1 Yohannisa 2

1Ta nayto! Ta intes hayssa xaafizay inte nagara ooththonta malassa. Gido attin oonikka nagara ooththikko Aawa achchan nuus xabaqay dees. Izikka xilloza Yesus Kirstoosa. 2Izi nu nagaray atto geetettana mala oge giigissizade; hessika nuna xalala gidonta kumeththa alame asassara attin nuus xalla gidenna. 3Nu iza azazota polikko nu iza eridaysa hessan ammanettos. 4“Ta iza erays” gishe iza azazo polontade gidikko hessadey wordo asa attin tumay izaden deenna. 5Qasse oonikka iza qaala naagikko tumu Xoossa siiqoy izaden poletides. Nuni izan dizayssa erizay hessanna. 6Ta izan days giza asi oonikka Yesusi simerettida mala simeretanas bessees. 7Ta siiqoto! Ta intes xaafizayssi kase intes dizaaro intekon gam7ida azazoyo attin hara ooratha azazo gidenna; gam7ida azazoya kase inte siyida qaala. 8Hara baggara ta intes xaafizay Kirstoosa achchaninne inte achchan tumu gidida ooratha azazo; gaasoykka dhumay aadhdhin tumu poo7oy poo7o bolla dees. 9Poo7on dayssi gishe ba isha ixizadey ha7ikka dhuman dees. 10Ba isha siqizadey poo7on dees; hessades dhuphe gidiza miishi deenna. 11Gido attin ba isha ixizadey gidikko dhuma giddon dees; dhuman simeretees; dhumay iza qooqisida gish izi awa bizakkonne ba bizaso erenna. 12Ta nayto! Inte nagaray Yesus Kirstoosappe dendidayssan atto geetettida gish ta intes xaafays. 13Aawato! Kase koyroppe dizayssa iza inte eriza gish ta intes xaafays; natethato! Inte iita gidida Xala7e xoonida gish ta intes xaafays. 14Natetha nayto! Inte Aawa erida gish ta intes xaafays. Aawato! Koyroppe dizayssa iza inte erida gish ta intes xaafays. Natethato! Inte minota gidida gishshinne Xoossa qaalay intenan diza gish inte iita gidida Xala7e xoonida gish ta intes xaafays. 15Hayssa alameza woykko ha alamezan diza ay miishekka dosoppite. Oonikka ha alameza dosikko Aawa siiqoy izaade achchan deenna. 16Gasoykka ha alamezan dizay wuri asho amoteth, ayfes lo7onne duussan ceeqeteth; hayti alameppe attin Xoossa aawappe yizayta gidettenna. 17Alameynne alamen diza amotethi aadhdhana shin Xoossa shene polizayti gidikko mernas daana. 18Nayto! Hayssi wursetha saate. Inte siyida mala Kirstoosara eqetizadey yaana. Ha7ikka Kirstoosara eqetiza daroti yida. Hayssi wursetha saate gididayssa nu hayssan eroos. 19Isti nu giddofe kezida. Gido attin isti kasekka nu bagga gidettenna. Isti nu bagga gididakko nunara minni eqqanakoshin; gido attin isti wuri nu bagga gidontayssi erettana mala nuuppe shaaketida 20Intena qasse Kirstoosi Xillo Ayanan tiyides; hessa gish inte wurikka tuma ereeta. 21Ta intes xaafizay inte tuma eronta gish gidenna; gido attin inte tuma eriza gishshinne tuma garsafe aykko wordoykka beettontaysa inte eriza gishassa. 22Yesusa izi Kirstoosa gidenna gi kaadizadefe hara wordanchay oonee? Hessadey Aawanne Naaza kadiza Kirstoosara eqetizade. 23Naaza kaadizades oonasika Aaway deenna; Naaza ekizades ubbas izas Aawayka dees. 24Inte koyro siyida qaalaya intenan du; inte koyro siyidara intenan diikko inteka Naazanne Aawan daana. 25Merna de7oy izi nuus immana gida hidota qaala. 26Intena baleththiza asata gish hayssa intes xaafadis. 27Inte qasse izappe ekkida Xillo Ayanay intenan diza gish haray oonikka intena tamarsanas bessenna. Izi intena tamarsanayssi tumu attin wordo gidenna; Hessa gish Xillo Ayanay intena tamarsida mala Kirstoosan de7ite. 28Hessa gish nayto! Izi qonciza wode nuus xalatethi daana mala izi yiza wodekka nu iza sinthan yeeletonta mala inte izan de7ite. 29Izi xillo gididayssa inte eriza gidikko xillo ooththizay wuri izappe yeletidayssa inte ereeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\