1 Qorontoose 3

1Ta ishato! Ta intena inte Kirstoosan buro guutha nayta malanne buro ammanoy gelonta asa malappe attin Ayanan kumida asa mala gaada intes haasayanas dandayabekke. 2Inte buro minnonta gish ta intena maath paahadis attin buro mino kath mizabekke; ha7ikka gidikko inte burokko! 3Inte ha7ikka buro ammanon minnontayta gidida gish inte giddon qanatetethinne palamay dees; histin inte buro ammanon minnonta asa mala gidekketii? Inte oosoy coo mela asi ooththizayssa mala gidenee? 4Gaasoyka inte garsafe issoy “Ta Phawuloosassa” hankoys qas “Ta Aphiloosassa” giikko inte coo asho qofan xalala diza asa mala gidekketii? 5Ero! Gido attin Aphiloossi aazee? Phawuloosikka aazee? Isti Goday istas issas issas immida mala ooththiza ooththanchata; inteka ista baggara ammanideta. 6Ta tokkadis; Aphiloossi haaththe ushshides; dichchiday gidikko Xoossa. 7Hessa gish dichchizay Xoosse attin tokkizadeykka, haaththe ushshizadeykka aykkokka gidettenna. 8Tokkizade gidin woykko ushshizade gidin isti issino; istafe issadey issadey ba ooso mala woyto ekkana. 9Gaasoyka nu Xoossara issife ooththizayta. Inteka Xoossa goshsha gadenne Xoossa Keeththata. 10Xoossafe taas imettida imotetha gina Keeththe keexxiza hiilla mala keeththay eqqanas lo7etha giigissadis; iza bolla hara asi keeththa keexana. Gido attin keeththa keexxizadey wosti keexanakone naagetanas bessees. 11Gaasoyka keeththay keexeteth oyketidappe guye hara woththi qasse keexana dandayizadey oonikka baawa; hessikka keeththas koyroy Yesus Kirstoosa. 12Oonikka keeththay koyro keexettidayssa bolla worqan woykko biran bonchettida shuchchan woykko mithaninne maatan woykko maqan keexxikko, 13izaade oosoy ay mala pirda gallas qoncana. Gaasoyka he gallassay iza ha poo7oy dizaso kessana. He oosoy taman paacettana gish issade issade oosoy ay mala buro taman paacettana. 14Oonikka keexxida keeththi minni eqqiza gidikko hessadey ba woyto ekkana. 15Iza oosoy xuugetidadey gidikko woytoy izas deenna shin izaadey ba hu7es attana. Gido attin izaade atethi tamappe asi waaydi attiza atetha mala gidana. 16Inte inte hu7es Xoossa Keeththe gididayssanne Xoossa Ayanay inte giddon dizayssa ereketii? 17Oonikka Xoossa Keeththe laallikko Xoossi izaade laallana. Xoossa Keeththi geeshsha. Hessika intenakko! 18Oonikka barka bana baleththofo; intefe oonikka hayssa ha alamezan bana erancha mala qoppikko izaadey erancha gidana mala bana barka eeya mala qoodo. 19Hayssa ha dereza eratethi Xoossa achchan eeyateththa. Kase Geeshsha Maxaafan “Izi eranchata ista gene ooso geedon zaaridi oykkana” geetetti xaafettides. 20Qasseka harason “Eranchata qofay mela hada gididayssa Goday erees” geetetti xaafettides. 21Hessa gish wurikka intes gidida gish oonikka asan ceeqqettofo. 22Phawuloosa gidin, Aphlossa gidin, woykko Keefa gidin, alame gidin, de7o gidin, woykko hayqo gidin, ha7i dizaz gidin, woykko buro yaana miish gidin, wurikka intessa. 23Inteka Kirstoosayta; Kirstoosikka Xoossayssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\