1 Qorontoose 4

1Hessa gidida gish asi wurikka nuna Kirstoosa oosanchata malanne Xoossa xuura qoncisanas hadara ekkida asa mala qoodanas bessees. 2Hadara ekidaytika ammanettidayta gidanas bessees. 3Ta bolla inte pirdinka woykko duulata asay pirdinka ta baggara taas aykkoy baawa. Haray attoshin tarka ta bolla pirdikke. 4“Ta eriza mala tani ta woznara sidhiza miishi baawa; gido attin hessa guus ta bolla mooroy baawa” guus gidenna. Buro ta bolla pirdanay Goda. 5Hessa gish pirdana wodey gakkonta haara ay yo7okka pirdofte. Goday yaana gakkanaas naagite; izi dhuma giddon qotetidayssa buro qonce kessana. Asa wozna giddon diza qofakka qonce kessana. He wode issi issi asi baasi bessiza galata Xoossa achchafe ekkana. 6Hessa gish ta ishato! Ta intena go7ana mala ha yo7ozan tananne Aphiloosa intes leemiso shiishadis; ta hayssa ooththiday “Xaafetidayssafe aadhdhofa” gizayssa inte nuuppe tamarana mala gaada. Hessa gish inte issade sabbidi hara as kadhanas bessenna. 7Neni aazan aadhdhay? Neni harappe ekkonta attida miishi aazee? Histin ne wursaka ekkiday hara asappe gidikko, hara asappe ekkonta asa mala aazas ceeqqetay? 8Ha7i gidikko intes koshizaz inte wursi demmidetanne duretideta; nuupekka shaaketidi kawotideta. Inte tumukka kawotidakko nuka intenara kawotanakko shin. 9Gaasoyka Xoossi nuna Hawaareta nu bolla hayqo pirday pirdetida asata mala asa ubbafe wursethi ooththidaz taas misatees. Hessa gish alames kiitanchatassinne asa ubbas kaassa miish gididos. 10Nu Kirstoosa gish eeyata gididos. Inte qas Kirstoosan eranchata; nuni daburanchata; inte gidikko minota; inte bonchettidayta; nuni gidikko kawushshata. 11Hanno gakkanaas nu gafoos; saamettoos; kallottoos; bukettoos; aqizaasoy dhayin waayetoos. 12Nu kushera ooththi daaburi aqoos. Nuna qangishin nu qas anjos; nuna goodishin nu dandayoos. 13Nu sunth isti moorishin nu qas lo7o zaaros; hanno gakkanaas nu biittafe pitetida buura gididos. 14Ta hayssa intes xaafizay intena ta dosiza ta nayta mala zoranas gaada attin intena yeelachanas gidenna. 15Intena Kirstoosan dichchiza daro asati diikkokka intes daro Aawati deettenna. Tani qas Yesus Kirstoosa Mishiraachcho qaalan intena yeladis. 16Hessa gish inte tana misatana mala ta intena woossays. 17Godan daro dosettidayssanne ammanettida ta naa Ximtoosa ta inteko kiittiday hessa gaasonna. Izikka dumma dumma soon diza Woosa Keeththa asa wursi ta tamarsida timirtezara gaggizayssa Yesus Kirstoosan diza de7o oge gish intena izi qofisana. 18Intefe issi issi asati ta nam7antho intena beyanas boontaz istas misatin otoretida. 19Gido attin Goda shene gidikko matara ta inteko baana. Hee baada he otoranchati hasayizaz xalala gidonta istas aaza wolqay dizaakkonne beyana koyays. 20Gaasoyka Xoossa kawotethi coo duuna xalala gidonta duunappe bollara Xoossa wolqa. 21Ero! Inte koyizay awayssee? Durqa ekka boyee? Woykko siiqoranne ashketetha Ayanara boo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\