1 Yohannisa 4

1Ta ishato! Ayana wursi ammanoppite; gido attin ayanati Xoossafekonne paaci beyte. Gasoykka daro wordo nabeti biitta bolla laalettida. 2Inte Xoossa Ayana erana ogey “Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yides” giza Ayanay wuri Xoossafeko! 3“Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yides” goonta ayanay Xoossafe gidenna; kase izi yaana gishin inte siyida Kirstoosara eqetiza ayanay hessa; ha7ikka izi alame bolla dees. 4Ta nayto! Inte Xoossayta. Inte ista xoonideta; gaasoyka intenan dizay alamen dizayssafe aadhdhees. 5Isti alame baggakko; hessa gish isti haasayizay wuri alameppe kezizayssa; alame asay isti gizayssa siiyees. 6Nu qasse Xoossa bagga; Xoosse erizay nu gizaz siyana shin Xoossa bagga gidontaddey gidikko nu gizaz siyenna. Tuma Ayananne wordo ayana nu shaakki erizay hayssana. 7Ta ishato! Siiqoy Xoossafe gidida gish nuni ane siiqetos. Asa siiqiza asi wuri Xoossafe yeletidadenne Xoosse erizade. 8As siiqonta asi Xoosse erenna. Aazas giikko Xoossi siiqo. 9Xoossay nu giddon ba siiqo qoncisiday nu iza baggara de7o demmana mala ba naa issineza ha duge ha alamezan yeddidayssanna. 10Nuni Xoosse siiqibeykko shin izi nuna siiqides. Nu nagara dhayssana mala ba naaza yeddides. Siiqo guusikka hessa. 11Ta ishato! Xoossi nuna hayssatho siiqikko nukka nu giddon siiqetanas bessees. 12Xoosse beyida asi oonikka baawa. Nuni nu giddon siiqetiza gidikko Xoossi nunan daana. Iza siiqoykka nunan polettana. 13Izi nuus ba Ayana immida gish nu izan dizayssanne izikka nunan dizayssa nu hessan eroos. 14Aaway ba naaza hayssa ha alame asa ashshanas yeddidaysa nu beydossinne iza gish maarkatoos. 15Yesusi Xoossa naa gididayssa ammanidi markattiza ubban Xoossi deessinne, izaadeyka Xoossan dees. 16Hessa gish Xoossi nuna siiqiza siiqo nu eroos. Nu iza siiqon ammanettos. Xoossi siiqo. Siiqon dizadey Xoossan dees. Xoossika hessaden dees. 17Nuni hayssa biitta bolla de7izay Kirstoosi de7ida mala gidida gish nuus pirda gallas baboy deenna. Hessanka siiqoy nunan kumeth gidees. 18Siiqo giddon baboy baawa; tumu siiqoy gidikko babo kessi wora yeggees. Baboy qixaatera issife oykketi dees. Babbizade siiqoy kumeth gidenna. 19Izi kasetidi nuna siiqida gish nukka iza siiqos. 20Oonikka Xoosse siiqays gishe ba isha ixikko hessadey wordo. Ba ayfera beyiza ba isha siiqonta asi ba ayfen beyonta Xoossa siiqanas dandayenna. 21“Xoosse siiqiza asi wurikka ba isha siiqanas bessees” giza ha azazoza izi nuus immides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\