonchettikko biilliteti wurikka issife ufayetetes. 27Histikko inte wurikka Kirstoosa asateth; inte issoy issoy iza asatetha billiteta. 28Xoossi Woosa Keeththa giddon koyro Hawaareta, nam7antho qasse nabeta, heedzdzantho astamareta, kaalethidi malata ooththizayta, paathiza imotethi dizayta, harataka as maaddiza imotay dizayta, dere ayso eratethi dizaytanne dumma dumma qaala haasayana imotethi diza asata woththides. 29Wurikka hawaratee? Wurikka nabetee? Wurikka astamaretee? Wurikka malalisiza miishe ooththizoo? 30Ubbaska hargizayta paathiza imotay dizee? Asi wurikka dumma qaalan hasayizee? Dumma qaalan hasayettoyssa asi wuri birshizee? 31Gido attin inte wurikka ubbafe aadhdhiza imoteth lo7ethi koyite. Qasseka hara ubbafe aadhdhiza oge ta intena bessana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\