1 Qorontoose 8

1Eeqas shukettida asho gish inte taas xaafidayssa mala gidikko tumukka nu wurikka eriza miishi dees. Eroy otorises; siiqoy qas go7ees. 2Ta erays giza asi eranas bessiza mala buro eribenna. 3Xoosse siiqizadey gidikko izi Xoossa achchan eretidade. 4Hessa gish eeqas yarshetida asho muussa gish ta intes gizay hayssa alamezan eeqay hada gididayssanne issi Xoossafe attin hara Xoossi bayndayssa nu eroos. 5Aydekka gidikko daro eeqatinne daro godati deettes shin salon gidin sa7a bolla Xoosse geetettiza daro eeqati diikkokka nuus gidikko haniday wurikka izan hanides. Nukka izas gidida issi Xoossi Aaway dees. Qasseka hanidazi wurikka izan haniday nuka izan hanida issi Goday Yesus Kirstoosi xalala nuus dees. 7Gido attin hessa asi wuri erenna. Issi issi asati hanno gakkanaas eeqa goynno dosida gish hessa mala asho miishe addaka Eeqas shukettidayssa qoppeetes. Istas qofay laafa gidida gish isti tuneetes. 8Gido attin kathi nuna Xoossa ach gaththenna. Nu moonta agikkoka nuus paccizay deenna. Nu mikkokka nuus wodhey deenna. 9Gido attin inte metoy baawa guussan ooththizays ammanon minnonta asas dhuphe gidonta mala naagetite. 10Nees hessa misatiza erateth diza gish hinko ammanon minnontadey eeqa keeththan ne mizayssa beyidi eeqas shukettidayssa maanas xalenee? 11Hessa gish Kirstoosi iza gish hayqqida he ammanon minnonta ishay ne eratetha gaason dhayees guussa. 12Hessathoka inte inte ishata qohoninne ista laafa qofa madunthon Kirstoosa qoheeta. 13Hessa gish ta miza miishi ta isha dhuphizaz gidikko ta isha ta dhuphethonta mala mulekka asho miikke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\