1 Qorontoose 15

1Ha7ikka ta ishato! Ta intena sabakin inte ekkidinne izan minni eqqida Mishiraachcho qaala ha7i qofisana koyays. 2Ta intes sabakida qaala inte lo7ethi oykkikko he Mishiraachcho qaalan inte attana. Hessa mala gidonta aggikko inte ammanoy coo mela hada. 3Tani taas ekkidayssanne ubbafe aadhdhizayssa intes aaththa immadis. Geeshsha Maxaafati gizayssa mala Kirstoosi nu nagara gish hayqqides. 4Moogetides; Geeshsha Maxaafatan xaafettidayssa mala heedzdzantho gallas hayqoppe dendides. 5Hessafe kaallidi Phexroosas beettides. Qasseka Yesusa kaalliza tammanne nam7atas beettides. 6Hessafe guye ichashu xeetuppe bollara diza ammanizaytas issito beettides. He iza beyda asappe dariza baggay paxa dees. Baggay qasse hayqqides. 7Hessafe guye Yaqoobes beettides. Kaallidika kumeththa Hawaaretas beettides. 8Tani Hawaareta ubbafe laafanne kase Xoossa Woosa Keeththe goodida gish Hawaare geetetanas tani bessontadekko shin asa wursofe awucaya misatiza taaska beettides. 10Gido attin Xoossa kiyatethan ha7i ta hananayssa hanadis. Taaska imettida Xoossa kiyatethi mela hada gidibenna. Tani oonappekka bollara daro minna ooththadis. Gido attin hessa ooththiday tana gidonta Xoossa aadhdho kiyatethi ooththides. 11Hessa gish tana gidin istaka gidin nu wurikka sabakizay hessa. Inteka ammaniday hessa. 12Kirstoosi hayqoppe dendidayssa nu tamarsikko histin inte garsafe issi issi asati waanidi hayqoppe dendoy baawa gizoo? 13Hayqqida asas denthi doontaz gidikko Kirstoosikka dendibenna guussakaa? 14Kirstoosikka hayqoppe dendontaz gidikko nu sabakos go7ay baawa. Inte ammanoyka coo mela hada. 15Hessafekka bollara “Xoossi Kirstoosa hayqoppe denthides” giidi nu markattida markaykka nuna wordo Xoossa markata kessideskaa? Hayqqida asay hayqoppe dendontaz gidikko Xoossi Kirstoosakka denthibenna guussa. 16Gaasoyka hayqqidayti dendontaz gidikko Kirstoosikka hayqoppe dendibenna. 17Kirstoosi hayqoppe dendontaz gidikko inte ammanoy coo mela. Inteka hanno gakkanaas inte nagarara deeta guussa. 18Hanoy hessa mala gidikko Kirstoosa ammanidi hayqqidayti wurikka dhayida guussa. 19Nuni Kirstoosan ufays ooththizay hanno biittay bolla duussas xalala gidikko nu asa ubbafe laafata. 20Gido attin Kirstoosi hayqqidaytas ubbas bayra gididi hayqoppe tumu dendides. 21Hayqoy issi asa Addame baggara yida mala hayqqidayta denthi Kirstoosa baggara. 22Asi wurikka Addame baggara hayqqida mala hessathoka asi wurikka Kirstoosa baggara hayqoppe dendana. 23Gido attin wurikka ba tarara tarara dendana. Koyro bayra gidida Kirstoosi dendides. Izappe kaallidi izi yiza wode Kirstoosas gidizayti dendana. 24Hessafe guye haarettiza dereta godateththinne wolqamata wursi dhayssidappe guye kawota Xoossa Aawas aaththi immiza wode he wode wurseth gidana. 25Izi ba morke wursikka ba toho gars aaththana gakkanaas izi kawotanas bessees. 26Buro wursethan xooneti dhayana morkey hayqo. 27“Xoossi wursikka iza godateththafe garsan woththides” gizazi Geeshsha Maxaafan xaafettides. Gido attin “Wurikka iza Godateththa garsan gidides” gishin wurikka iza godateththa garsan ooththida Xoossa Aawa gujjenna. 28Wurikka izas haarettidayssafe guye Xoossi wursofe bolla gidana mala Xoossa nay qasse ubba baasi haarisidayssas Xoossa Aawas haarettana. 29Hayqoppe denthi doonta aggikko histin hayqqida asa gish giidi xammaqetiza ubbas go7ay aazee? Hayqqidayti mulekka dendontaz gidikko histin asay ista gish aazas xammaqetizee? 