1 Qorontoose 16

1Ha7i qasse ammanizaytas miisha keso gish Galatiyan diza Woosa Keeththatas tani immida azazo mala inteka ooththite. 2Miishay kezanay buro ta hee biin gidonta mala intefe issi issi asi baasi diza mala saamintan saamintan issi gallas wogga wogga kessi wotho. 3Ta he biza wode inte doorida asatas ta moyzo dabdaabe xaafa immada, isti inte immida imota Yerusalame gaththana mala haappe ta kiittana. 4Ta istara baanas koshshizaz gidikko tanara baandettes. 5Tani bashe Maqidooniyara aadhdha buussi taas attonta gish ta Maqidooniya gakkada heera inteko baana. 6Ta awakka bishin tana ogey waayssonta mala inte tana maaddana mala bashe ta inte achchan gam7onta aggike.Oone erizay balgoy aadhdhana gakkanaas ta inte achchan balgoza aaththonta waaya aggana. 7Ta inte achchan daro wode gam7anas koyiza gish intena coo ogera aadhdha bashe beyanas koyikke. Goda shene gidikko inte achchan adussa wode gam7anas koyays. 8Gido attin Phenxaqoste geetettiza ba7aale gallas gakkanaas ta Efesoonen gam7ana. 9Ta heen gam7ana gaasoyka taas heen gita ooso pengey doyettides shin tanara eqetizayti daroti deettes. 10Ximtoosi inteko biikko izi ta mala Goda oosancha gidida gish izi baboy baynda daana mala inte iza maaddite. 11Hessa gish oonikka iza kadhoppo. Izi taakko saron simmana mala inte maaddite. Nukka hara ammanizaytara iza yuussa naagon doos. 12Nu isha Aphilosi hara ammanizaytara inteko baana mala keeha woossadis shin izi qas ha7i inteko baanas koybenna. Gido attin baana ogey giigishin izi inteko baana. 13Beeggite! Ammanon minni eqqite; minnite; goobte. 14Inte ooththizaz wursikka siiqon ooththite. 15Ta ishato! Akaaya biittan koyro ammaniday Istifanooseso asa gididayssanne ammaniza asa maaddanas isti bana aaththi immidayssa inteka ereeta. 16Ista misatiza asatasinne istara issife daaburiza asatas ubbas azazettana mala ta intena woossays. 17Istifanoossi, Ferdonaxoossinne Akayqoosi yida gish ta daro ufayetays. Gaasoyka inte haan tanara doonta gish isti taas paccizaz wursi kunthida. 18Ta woznanne inte wozna wursi shempisida. Hessa gish hessanta mala asata mule baloppite. 19Iisiya biittan diza Woosa Keeththati intena saro geetes. Aqilaynne Phirsiqillaykka ista soon shiiqiza ammaniza asay Goda sunthan boncho sarota intes shiisheetes. 20Haan ammanizayti wurikka intena saro geetes. Inte inte giddon issoy issara siiqo yeereteth yeeretite. 21Hayssa sarokka ta kushera xaafiday tana Phawuloosa. 22Goda dosontadey diikko izi qangetidade gido! Godo haaya! 23Goda Yesusa kiyatethi intenara gido. 24Ta siiqoy Goda Yesus Kirstoosa baggara intes ubbas gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\