1 Qorontoose 5

1Inte garsan yeellachiza laymay dizayssi woretees. Hessa mala tunatethi ammanonta dereta achchanka deenna. Ba aawa macho ekkida asi intekon dees. 2Histin hessa mala yeelachiza miishi inte giddon dishin aazas otoretetii? Hessafe he yo7ozan inte muuzotanas intena bessenee? Hessa mala ooththidade inte garsafe diggite. 3Ta intenara ashon issife doonta aggikkokka ayanan qas intenara days; ta ha7i intenara diza mala hessa ooththidade bolla pirdadis. 4Inte shiiqizason ta intenara diza gish Goda Yesusa sunthaninne inte giddon diza nu Goda Yesusa wolqan he mooranchaza ashoy dhayin iza shempoy Goda gallassan attana mala hessa mala asi Xala7es aadhi imetto. 6Inte ceeqqettizayssi lo7os gidenna. Guutha irshoy daro bukeeso dentheththiza erekketii? 7Inte ha7i irshoy baynda ooratha bukeeso gidana mala kase caala irshoza inte giddofe diggite. Nu Paaziga dors gidida Kirstoosi nuus yarshetides. 8Hessa gish ane nuni Paaziga ba7aaleza qohoynne iitatethi izan kumida kase caala irsho bolla gidonta irshoy baynda ukethan suuretethaninne tuman bonchos. 9Intes laymatiza asatara issifetethi doonta mala ta intes kase dabdaabe xaafadiskoshin. 10Inte mela ammanonta laymatiza asara gidonta woykko coo gaphigaphizaytara, kaysotizaytara, eeqas goynnizaytara gaaggofte guus gidonta dishin ha7i ta xaafiday ammanays gishe laymatizaytara woykko mathotizaytara, gaphigaphizaytara, eeqas goynnizaytara, asa sunth moorizaytara woykko cayzaytara, asa miish bonqizadentara intes issifeteth dooppo. Heytanta malara haray atto shin kaththika issife moopte. 12Hanko ammanonta asa bolla pirdanas tana aazi gaththizee? Woosa keeththan dizayta bolla inte pirdeketii? 13Woosa keeththafe karera dizayta bolla gidikko Xoossi pirdana “Inte inte giddofe iita as diggite” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\