1 Qorontoose 14

1Siiqo kaallite; ayana imotethata harappeka tinbite haasayiza imotata lo7ethi koyite. 2Hara qaalan hasayizaddey Xoossas attin asas hasayenna. Xuura gidida yo7o Ayanan haasayiza gish izi gizay asas gelenna. 3Tinbite hasayizaddey asa minthethanas, dentheththanassinne go7anas haasayees. 4Hara qaalan hasayizaddey qas barka bana minthethes. Tinbite hasayizaddey gidikko Woosa Keeththa go7ees. 5Inte wurikka hara qaalan hasayizakko ta dosays shin hessafeka bollara inte tinbite qaalan hasayizakko ta dosays. Woosa keeththay minnana mala hara qaalara hasayizaddey ba haasayizayssa birshonta izi hara qaalara hasayizayssafe tinbite hasayizaddey aadhdhees. 6Hessa gish ta ishato! Ta inteko biza wode ta intes qoncisethan woykko eratethan woykko tinbiten, woykko timirten yootonta hara qaalara yootikko hessi intena ay go7anee? 7Hessi coo susul7e malanne diiththa mala shempoy baynda ista giirissas dummateththi shaaketi eretonta aggikko iza wosti eranee? 8Qasseka xurumbay aazas punetizakko woykko zayey aazas zayettizakonne shaakki eretonta ogera punetikko ooni olas giigetanee? 9Inteka hessa mala. Inte duunappe erettiza qaalay kezonta aggikko inte gizayssa ooni eranee? Coo mela carkon dhayana. 10Alame bolla daro dumma dumma qaalay dees shin birsheththi baynda qaalay baawa. 11Hessa gish issadey haasayiza qaala birsheththi ta eronta aggikko hasayizades ta imathe gidays. Izaadeyka taas imath gides. 12Inteka hessa mala Ayanan imotethata demmanas koyiza gish Woosa Keeththa go7iza imoteth demmanas lo7ethi koyite. 13Hessa gish hara qaalan haasayiza asi ba haasayidayssa birsheththi erana mala baasi woosso. 14Tani hara qaalara woossiza wode ta Ayanan woossays attin ta izappe aykkokka erike. 15Histin ta ay ooththana mala taas bessizee? Tani ta Ayananka woossana. Woznan wothadakka woossana. Ta Ayananka yexana. Woznarakka yexana. 16Hessatho gidonta aggikko ne Xoosse Ayanan galatiza wode hessa eronta issi imatha asi ne galata woossa wosti “Amiin” gaanas dandayizee? 17Ne bessiza mala galatanas dandayassa. Hankoyssi gidikko izan go7ettenna. 18Tani intefe bollara hara qaalan haasayiza gish Xoosse galatays. 19Gido attin Woosa Keeththan eretonta daro shi qaalata haasayanappe hara asata tamarsanas asay eriza ichash qaala haasayana dosays. 20Ta ishato! Inte inte qofan guutha nayta mala gidoppite. Iita oosos gidikko guutha nayta mala gidite. Qofan gidikko kaha kunthida asata gidite. 21Kase woganka “ ‘Ista qaalay imath gidida alaga asata qaalara ta hayssa asas yootana. Hessatho yootinka ta gizaz isti siyettenna’ gees Goday” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafettides. 22Hessa gish hara qaalan haasayay ammanonta asas malata gides attin ammanizaytas malata gidenna. Tinbitey gidikko ammanizaytas attin ammanontays gidenna. 23Histikko Woosa Keeththan ammaniza asay issife shiiqidason wurikka eronta hara qaalan hasayishin imatha asati woykko ammanonta asay shiiqidi hasayizaso gelikko “Hayti goyeettes” geettenee? 24Gido attin asay wuri tinbite qaala haasayettishin imaththi woykko ammanontadey gelikko ba siyidayssa ubba erananne he qaalan pirdettana. 25Izaadey ba woznan qotti woththidazi wuri qoncananne izikka ba baggara “Tumappe Xoossi intenara dees” giidi gufannidi Xoossas goynnana. 26Hessa gish ta ishato! Histin ay giinoo? Inte issife shiiqiza wode intefe issi issi asas yeth qasse issi issi asas timirtey dees. Issi issi asas qonconta xuura miishata qoncisiza imotay dees. Hara asas dumma qaalan haasayana imotay dees. Haras qasse he qaala birsheththa imotay dees. Hessi he imotay wurikka ammanizayta go7anas bessees. 27Hara qaalara haasayizay diikko nam7u as woykko dari darikko heedzdzu gididi taran taran yooteto. Hara asi qasse birsho. 28Birshizaddey baynda aggikko shiiqida asa giddon co7u giidi baasi xalalanne Xoossas xalala yooto. 29Tinbite haasaya imotay dizayti nabeti nam7ati woykko heedzdzati tinbite hasayetto. Hanko asay yootetidayssa lo7ethi paaco. 30Uttida asa garsafe issadey issi miishi qoncikko koyro hasayizayssi co7u go. 31Inte garsafe issi issi asi tamarana malanne minettana mala inte wurikka taran taran tinbite yootanas dandayeeta. 32Nabeta ayanay nabetas azazetes. Gaasoyka Xoossi sarotetha Xoossafe attin wocama Xoosse gidenna. Ammanizayta Woosa Keeththe ubbasonka hessa mala. 34Ammaniza asay goynnos shiiqizason macasati co7u getto. Muse wogay kase gida mala isti azazetteto attin shiiqoson isti haasayana mala istas imettibenna. 35Macassati eranas koyiza issi issi yo7oti diikko ba keeththan ba azinata oycheto. Gaasoyka macassi shiiqoson haasayay yeelachizaza. 36Xoossa qaalay intefe kezidee? Woykko inteko xalala gakkidee? 37Oonikka bana “Nabe” giikko woykko “Taas Xillo Ayanappe imotethi dees” gizaddey diikko hayssi ta intes xaafidayssi Goda azazo gididayssa ero. 38Hayssa eronta asi diikko izi ba hu7es eretenna. 39Hessa gish ta ishato! Buro tinbite haasayanas lo7eth koyite. Dumma dumma qaalan haasayaka diggofte. 40Gidikkoka wurikka maararanne wogara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\