30Nu qas ubba wode iita metos aadhi imettizay aazasee? 31Ta ishato! Hach hach hayqoy tanara gaaggees. Hessaka nu Goda Yesus Kirstoosa geedon inte bolla diza ammaneteth ta intes qoncisays. 32Tani Efesoonen do7a misatiza asatara baaxetidayssi asi beyana mala xalala gidikko taas izan aaza wodhey dizee? Hayqqidaytas denthi doonta aggikko “Nu wonto hayqqana gish ane moos, ane uyoos” gizayta mala nuka ista mala gidoos. 33Inte balettofte! Iita laggetethi lo7o amalera dizayta moores. 34Woznama gidite; nagara ooththofte; Xoosse erontayta issi issi asati inte garsan diza gish ta hessa intena yeelachanas gays. 35“Hayqqidayti waani dendanee? Ay mala ashora dendanee?” gizadey daana dandayees. 36Neno eeyazo! Ne zeriza zerethay hayqqonta dishe caarenna. 37Neni zeriza kaththa modheya giste woykko hara kaththa ayfe gidikkoka guyeppe ne ekkanara ha7i ne zeroro gidukku. 38Xoossi qasse ba koyda mala he zerethas iza mala medho immees. Zeretha qommotas issas issas iza misatiza asateth immees. 39Ashoy wurikka issi mala gidenna. Asa ashoy issa gidishin mehe ashoy qasse hara; kafo ashoy hara; mole ashoykka hara qommo. 40Hessa malaka salon dizaytassikka ista misatiza medhoy dees. Biitta bolla dizaytassikka ista misatiza medhoy dees. Gido attin saloyta bonchoy issi mala. Biitta bolla dizayta medho bonchoyka dumma. 41Awa arshe bonchoy issino. Gido attin agina bonchoy qasse dumma. Xoolinteta bonchoyka hara. Issi xoolinte bonchoy hara xoolinte bonchofe dummates. 42Hayqqida asa denthikka hessa mala. Wooqiza medhoy zeretin wooqonta medhoy dendana. 43Kawushshatethan zerettana shin bonchon dendana. Daabursan zerettana shin wolqama gididi dendana. 44Medheteth medhoy zerettana shin Ayana medhoy dendana. Medheteth medhoy diikko qasseka Ayana medhoykka dees. 45Hessa gish “Koyro as Addamey de7oy diza medheteth gidides” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides. Nam7antho Addame gidida Kirstoosi gidikko asas de7o immiza Ayana. 46Gido attin koyro yiday Ayanayssa gidonta medhetethayssa. Ayanayssi qas guyeppe yidayssa. 47Koyro yida Addamey biittafe medhetida gish izi biittafe. Nam7antho yidayssi saloppe. 48Biittafe gididayti isti biittafe medhetidayssa mala. Saloppe gididayti saloppe yidayssa mala. 49Nuni biitta asa medha mayo7oyssathoka saloyssa medhaka may7ana. 50Ta ishato! Ta hayssa intes yootays ashoynne suuthi Xoossa kawoteth laattettenna. Dhayanayssi dhayontayssa laattenna. 51Ane ta intes issi xuura yo7o yootays. Nuni wurikka hayqokko. Gido attin nu wurikka laamettana. 52Hessika hananay nu qopponta dishin wursetha xurumbay punetiza wode qiphida ayfey xeelliza mala issito hanana. Xurumbay punettana; hayqqida asay wooqontayta gididi dendana. Nunikka laamettana. 53Dhayizayssi dhayontayssa may7anas, hayqqizay hayqqontayssa may7anas bessees. 54Dhayizay dhayontaz, hayqqizay hayqqontaz may7iza wode “Hayqoy xooneti mitetides” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafettida qaalay polettana. 55Hessathoka “Hayqo! Kase ne xoonoy awan dizee? Hayqokko! Ne izara caddiza yiishay awan dizee?” geetetti xaafettides. 56Hayqoy izara dukkiza wolqay nagara; nagara wolqay woga. 57Gido attin Goda Yesus Kirstoosa baggara nuus xoono immiza Xoossas galatay gido. 58Hessa gish ta siiqo ishato! Minni eqite. Ay miishanka yark yarkofte. Goda oosos inte daaburiza daabursay hada gidontayssa eridi ubba wode pacey baynda Godas ooththanas minetite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\