1 Qorontoose 9

1Tani goqa as gidikinaa? Ta Hawaare gidikinaa? Nu Goda Yesusa tani ta ayfera beyabekkinaa? Inteka Godan ta ooson bettida ayfe gidekketii? 2Haratas ta Hawaare gidonta agikkokka ta intes tumappe Hawaare. Gaasoyka Godan ta Hawaaretetha bessiza maatamey intena. 3Tana paacizaytas ta immiza malthey hessa. 4Ero! Maanassinne uyanas nuus bessenee? 5Hara Hawaareta mala Goda ishata malanne keefanta mala nuka ammaniza nu macheta ekki yuuyana dandayokkonii? 6Woykko waayeti daaburidi daanas bessizay tananne Barnabaasa xalalaa? 7Ero! Ba miishara wotadarateth ooththizay oonee? Woyne mithi tokkidi, he tokkida mitha ayfe moontay oonee? Mehe heemmishe ba heemmiza meheza maath uyontay oonee? 8Ta hayssa gizay coo asa qofa mala xalalaa? Muse wogay hessatho genee? 9Muse woga garsan “Kath bukkiza mehe duuna qachofa” geetetti xaafettides. Histin Xoosse metiday he meheza qanthee? 10Izi hessa giday tumappe nu gish gidenee? Heessi xaafettiday addafe nu gishassa. Goshshanchaynne qasseka bukkizayssi ba ooso ayfeppe bana gakkizayssa ekkanas ufays ooththes. 11Nu inte giddon Ayana zerethi zeridayti ashos gidizaz maxikko hessi gita miishee? 12Hara asati intefe hessa mala go7a ekanas dandayikko nu qas hessafe daro demmanas bessennee? Gido attin nuni nuus bessiza mala go7ettibeekko. Harappeka nu Kirstoosa Mishiraachcho qaalas dhuphe gidonta mala hanizaz wursikka dandayoos. 13Xoossa Keeththan ooththizayti ba maanayssa Xoossa keeththafe ekkizayssa mala yarshoson ooththizaytikka he ba ooththiza yarshizayssafe mizayssa inte ereketii? 14Hessathoka Mishiraachcho qaala sabakizayti baasi koshshizayssa Mishiraachcho qaala ooththizasoppe ekkana mala Goday woga woththides. 15Tani gidikko hessa ubbafekka aykkokka go7etabekke. Ha7ikka ta intes hayssa xaafizay heytanta mala miish taas ooththeto gaada gidenna. Ayssi giikko oonikka tani ta Godan ceeqqettizaro taappe woththi ekanappe taas hayqoy lo7o. 16Mishiraachcho qaala sabakidayssi tana ceeqqissenna. Ta sabakizay dosan gidida gish gidonta wolqara tana gakkida gishassa. Ta Mishiraachcho qaala sabakonta aggikko tana aayye-ana! 17Mishiraachcho qaala ta dosan ta sabakikko taas woytoy dees. Tani ta dosan gidonta wolqara ooththizayssa gidikko hadara polana mala ooso xalala gidana. 18Histin taas aaza woytoy dizee? Taas woytoy daanay Mishiraachcho qaala sabakashe taas bessizayta ta go7etonta aggikkokko. 19Ta goqappe attin oonaska aylle gidikke. Gido attin darota Godakko zaarana gish asa ubbas aylle mala gidadis. 20Ayhudata ashshanas Ayhudatara ista misatadis. Tani ta baggara Muse wogappe garasara gidonta dashe Muse wogappe garsara dizayta ashshanas ista misatadis. 21Tani ta baggara Xoossa wogay dizaddenne Kirstoosa wogas haarettizade gidikkoka wogay bayndayta ashshanas ista mala wogay bayndade gidadis. 22Daburanchata ashshanas gaada takka daburanchatara ista mala daburancha gidadis. Taas dandayettida mala ubban issi issi asata ashshanas asa ubbara isti hanizaz hanadis. 23Ta hayssa wursa ooththizay Mishiraachcho qaala anjo istara gishettanas Mishiraachcho qaala gish ooththadis. 24Gaadde woththi woxxizayti daro shin xoonidi shilmate demmizay issade xalala gididayssa inte ereketii? Hessa gish shilmate ekkanas woxxizade mala inteka woxite. 25Gaadden wooxxi aadhdhanas giigettizaddey oonikka hano barka bana naagees. Heytanti aadhdhananne dhayana aklile ekanas daaburettes shin nu qas mernas dhayonta aklile demmanas daaburoos. 26Hessa gish ta qas poloy baynda coo mela woxxizade mala woxxike. Qasseka carkora baaxetizadde mala coo mela gaden baaxetike. 27Ta qas haratas sabaka pe7ada taas kunda attonta mala ta asateth shiisha oykkada haarays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\