1 Yohannisa 3

1Nuni Xoossa nayta geetettana mala Aaway darsi siiqida iza siiqoy nuus ay mala gitakkone ane beyite! Tumukka nu iza nayta. Alamey nuna eronta aggiday iza eronta aggida gishassa. 2Ta ishato! Nuni ha7i Xoossa nayta; buro nu ay hananakkonne ha7i qoncibenna; Kirstoosi qonciza wode nu iza beyananne nuka iza misatanayssa nu eroos. 3Hayssa izan hidota ooththizay wuri izi geesh gidida mala bana geeshshees. 4Nagara ooththizay wurikka makala ooththes; nagaraykka makala. 5Izi nagara dhayssanas qoncidayssa inte ereeta. Izan nagaray baawa. 6Izan diza asi oonikka nagara ooththenna. Nagara ooththizadey oonikka gidikko iza beybenna woykko eribenna. 7Ta nayto! Intena oonikka baleththonta mala naagetite. Izi xillo gidida mala xillo ooththizadeykka xillo. 8Nagara ooththizay Xala7eppe; gaasoyka Xala7ey koyroppekka nagara ooththizade. Xoossa nay qoncidaykka Xala7e ooso laallanassa. 9Xoossafe yeletiday wuri nagara ooththenna. Xoossa zerethi izan diza gishshinne izi Xoossafe yeletida gish nagara ooththana dandayenna. 10Xoossa naytinne Xala7e nayti shaaketi eretezay hessanna. Xillo ooththontaynne ba isha siiqontay wuri Xoossafe gidenna. 11Inte koyro siyidara “Nu nu garsan siiqettana bessees” geetettida kiitaya hanno. 12Iita bagga gididi ba isha wodhida Qayeele mala gidoppite. Izi aazas wodhidee? Gaasoykka iza oosoy iita; isha oosoy lo7o gidida gishassa. 13Ta ishato! Intena alame asay ixikko malaletofte. 14Nuni nu ishata dosiza gish hayqoppe gede de7on pinnidayssa nu eroos. Siiqoy bayndadey wuri hayqo giddon dees. 15Ba isha ixizadey shempo wodhida asa. Shempo wodhidades merna de7oy bayndayssa inte ereeta. 16Yesus Kirstoosi ba shempo nu gish aaththi immida gish siiqoy azakkonne nu hessan eroos. Nukka nu shempo nu ishata gish aaththi immanas nuus bessees. 17Miishi dizadey oonikka ba ishay waayetishin beyidi izas mishetonta agikko Xoossa siiqoy izan waani danee? 18Ta nayto! Tumu oosonpe attin coo duunaninne qaalan xalala siiqeteth ane aggos. 19Nuni tumu bagga gididayssa hayssan erossinne nu woznakka iza sinthan shempisos. 20Hessika nu woznay nu bolla pirdiza miishan ubban Xoossi nu wozna qofappe bollara gidida gish izi wursi erees. 21Ta ishato! Nu woznay nu bolla pirdonta aggikko nuus Xoossa sinthan babbiza miishi deenna. 22Nu azazota naagiza gishshinne iza ufayssizaz ooththiza gish nu iza woossizaz wursi nu izappe ekana. 23Iza azazoykka nu iza Naaza Yesus Kirstoosa ammananasinne izi nuna azazida mala nuni nu giddon dossettana malassa. 24Iza azazota naagizayti wuri izan deettes; izikka istan dees. Izi nunan dizayssa nu izi nuus immida Ayanan eroos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\