1 Yohannisa 1

1De7o qaala gish koyroppe dizayssa nuni nu haythan siyidayssanne nu ayfera beyidayssa lo7ethi xeellidayssa, nu kushera oykki beyidayssa gish hasayos. 2De7oykka qoncides; nukka nu ayfera beyidi markattos. Izas iza Aawa achchan dizayssanne nuuska qoncida merna de7o gish nu intes yootos. 3Inteska nunara issifetethi daana mala nuni beyidayssanne siyidayssa intes yootos. Nu issifetethayka Aawaranne iza Naa Yesus Kirstoosara. 4Nu ufayssay kumeth gidana mala nu hayssa intes xaafos. 5Nu izappe siydi intes yootiza kiitay “Xoossi poo7o; iza achchan mulekka dhumay deenna” gizayssa. 6“Nu dhuman simeretishe izara nuus issifetethi dees” giikko wordotos attin tuman dookko. 7Gido attin izi poo7on diza mala nukka poo7on simeretikko nu garsan nuus issifetethi dees; iza naa Yesus Kirstoosa suuthi nuna nagara ubbafe geeshshees. 8Nu nunan nagaray baawa giikko nurka nuna baleththoos; tumaykka nunan deenna. 9Nuni nu nagara paaxikko izi nu nagara atto gaanassinne nu qohoppe nuna wursi geeshshanas izi ammanettidadenne xillo. 10Nu nagara ooththibeekko giikko iza nu wordancha kessossinne iza qaalayka nunan deenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\