1 Qorontoose 13

1Ta asa qaalaninne salo kiitanchata qaalan hasayikkoka taas siiqoy baynda aggikko coo mela birata giirissa mala woykko daala giiretha mala. 2Tinbite haasayiza imotay taas diikkokka, woykko xuura yo7otanne erateth wursa ta erikkoka, zumay izi dizasoppe dhooqada haraso diggiza ammanoy taas diikkokka hessa wursaka siiqoy baynda ta ooththikko hessi mela hada. 3Taas dizaz wursa manqotas ta immikkoka, ta asateth ta taman xuugikkokka, siiqoy baynda aggikko tana hessi aykkokka maaddenna. 4Siiqoy dandaya, qasseka kiya; siiqoy miqaynenna; ceeqqettenna; otoretenna; 5bessontaz ooththenna, barka ba go7a xalala xeellenna. Qoho qoodan yeggenna. 6Siiqoy tumanppe attin makalan ufayetenna. 7Siiqoy ubba wode dandayees. Ubba wodekka ammanees. Ufays ooththessinne minni eqees. 8Siiqoy mulekka kundenna. Tinbitey gidikko attana. Hara qaalan haasayayka attana. Eratethika shaarettana. 9Gaasoyka nu erizay wursi gidonta shaakki eroos. Tinbite haasaya gidikkoka bagga hasayos. 10Gido attin wursethi gakkiza wode kumeth gidonta imotay he wode shaarettana. 11Ta guutha naatetethan dashe naa mala haasayayssinne naa mala qoppays. Naa malaka yuusha qoppays. Kaha kunthidappe guye kase naatethan hanizayssa wursaka yegga aggadis. 12Nuni ha7i beyzayssi haaththan xeelliza mala coo bozhi bozhes shin he wode gidikko nu iza ayfeso lo7ethi beyana. Ta ha7i kumeth gidonta bagga xalala erays. He wode gidikko tani ta hu7es eretidayssa mala erana. 13Hessa gish ammanoy, hidotaynne siiqoy hayti heedzdzati eqi daana. Hayta ubbafe aadhdhizay siiqo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\