1 Yohannisa 5

1Yesusi izi Kirstoosa gididayssa ammanizay wuri Xoossafe yeletides. Aawa dosizay wuri naazakka izatho dossees. 2Nuni Xoosse dosikkonne iza azazo naagikko nu Xoossa nayta siiqizayssa hessan eroos. 3Xoossa doso guussi iza azazo naago; iza azazoti deexxo gidettenna. 4Gaasoykka Xoossafe yeletiday wuri alame xoonees. Alame xoonizaykka nu ammano. 5Yesusi Xoossa naa gididayssa ammanizadefe attin alame xoonizay haray oonee? 6Haaththaninne suuthan yiday hayssa Yesus Kirstoosa. Izi haaththaninne suuthan yides attin haaththan xalla yibenna. Hessaka iza gish markattizay Ayana. He Ayanay Tumu Ayana. 7Hessa gish izas heedzdzu markati deettes. 8Heytikka ayana, haaththenne suutha; heedzdzata qaalayka issino. 9Nu asa markateth ammanikko Xoossa markatethi hessafe adhees. Hessika izi ba naaza gish immida Xoossa markatetha. 10Xoossa naan ammanizade ubba woznan iza gish markay dees. Xoosse ammanontay wurikka Xoossi ba naaza gish immida markatetha ammanonta gish iza wordoses. 11Iza markatethaykka Xoossi merna de7o nuus immides; he de7oyka iza naazan dees gizayssa. 12Naazi dizades de7oy dees; Xoossa nay bayndades de7oy baawa. 13Intes Xoossa naan ammanizaytas merna de7oy dizayssa inte erana mala ta hayssa intes xaafays. 14Nu Xoossa sinth shiiqanas nuus diza xalatethi hayssa. Nu ay miishikka iza shene mala woossikko izi nu woossa siyana. 15Nu iza woossiza miish izi wursi siyizayssa nu eriza gidikko nu woossida miisha wursi ekkanayssa nu eroos. 16Oonikka ba ishay bana hayqos gathonta nagara ooththishin beyikko izas woosso. Xoossika hayqos gathonta nagara ooththidaytas de7o immana. Hayqos gaththiza nagaraykka dees. Hayqos gaththiza nagara gish woosso giikke. 17Makalay wurikka nagara; hayqos gathonta nagaraykka dees. 18Xoossafe yeletiday wuri nagara ooththenna; gaasoykka Xoossa nay iza naagizayssanne iitay iza bochontayssa nu eroos. 19Nuni Xoossafe gididayssanne alamey kumeth iita asa kushen dizayssa nu eroos. 20Xoossa nay yidayssa tumu gidida iza nu erana mala akeeka izi nuus immidayssa nu eroos. Nuka tumu gidida iza naaza Yesus Kirstoosan doos; Izikka tumu Xoossan merna de7o. 21Nayto! Intenatetha eeqatappe naagite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\